Searching...
miércoles, 22 de mayo de 2013

PLV i CCV, una colaboració ilusionant i possitiva


Transcribim ací l´escrit presentat ahir 21 de maig de 2013 a la Federació de Fogueres d´Alacant i a l´Ajuntament de la ciutat, en la primera acció conjunta que hem realisat PLATAFORMA VALENCIANISTA (PLV) i CÍRCUL CÍVIC VALENCIÀ (CCV). 

Esta colaboració entre abdós entitats inicia un camí de treball i unitat que donarà sinèrgies molt possitives al valencianisme. Un camí que volem recórrer junts i al qual volem afegir a totes aquelles entitats cíviques i culturals valencianes que vullguen compartir-lo en mosatros, per a sumar-se a lo que en CCV mos agrada nomenar com a "revolució cívica valenciana", una fòrmula que s´integra perfectament en el concepte de "valencianisme inteligent" que es vol difondre des de PLV. L´eqüació, sense dubte, no té incògnites:

A LA FEDERACIÓ DE FOGUERES D´ALACANT:

En nom de la Plataforma Valencianista i del Círcul Cívic Valencià i com a ferms defensors de les tradicions, cultura, llengua i festes valencianes, volem fer-los arribar esta carta de queixa i protesta davant l´utilisació del terme en català “Bellesa” per a definir a la Reina de les Fogueres, la tradicional BELLEA DEL FOC d´Alacant.

Tenim molt de carinyo a la festa de les fogueres ya que són un dels màxims exponents de la nostra cultura valenciana, i nos ha alarmat molt que s´haja pres esta decisió injusta de canviar una paraula en valencià com és “bellea” que ve usant-se des de temps immemorials per part del nostre poble.
I si no vegen el document que els adjuntem. Podran vore diferents obres i escrits històrics a on apareix este terme tan valencià i nostre.

El poble valencià ve patint la suplantació llingüística del català en tots els estaments públics, en l´ensenyança i en mijos de comunicació. El fet de negar i evitar paraules históriques, del parlar viu dels valencians, com puga ser este mateix de “bellea”, lo únic que fa és obrir un poquet més la porta i donar la raó a aquells que neguen l´identitat i llengua valencianes. Es dóna la raó a aquells que, a partir de l´imposició del català, volen anar més allà i construir la seua entelequia dels Països Catalans. 
Tot està orquestat i els valencians no devem cedir ni un pas i nos hem de reafermar en utilisar la verdadera llengua valenciana en les nostres expressions més genuïnes, ya que són úniques i són nostres des de fa sigles.
La llengua valenciana és una llengua milenària i representa ad este poble. Per lo tant, esperem i desigem que la seua Federació de Fogueres d´Alacant done marcha arrere en la seua pretensió d´eliminar el terme “Bellea del Foc” i el torne a utilisar, ya que és este i no atre el verdader títul que deu ostentar la Reina de les festes de Sant Joan. 

Prenguen nota d´esta queixa i recorden que estem al costat de vostés. Siguen valents i usen la llengua del poble valencià. El valencianisme està junt a les Fogueres. Molts ànims i a seguir cuidant i respectant les nostres festes i tradicions que nos definixen als valencians com a poble.

Cordials salutacions.

CITES ANTIGUES DE LA PARAULA EN LLENGUA VALENCIANA “BELLEA” 

- “gran bellea” (Canals, Antoni: traducció al valencià del Valeri, 1395)
- “bellea” (Bibl. Nac.Paris. Llibre de les erbes, c.1400)
- “la bellea” (March, Ausias: Obra completa. Barcanova, pag. 617, c.1445)
- “ab la estrema bellea” (Martorell: Tirant lo Blanch, c.1455)
- “dama de tanta bellea” (Roig, Espill, 1460)
- “de singular bellea” (Esteve, Joan: Líber elegantiarum, 1472)
- “yo he amat la bellea” (Corella, Roiç de: Salteri, 1490)
- “bellea graciosa” (Fenollar: Escacs d´amor, c.1495)
- “d´esta elegant bellea” (Roiç de Corella: Lo primer del Cartoxá, 1496, f.VI)
- “de la sua pomposa bellea” (Menaguerra, Ponç de: Lo Cavaller, Valencia, 1513)
- “La bellea de les faysons” (Llull: Blanquerna, traduit al valencià, 1521)
- “tal bellea” (Mulet, Francesca: Poesies a Maciana, c.1640, v.578)
- “Venus… de la bellea” (BNM, Ms. 3746, Matheu y Saç: Fábula en valencià, 1642)
- “la bellea… la fortalea”(Blay Albuxech: Sermó de la Conquista, 1666, p.6)
- “bellea” (Ros, Carlos: Tratat de adages, Valencia, 1736, p.104)
- “bellea: belleza” (Escrig: Dicc.1851)
- “y si no en bellea, aventajen en…” (Gadea: Tipos, 1908, p.229)
- “saludará a la Bellea del Foc” (Llibret Foguera Cald. de la Barca, Alacant, 1932, pag. 15)
- “de tal bellea” (Valls: El tío de sa neboda. Alcoy, 1933, p.6)
- “la Bellea del Foc” (Llibret Foguera Carrer Juan Poveda, Alacant, 1933)
- “bellea de ma Foguera” (Llibret Foguera Méndez Núñez, Alacant, 1933)
- “obres d´art de tal bellea” (Llibret Foguera del Chanco, Alacant, 1936, pag. 53)
- “que du del bras la bellea” (Llibret Foguera Carolinas Altes, Alacant, 1952)
- “vorem quina bellea traurem” (Llibret Foguera Calvo Sotelo, Alacant, 1954)
- “bellea: belleza, hermosura” (Colectiu de Mestres: Voc. Val. Del GAV, 1983)
- “bellea: belleza” (Diccionari RACV, 1997)

DHIVAM © Copyright Ricart García Moya. Alacant. 


- “bellea: belleza” (Diccionari valencià Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2008)

0 comentarios:

 
Back to top!