Searching...
martes, 12 de mayo de 2015

Pablo Iglesias en un vídeo recolzant l'unitat de les llengües / Pablo Iglesias en un vídeo apoyando la unidad de las lenguas


¿Qué podíem esperar els valencians del líder del partit que ha posat cap de llista per a la Generalitat Valenciana (diuen les males llengües que a dit) a un exconseller, Antonio Montiel, de Joan Lerma i amiguet de Mònica Oltra? 

Ací els poden vore als dos juntets posant aixina de complaguts en el tancament del IX seminari valencianista (CATALANISTE) de l'Associació Tirant lo Blanc, en el Centre Cultural Octubre, l'edifici d'Acció Cultural del País Valencià, el qual paga la seua hipoteca i els seus actes pancatalanistes en els diners que públicament apareixen en els presuposts de la Generalitat Catalana:
Entitat: Acció cultural del País Valencià. Finalitat: finançament de la quota del préstec hipotecari derivat de la compra i adequació de l'edifici "El Siglo", corresponent a l'any 2014. Import: 670.073,27 euros. Aplicació pressupostària: PR0101 D/782.00.01.00. 
Entitat: Acció Cultural del País Valencià. Finalitat: activitats culturals de l'entitat durant l'any 2014. Import: 250.000,00 euros. Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00. 

Pablo Iglesias arremet contra el poble i la llengua valenciana i contra els nostres filòlecs. En una nova ostentació d'ignorància absoluta sobre el Regne de Valéncia, el chic anti-sistema que sempre bafaneja en sos parlaments de que ell mai serà “casta”, no pot anar caent més baix cada vegada que obri la boca. Perque els valencians nos preguntem qué punyetes sap un madrileny que renega de ser-ho, i també de ser espanyol, sobre el problema llingüístic entre Catalunya, Valéncia i Balears.

Si escolten el vídeo, dura només 47 segons, podran comprovar com es poden dir tantes barbaritats en no arriba a un minut. Acusa als demés partits d'intentar politisar la llengua quan ell politisa tot lo que se li posa a tir per a fer demagògia barata, un atre que aparentant ser el més modern vol enganyar a tota la nostra joventut.

Per ad ell és una barbaritat que existixquen diccionaris de valencià o de balear quan ya està el de català per a tots, i compara el nostre problema en el castellà, que segons este element és el mateix en Madrit, Sevilla, Buenos Aires o Lima. Segur que la presidenta d'Argentina tindria res a dir-li sobre esta afirmació i fixen-nos que no nomena a Veneçuela per a res. Per ad ell també és una follia que ací puga passar com en Yugoslàvia que feren dos diccionaris, un per a la llengua Sèrbia i un atre per a la Croata.

A pesar de ser professor d'universitat i presentador, no pareix massa format en història, puix si aixina fora sabria com saben tots els filòlecs que el primer diccionari conegut en llengua romànica fon el diccionari Llatí-Valencià “Liber Elegantiarum” de Joan Esteve i editat en 1489. O sabria que la primera bíblia va ser escrita en llengua valenciana per En Bonifaci Ferrer. I, per damunt de tot, este aspirant a polític hauria de saber que el valencià fon la primera llengua en Espanya en tindre reconegut un Segle d'Or.

Des de Círcul Cívic Valencià li fem una pregunta molt directa: “Si la llengua la fa el poble, ¿Qué fa vosté obedint a la “casta” de filòlecs corruptes a sòu dels partits també corruptes que tant critica?

Vosté que defén la desobediència civil com a forma de lluita...suponem que recolzarà que els valencians nos rebelem com siga davant els constants atacs a la nostra llengua i senyes com a poble lliure. ¿O el dret a decidir és només privilegi d'uns pocs? @Pablo_Iglesias_

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià¿Qué podíamos esperar los valencianos del líder del partido que ha puesto cabeza de lista para la Generalitat Valenciana (dicen las malas lenguas que a dedo) a un ex consejero, Antonio Montiel, de Joan Lerma y amiguito Mónica Oltra?

Aquí pueden ver a los dos juntitos posando así de complacidos en el cierre del IX seminario valencianista (CATALANISTA) de la Asociación Tirant lo Blanc, en el Centro Cultural Octubre, el edificio de Acción Cultural del País Valencià, que paga  su hipoteca y sus actos pancatalanistas con el dinero que públicamente aparecen en los presupuestos de la Generalidad Catalana:
Entidad: Acción cultural del País Valencià. Finalidad: financiación de la cuota del préstamo hipotecario derivado de la compra y adecuación del edificio "El Siglo", correspondiente al año 2014. Importe: 670.073,27 euros. Aplicación presupuestaria: PR0101 D / 782.00.01.00.
Entidad: Acció Cultural del País Valencià. Finalidad: actividades culturales de la entidad durante el año 2014. Importe: 250.000,00 euros. Aplicación presupuestaria: PR0101 D / 482.00.01.00.

Pablo Iglesias arremete contra el pueblo y la lengua valenciana y contra nuestros filólogos. En un nuevo alarde de ignorancia absoluta sobre el Reino de Valencia, el chico anti-sistema que siempre alardea en sus discursos de que él nunca será "casta", no puede ir cayendo más bajo cada vez que abre la boca. Porque los valencianos nos preguntamos qué puñetas sabe un madrileño que reniega de serlo, y también de ser español, sobre el problema lingüístico entre Cataluña, Valencia y Baleares.

Si escuchan el video, dura sólo 47 segundos, podrán comprobar cómo se pueden decir tantas barbaridades en no llega a un minuto. Acusa a los demás partidos de intentar politizar la lengua cuando él politiza todo lo que se le pone a tiro para hacer demagogia barata, otro que aparentando ser el más moderno quiere engañar a toda nuestra juventud.

Para él es una barbaridad que existan diccionarios de valenciano o de balear cuando ya está el de catalán para todos, y compara nuestro problema con el castellano, que según este elemento es el mismo en Madrid, Sevilla, Buenos Aires o Lima. Seguro que la presidenta de Argentina tendría algo que decirle sobre esta afirmación y fíjense que no nombra a Venezuela para nada. Para él también es una locura que aquí pueda pasar como en Yugoslavia que hicieron dos diccionarios, uno para la lengua Serbia y otro para la croata.

A pesar de ser profesor de universidad y presentador, no parece demasiado formado en historia, pues si así fuera sabría como saben todos los filólogos que el primer diccionario conocido en lengua románica funde el diccionario Latino-Valenciano "Liber Elegantiarum" de Juan Esteban, editado en 1489. O sabría que la primera biblia fue escrita en lengua valenciana por D. Bonifaci Ferrer. Y, por encima de todo, este aspirante a político debería saber que el valenciano fue la primera lengua en España en tener reconocido un Siglo de Oro.

Desde Círculo Cívico Valenciano le hacemos una pregunta muy directa: "Si la lengua la hace el pueblo, ¿Qué hace usted obedeciendo a la" casta "de filólogos corruptos a sueldo de los partidos también corruptos que tanto critica?

Usted que defiende la desobediencia civil como forma de lucha... suponemos que apoyará que los valencianos nos rebelemos como sea ante los constantes ataques a nuestra lengua y señas como pueblo libre. ¿O el derecho a decidir es sólo privilegio de unos pocos? @Pablo_Iglesias_

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!