Searching...
domingo, 20 de septiembre de 2015

Denúncia presentada hui en el jujat a l'Ajuntament de Valéncia/ Denuncia presentada hoy en el juzgado al Ayuntamiento de Valencia.

Solicitem en nom de totes les entitats i associacions convocants de la Concentració del dia 19 per la llibertat i el respecte a l'identitat valenciana, aixina com tot el públic allí present, com a mínim, un explicació per part de l'Ajuntament de Valéncia, pel montage el divendres 18 a boqueta nit de la pista de patinage en el lloc concedit per Subdelegació de Govern per a la realisació de la Concentració. Puix a pesar de que es pogué realisar, entenem un gest de mala fe per part d'un Ajuntament que nos està posant tot tipo de obstàculs a l'hora d'eixercir la nostra valenciania. Ya siga ahir o el pròxim 9 d'octubre com ya ha anunciat l'alcalde Joan Ribó.

La denúncia és la següent i acompanyem foto a on es pot vore el sagell d'entrada en la data de hui 20-09-2015:Com a responsable de la concentració José Sanahuja. Dni: -------- (President de Círcul Cívic Valencià) Senyes de contacte: prensaccv@gmail.com Teléfon de contacte: ---------

1-Vullc eixercir el meu dret com a ciutadà i denunciar a l'Ajuntament de Valéncia i als responsables que desobediren la decisió de la Subdelegació de Govern, ya que esta aprovà la concentració del dia 19 de setembre des de les 12.00 h fins a la 13.30 h.

2-L'incompliment per part de l'ajuntament de la llegislació constitucional de dret a manifestació, ya que el divendres de nit varen començar a montar per la semana de la movilitat una pista de patinage, cridant al subdelegat del govern i indicant-me este que la petició era per a una exhibició que era per la vesprada i no de matí. (Adjunte fotos).

3-A les 09.30 h del dissabte 19 de setembre em presente en la plaça de l'ajuntament on es veu clarament tota la plaça tancada per les instalacions de la demostració del patinage i parlant en els responsables m'indiquen que l'ajuntament els havia cridat en preses i corrent per a que feren el montage eixe mateix divendres, sense previ avís per part d'est. (Adjunt fotos).

4-Provocant la no utilisació de la plaça de l'ajuntament, tal i com havíem requerit en la solicitut de la concentració i s'havia concedit per part de la subdelegació del govern, causant-nos un gran desagravi a la concentració per no poder realisar moltes activitats que estaven pensades per a eixe dia.

5-Solicite que procedixca a investigar els fets i quede a disposició de l'autoritat judicial per a aclarir els fets i aportar la documentació que siga necessària per considerar que s'ha incomplit la llegislació vigent en lo relatiu al dret de manifestació per part del Sr. Alcalde de l'ajuntament de Valéncia, el Sr. Joan Ribó i demés persones que resulten responsables.
Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone
Círcul Cívic ValenciàSolicitamos en nombre de todas las entidades y asociaciones convocantes de la Concentración del día 19 por la libertad y el respeto a la identidad valenciana, así como por todo el público allí presentre, como mínimo, una explicación por parte del Ayuntamiento de Valencia, por el montaje el viernes 18 por la tarde-noche de la pista de patinaje, etc en el lugar concedido por Subdelegación De Gobierno para la realización de la Concentración. Pues a pesar de que se pudo realizar, entendemos un gesto de mala fe por parte de un ayuntamiento que nos pondrá todo tipo de trabas a ejercer nuestra valencianía. Ya sea con echos como el de ayer o el próximo 9 de octubre como ya ha anunciado el alcalde Joan Ribó.


La denuncia es la siguiente y acompañamos foto donde se puede ver el cuño de entrada con la fecha de hoy 20-09-2015:  
Como responsable de la concentración Jose Sanahuja Dni: --------  (Presidente de Círculo Cívico Valenciano) 

Datos de contacto: prensaccv@gmail.com  Teléfono de contacto: 

1-Quiero ejercer mi derecho como ciudadano y denunciar al Ayuntamiento de Valencia y a los responsables que desobedecieron la decisión de la Subdelegación de gobierno, ya que esta aprobó la concentración el día 19 de septiembre desde las 12:00h hasta la 13:30h.

2-El incumplimiento por parte del ayuntamiento de la legislación constitucional de derecho a manifestación, ya que el viernes por la noche comenzaron a montar por la semana de la movilidad una pista de patinaje, llamando al subdelegado del gobierno e indicándome este que la petición era para una exhibición que era por la tarde y no por la mañana. (Adjunto fotos).

3-A las 9:30 del sábado 19 de septiembre me presento en la plaza del ayuntamiento donde se ve claramente toda la plaza cerrada por las instalaciones de la demostración del patinaje y hablando con los responsables me indican que el ayuntamiento les había llamado aprisa y corriendo para que hicieran el montaje ese mismo viernes, sin previo aviso por parte de este. (Adjunto fotos).

4-Provocando la no utilización de la plaza del ayuntamiento, tal y como habíamos requerido en la solicitud de la concentración y se había concedido por parte de la subdelegación del gobierno, causándonos un gran desagravio a la concentración por no poder realizar muchas actividades que estaban pensadas para ese día.

5-Solicito que proceda a investigar los hechos y quedo a disposición de la autoridad judicial para aclarar los hechos y aportar la documentación que sea necesaria por considerar que se ha incumplido la legislación vigente en lo relativo al derecho de manifestación por parte del Sr. Alcalde del ayuntamiento de Valencia, el Sr. Joan Ribó y demás personas que resulten responsables.
Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone
Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!