Searching...
jueves, 9 de junio de 2016

Marzà tapa les vergonyes de l'ensenyança pública incomplint la llei/ Marzà tapa las vergüenzas de la enseñanza pública incumpliendo la ley.

Per a que els pares ho tingam clar.

“Marzà manté la seua determinació de celebrar una evaluació individualisada, a càrrec dels propis tutors dels centres i tenint en conte la progressió de tot el curs. Ara be, l'examen es faria en base a un model facilitat per Conselleria, i en ell valorarien les competències de comunicació llingüística, matemàtiques, ciència i tecnologia” 

¿Casualitat que estes assignatures siguen en llengua AVL? 
La revàlida de Primària està ficada en la LOMCE, per tant ha de ser acatada per totes les CCAA. Puix encara que carixca de valor acadèmic, és precisament una prova externa als centres. Lo de l'evaluació contínua és intern als centres, és a dir, Marzà incomplix flagrantment la regulació de la LOMCE.

És el Govern Central  qui fixa els criteris i la Generalitat els ha de desenrollar, pero no pot eixir-se'n dels criteris marcats pel Govern.

I en quant al Govern Central, la llei educativa estatal ni és justa ni injusta des del moment la competència en la matèria està transferida a la Conselleria. Lo que sí és de veres és que manté, llevant d'algunes coses, lo pijor de les lleis anteriors, que és negar-se a complir la llei en tota Espanya al voltant de la lliure elecció de llengua cooficial. I, ademés, manté la cagada de que els llibres de text NO PRECISSEN D'AUTORISACIÓ PRÈVIA per part de l'Administració educativa.

És dir, les editorials catalanistes poden fer lo que els rote, sense cap tipo de control.

CCV incidix en que si Marzà vol llevar la revàlida de Primària és per una raó, i és que sap perfectament que, si es fa revàlida, els alumnes de la pública eixirien molt malament parats front als de la concertada. Tant en el tema de la llengua com en general en totes les assignatures. 

És dir, una revàlida, que és una prova externa als centres feta per l'Administració...destaparia les vergonyes de la pública i llevaria el control als professors pancatalanistes de la mateixa. 

Per cert, l'any que ve, en teoria, toquen implantar-se les revàlides de la ESO i Bachillerat,. I estes, a diferència de la de Primària, sí tindran valor acadèmic (s'han d'aprovar per a obtindre el títul) i no les fa la Conselleria, sino el Ministeri d'Educació, perque són proves nacionals. 

Els únics perjudicats, els nostres chiquets. De nosatros, pares i mares, depén plantar cara a Marzà, el qual no pot botar-se la llei quan li done la gana, mentres ell impon al seu antoix una educació aliena a la valenciana en tots els aspectes. 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/06/09/marza-desoye-ministerio-mantener-alternativa/1429602.html


http://www.lasprovincias.es/comunitat/201507/24/educacion-mira-hacia-cataluna-20150724120958.html
Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a IphoneCírcul Cívic ValenciàPara que los padres lo tengamos claro.

"Marzà mantiene su determinación de celebrar una evaluación individualizada, a cargo de los propios tutores de los centros y teniendo en cuenta la progresión de todo el curso. Ahora bien, el examen se haría en base a un modelo facilitado por Conselleria, y en él valorarían las competencias de comunicación lingüística, matemáticas, ciencia y tecnología "

¿Casualidad que estas asignaturas sean en lengua AVL?
La reválida de Primaria está metida en la LOMCE, por tanto debe ser acatada por todas las CCAA. Pues aunque carezca de valor académico, es precisamente una prueba externa a los centros. Lo de la evaluación continua es interno a los centros, es decir, Marzà incumple flagrantemente la regulación de la LOMCE.

Es el Gobierno Central quien fija los criterios y la Generalitat los ha de desarrollar, pero no puede salirse de los criterios marcados por el Gobierno.

Y en cuanto al Gobierno Central, la ley educativa estatal ni es justa ni injusta desde el momento la competencia en la materia está transferida a la Consejería. Lo que sí es verdad es que mantiene, quitando de algunas cosas, lo peor de las leyes anteriores, que es negarse a cumplir la ley en toda España en torno a la libre elección de lengua cooficial. Y, además, mantiene la cagada de que los libros de texto NO precisen de AUTORIZACIÓN PREVIA por parte de la Administración educativa.

Es decir, las editoriales catalanistas pueden hacer lo que les venga en gana, sin ningún tipo de control.

CCV incide en que si Marzà quiere quitar la reválida de Primaria es por una razón, y es que sabe perfectamente que, si se hace reválida, los alumnos de la pública saldrían muy mal parados frente a los de la concertada. Tanto en el tema de la lengua como en general en todas las asignaturas.

Es decir, una reválida, que es una prueba externa a los centros hecha por la Administración ... destaparía las vergüenzas de la pública y quitaría el control a los profesores pancatalanistas de la misma.

Por cierto, el próximo año, en teoría, tocan implantarse las reválidas de la ESO y Bachillerato ,. Y éstas, a diferencia de la de Primaria, sí tendrán valor académico (se deberán aprobar para obtener el título) y no las hace la Conselleria, sino el Ministerio de Educación, porque son pruebas nacionales.

Los únicos perjudicados, nuestros niños. De nosotros, padres y madres, depende hacer frente a Marzà, el cual no puede saltarse la ley cuando le de la gana, mientras él imponente a su antojo una educación ajena a la valenciana en todos los aspectos.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/06/09/marza-desoye-ministerio-mantener-alternativa/1429602.htmlhttp://www.lasprovincias.es/comunitat/201507/24/educacion-mira-hacia-cataluna-20150724120958.html
Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a IphoneCírcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!