Searching...
jueves, 28 de febrero de 2013

El valencià fon suplantat en 1983. 30 anys de LUEV, #30AnysDeCatalanisme

Cartell celebrador del 25 aniversari de la LUEV, en el logotip
d´Escola Valenciana y bandera catalana inclosa.
L´area de documentacio de Circul Civic Valencià ha recurrit a la memoria recent del poble valencià, en torn a l´oficialitat del valencià en les institucions educatives valencianes i als 30 anys de la promulgacio de la LUEV (Llei d´Us i Ensenyament del "valencià").

És ben cert que durant els primers anys de la democracia, despres de l´autarquia i la transicio a la democracia, les Normes d’El Puig foren oficials en l’ensenyança publica de la Comunitat Valenciana fins a 1983, lo que es pot comprovar en la web de la Generalitat Valenciana, DOGV de 1982. Ademes, han segut (i son utilisades) per associacions culturals, civiques, festives, deportives, iglesies, mijos de comunicacio, institucions publiques i privades, centres universitaris, escoles privades, o partits politics que han estat o estan en governs locals i autonomics.

Reproduim aci el decret autonomic pel qual s´establia en 1982 qué professors estaven facultats per a donar classes de valencià en el sistema educatiu valencià:

DECRETO de 19 de julio de 1982 por el que se establece qué profesores estarán facultados en la enseñanza del idioma valenciano.


Estando próximo a comenzar el Curso académico 1982/1983, y con el fin de dar cumplimiento al Real Decreto 2.003/1979, que regula la incorporación del Idioma Valenciano al sistema de enseñanza de la Comunidad Valenciana, desarrollado por Orden de 7 de julio de 1980, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 11, apartado b), de la misma, a propuesta de Excma. Sra. Consellera de Educación, y en Cumplimiento de lo acordado en Pleno del Consell de la Comunidad Valenciana, adoptado en sesión de 19 de julio de 1982,

DISPONGO

Articulo 1º. – Podrán impartir la enseñanza del idioma valenciano en los Centros de Educación Preescolar, Enseñanza General Básica, Formación Profesional de 1º Grado y Bachillerato, en el curso 1982-83, los profesores que, además de reunir los requisitos legales para impartir la enseñanza de la lengua valenciana y la literatura, posean alguno de los siguientes títulos o diplomas:

a) Licenciado en Filosofía y Letras, Sección Hispánicas, de la Universidad de Valencia o Alicante.
Licenciado en Filología, Sección Hispánicas, de la Universidad de Valencia o Alicante.
Licenciado en Filología, Sección Románicas por la Universidad de Valencia o Alicante.
Otros equivalentes de otras Universidades.

b) Los poseedores de diplomas del Instituto de Ciencias de la Educación, de la Universidad de Valencia, Lo Rat Penat y el Grup d’Accio Valencianista, conforme a la propuesta de la Comisión Mixta de Bilingüísmo.
c) Los Profesores de Educación General Básica que acrediten suficientemente, a juicio de la Comisión Mixta, su conocimiento del Idioma Valenciano.

Lo que se hace público para general conocimiento, Valencia a 19 de julio de 1982.


¿Qué ha passat des de eixe moment hasda hui? L´arribada del PSPV-PSOE de Lerma i Ciscar a la Generalitat, la creacio de la Llei d´Us i Ensenyament del "Valencià" (LUEV), la implantacio de la filologia catalana en les nostres universitats i la creacio de tot un teixit editorialiste filocatalaniste que porta 30 anys venent llibres i unflant-se les boljaques a discrecio, són les causes de la suplantacio llingüistica del valencià pel catala normatiu, i l´eliminacio de la llengua valenciana de tots els ambits oficials i administratius.

El Partit Popular de la Comunitat Valenciana, per cert, va prometre en 1995 que treballaria per a revertir esta situacio. Hui, 18 anys més tart, mos trobem en la mateixa situacio de suplantacio oficialista de la llengua valenciana, en l´afegito d´una promesa incumplida, i els agreujants d´haver de mantindre una academia creada per ells mateixos que oficializa i blinda estatutariament l´oficilitat del catala en nostra terra i de la negacio d´una realitat contrastable i constatable a diari en administracions, institucions educatives i mijos de comunicacio.

0 comentarios:

 
Back to top!