Searching...
lunes, 4 de mayo de 2015

La falsetat de les normes del 32 de Castelló / La falsedad de las normas del 32 de Castellón.

     El verdader nom d´estes regles era 
"bases per a la unificació de l'ortografia valenciana"

Diu Sanchis Guarner en La llengua dels Valencians: "En un aplec tingut a Castelló de la Plana el 21 de decembre de 1932, animades per plausible esperit de concòrdia, totes les entitats i publicacions valencianes acceptaren unes Normes Ortogràfiques unificades, el primer signant de les quals accedí a ser el Pare Fullana, i que són una adaptació de les de l'Institut d'Estudis Catalans."

L'evidència brolla: "...i que són una adaptació de les de l´Institut d'Estudis Catalans".

Encara que inicialment el Pare Fullana es negà a acceptar-les finalment, pressionat, accedí a rubricar-les, afegint que ho fea "atés lo caràcter provisional que tenen". Pero no fon el primer firmant, fon justament l'últim de tots, per la resistència que ell oponia a refrendar-les, ademés de que era l'únic filòlec entre tots els assistents ad aquella taula redona en Castelló.El Pare Fullana havia publicat en este mateix any de 1932, la seua "Ortografia Valenciana". Esta edició tingué molt bona acceptació i s'havia venut tota en poc de temps. No quedava un atre remei que reimprimir-la una atra vegada de nou. I aixina fon. La nova edició de la "Ortografia Valenciana" es publicava en l'any 1933. Llavors ¿Per qué no s'aprofità esta Ortografia Valenciana del P. Fullana per a la reunió de Castelló de 1932 Òbviament perque no els interessava als sequaços i seguidors del fabrisme català. Estem més que farts, de falsos profetes i de traïdors a la milenària Llengua Valenciana

Els jóvens han creixcut creent que estes bases foren firmades en un ampli consens i acceptades com a normes, quan açò dista molt de la realitat.

Estes bases ortogràfiques, compostes per huit fulls en un pròlec, 32 normes i un plec de firmes les comprà Feliu Pizcueta, en poder del qual estigueren fins a l’any 2001 quan el Conseller de Cultura, Manuel Tarancón, les comprà per dotze millons de les antigues pessetes, actualment en la Biblioteca Valenciana i que per primera vegada vorien la llum en eixe any 2001.

Lo que la gran majoria de gent no sap, és que el llibret de les Bases que adquiriren en 1933 estava modificat de l’original que mai fon publicat. En este apareixen dos normes noves, que ningú havia firmat mai i que arrepleguen l'eliminació i prohibició de les grafies “y” i “ch” tan importants i necessàries per al valencià.

No fon com vos volen fer creure, que els escritors i erudits valencians estigueren d’acort en l’unificació de les llengües, lo que passà fon que els nostres filòlecs pertanyien a órdens religioses i en un context polític republicà fon fàcil fer-los callar per a mentrimentres introduir el català. En les tapes, els llibres se dien valencians, pero dins, el contingut dels mateixos era, no ya l'ortografia de les falses normes de Castelló de 1932, sino pura lliteratura, lèxic i sintaxis catalanes.

Segur que vos sentiu identificats.

L’història i gent com nosatros nos encarregarem de que mai s’oblide la part en la qual el catalanisme absorbent de terres, cultura, costums i llengua s’inventà unes Bases per a l’unificació de la llengua valenciana, que en realitat ya tenien el propòsit de l'unitat de les llengües en l'objectiu imperialiste català dels països catalans.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià


   El verdadero nombre de estas reglas era
"bases para la unificación de la ortografía valenciana"


Dice Sanchis Guarner en La lengua de los Valencianos: "En un encuentro mantenido en  el 21 de diciembre de 1932, animadas por plausible espíritu de concordia, todas las entidades y publicaciones valencianas aceptaron unas Normas Ortográficas unificadas, el primer firmante de las cuales accedió a ser el Padre Fullana, y que son una adaptación de las del Instituto de Estudios Catalanes. "


La evidencia brota: "... y que son una adaptación de las del Instituto de Estudios Catalanes".Aunque inicialmente el Padre Fullana se negó a aceptarlas finalmente, presionado, accedió a rubricarlas, añadiendo que lo hacía "dado el carácter provisional que tienen". Pero no fue el primer firmante, fue justamente el último de todos, por la resistencia que él oponente a refrendar la foto, además de que era el único filólogo entre todos los asistentes en aquella mesa redonda en Castellón.
El Padre Fullana había publicado en este mismo año de 1932, su "Ortografía Valenciana". Esta edición tuvo muy buena aceptación y se había vendido toda en poco tiempo. No quedaba otro remedio que reimprimirse de nuevo. Y así fue. La nueva edición de la "Ortografía Valenciana" se publicaba en el año 1933. Entonces ¿Por qué no se aprovechó esta Ortografía Valenciana del P. Fullana para la reunión de Castellón de 1932? Obviamente porque no les interesaba a los secuaces y seguidores del fabrismo catalán. Estamos más que hartos, de falsos profetas y de traidores a la milenaria Lengua Valenciana.

Los jóvenes han crecido creyendo que estas bases fueron firmadas en un amplio consenso y aceptadas como normas, cuando esto dista mucho de la realidad.

Estas bases ortográficas, compuestas por ocho hojas con un prólogo, 32 normas y un pliego de firmas las compró Feliu Pizcueta, en cuyo poder estuvieron hasta el año 2001 cuando el Consejero de Cultura, Manuel Tarancón, las compró por doce millones de las antiguas pesetas, actualmente en la Biblioteca Valenciana y que por primera vez verían la luz en ese año 2001.

Lo que la gran mayoría de gente no sabe, es que el libreto de las Bases que adquirieron en 1933 estaba modificado del original que nunca fue publicado. En este aparecen dos normas nuevas, que nadie había firmado nunca y que recogen la eliminación y prohibición de las grafías "y" y "ch" tan importantes y necesarias para el valenciano.

No fue como os quieren hacer creer, que los escritores y eruditos valencianos estuvieron de acuerdo en la unificación de las lenguas, lo que pasó fue que nuestros filólogos pertenecían a órdenes religiosas y en un contexto político republicano fue fácil hacerles callar para mientras tanto introducir el catalán. En las cubiertas de los libros ponían  valenciano, pero dentro, el contenido de los mismos era, no ya la ortografía de las falsas normas de Castellón de 1932, sino pura literatura, léxico y sintaxis catalanas.

Seguro que os sentís identificados.

La historia y gente como nosotros nos encargaremos de que nunca se olvide la parte en la que el catalanismo absorbente de tierras, cultura, costumbres y lengua se inventó unas Bases para la unificación de la lengua valenciana, que en realidad ya tenían el propósito de la unidad de las lenguas en el objetivo imperialista catalán de los países catalanes.Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!