Searching...
miércoles, 6 de julio de 2016

AVL I TRIPARTIT EN ESTAT PUR, I EL DECÀ DE LA RACV, EL NOU CRIAT/ AVL Y TRIPARTITO EN ESTADO PURO, Y EL DECANO DE LA RACV, SU NUEVA SIRVIENTA.

Quan apenes han passat unes semanes de l'acort manipulat pel Decà de la RACV en la AVL, i mentrimentres el Decà continua el seu camí de destrucció de la  Secció Llengua Valenciana dins de la RACV al més pur colp d'estat, la AVL celebra poder cridar als quatre vents lo callat estos 15 anys, la seua  subordinació a l'Institut de Estudis Catalans.

Oficialment  català, si be, la covardia els impedí dir-ho clarament per por a la reacció del poble.


Despuix de celebrar l'investidura dels sèt nous membres de la AVL este 5/5/16 en el  Palau de la Generalitat Valenciana, junt als polítics del tripartit, 

Ramón Ferrer, president de la AVL, se felicita a sí mateixa en declaracions com estes: 

L'institució inicia una nova etapa de "independència" i "sense cap tipo de subordinació política" "posa fi a l'únic nexe de dependència política  existent a través de la designació dels acadèmics per els Corts”  

1. Si existiu, és gràcies als pactes  Zaplana-Pujol-Aznar. Per lo tant, una acadèmia creada per a i per interessos polítics mai serà independent. 
2. Subordinació n'haveu tingut sempre cap a Catalunya, sou les serventes de l'independentisme radical.

Aposten per la colaboració en ATRES entitats com el IEC i atres pobles dels antics territoris hispànics de la Corona d'Aragó. En concret en el IEC, per tindre la sòrt i el goig de compartir una mateixa llengua, interessos comuns i una gran estima” 

1. ¿Si naixquéreu baix les normes del IEC i sempre haveu seguit les seues normes llingüístiques, cóm voleu vendre ara que inicieu una nova etapa de  colaboració?
2. El valencià no és la mateixa llengua que el català, ni vosatros una acadèmia valenciana. Sou porritos de la política anexionista dels imaginaris “països catalans”. 
3. En el Regne de Valéncia mai s'ha parlat, se parla ni se parlarà la mateixa llengua que en Catalunya. 

En els 15 anys de AVL l'entitat por sentir-se orgullosa del camí recorregut en més encerts que erros, i a pesar dels retalls del 25% en el seu presupost per la crisis econòmica que ha comportat un esforç adicional”.   

1. ¿Retalls? Sou l'única acadèmia del món en sou fixe, als valencians, nos porteu costats 57.211.582,448€, prop dels 10 millons de pessetes (casi 2,5  hospitals com el de Llíria). Empleats en fomentar el català i destruir el valencià. 

Ferrer ha destacat la creació del 'Diccionari normatiu valencià', una "obra democràtica".

2. ¿Democràtica? ¿Una obra feta a image de las normes llingüístiques del IEC? Adoctrinament en estat pur, i Ferrer sap molt d'açò, puix abandonà la RACV  i el valencianisme per 6000€ al més.

"Si volem que la llengua fructifique com el be cultural més valiós dels valencians, deu imperar la concòrdia perque si n'hi ha discòrdia la llengua perilla i mor".

3. Els únics que esteu matant la llengua valencians sou vosatros i la vostra venda a l'unitat de dos llengües que no mai foren, són ni seran una sola. La concòrdia no existix.

En quinze anys, considera que "s'ha conseguit sembrar i recollir" estos fruïts: "Enfortir el valencià garantisa el autogovern , debilitar-lo nos condena a ser un poble subaltern".

4. Ya som un poble subaltern a les odres de Catalunya, gràcies als pactes polítics a on naixqué la vostra acadèmia catalana, cavall de troya de la llengua valenciana en el Regne de Valéncia. 

 Pero, Ramonet, els valencians han parlat en les urnes les últimes eleccions i per molt que ho negues va en vosatros també, el poble en sa gran majoria no vos vol ni vol les normes del IEC en la nostra terra.

¡No haveu guanyat cap guerra encara i ací nos teniu per a dir-li al món lo que en realitat sou!

Mentres tant els mijos obvien i/o amaguen que el TSJCV admeté a terme la denuncia de Junts Front a la AVL per desviació de poder, desenroll i una realisació d'activitats no atribuïdes, i incomplint-se els seus fins i escindint les seus competències i fins. 

¡De nou tot el nostre recolzament a la Secció Llengua de la RACV! ¡No esteu a soles! 


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


Círcul Cívic Valencià
Cuando apenas han pasado unas semanas del acuerdo manipulado por el Decano de la RACV con la AVL, y mientras el Decano sigue su camino de destrucción de la Sección de la Lengua Valenciana dentro de la RACV al más puro golpe de estado, la AVL celebra poder decir a los cuatro vientos lo callado estos 15 años, su subordinación a el Instituto de Estudios Catalanes.

Oficialmente  catalán, si bien, la cobardía les impide decirlo claramente por miedo a que el pueblo reaccione en contra vuestra.


Después de celebrar la investidura de los siete nuevos miembros de la AVL este 5/5/16 en el Palau de la Generalitat Valenciana, junto a los políticos del tripartito Ramón Ferrer, presidente de la AVL, se felicita a sí mismo con lindezas como estas:

La institución inicia una nueva etapa de "independencia" y "sin ningún tipo de subordinación política" "pone fin al único nexo de dependencia  política" que existía a través de la designación de los académicos por las Cortes”.

1. Si existís, es gracias a los pactos: Zaplana-Pujol-Aznar. Por lo tanto, una academia creada por y para intereses políticos nunca será independiente.
2. Subordinación habéis tenido siempre a Cataluña, sois las sirvientas del independentismo radical.

Apuesta por la colaboración con OTRAS entidades como el Institut d'Estudis Catalans (IEC) y otros pueblos de los antiguos territorios hispánicos de la Corona de Aragón" En concreto con el IEC por "tener la suerte y el gozo de compartir una misma lengua, intereses comunes y una gran estima".

1. ¿Si nacisteis bajo las normas del IEC y siempre habéis seguido sus normas lingüísticas como queréis vender que ahora iniciáis una etapa de colaboración?
2. El valenciano no es la misma lengua que el catalán, ni vosotros una academia valenciana. Sois títeres de la política anexionista de los imaginarios “países catalanes.
3. En el Reino de Valencia nunca se ha hablado, se habla ni se hablará la misma lengua que en Cataluña.

En los 15 años de historia de la AVL, su presidente ha subrayado que la entidad "puede sentirse orgullosa del camino recorrido" con "más aciertos que errores" y a pesar del recorte del 25% en su presupuesto por la crisis económica que ha conllevado un "esfuerzo adicional".

1. ¿Recortes? Sois la única academia del mundo con sueldo fijo, a los valencianos nos lleváis costados la friolera de más de 57.211.582,448 €, cerca de 10 mil millones de pesetas (Casi como 2,5 hospitales como el de Liria, empleados en fomentar el catalán y destruir el valenciano.


Ferrer ha destacado la creación del 'Diccionari normatiu valencià', una "obra democrática".

2. ¿Democrática? ¿Una obra hecha a imagen y semejanza de las normas lingüísticas del IEC? Adoctrinamiento en estado puro, y Ferrer sabe mucho de esto,  pues él abandonó la RACV y el valencianismo por 6000€ al mes.

"Si queremos que la lengua fructifique como el bien cultural más valioso de los valencianos, debe imperar la concordia porque si hay discordia la  lengua peligra y muere".

3. Los únicos que estáis matando la lengua valenciana sois vosotros y vuestra venta a la unidad de dos lenguas que nunca fueron, son ni serán una  sola. La concordia no existe. 

En quince años, considera que "se ha conseguido sembrar y recoger" estos frutos: "Fortalecer el valenciano garantiza el autogobierno, debilitarlo nos condena a ser un pueblo subalterno".

4. Ya somos un pueblo subalterno a las órdenes de Cataluña, gracias a los pactos políticos donde nació vuestra academia catalana, caballo de Troya de  la lengua valenciana en nuestro Reino de Valencia. 

Pero, Ramonet, los valencianos han hablado en las urnas las últimas elecciones y por mucho que lo niegues va con vosotros también, el pueblo en su gran mayoría no os quiere ni quiere las normas del IEC en nuestra tierra.

¡No habéis ganado ninguna guerra aún y aquí nos tenéis para decirle al mundo lo que en realidad sois! 

Mientras tanto los medios obvian y/o esconden que el TSJCV admitió a trámite la denuncia de Junts Front a la AVL por desviación de poder, desarrollo y  realización de actividades no atribuidas, e incumplimiento de sus fines excediendo sus competencias y funciones”.


¡De nuevo todo nuestro apoyo a la Secció Llengua de la RACV!¡No estáis solos! 
Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!