Searching...
domingo, 21 de julio de 2013

Varies entitats valencianes presenten un escrit a Artur Mas demanant-li respecte

L´escrit fon redactat a primers de juliol, al qual totes les entitats cíviques i culturals valencianistes que el firmen s´han anat adherint. Fon presentat en el Registre d´Entrada de Presidència de la Generalidad de Cataluña el dimecres 17 de juliol, per part d´un representant de Plataforma Valencianista, entitat promotora d´esta iniciativa. Vos transcribim aci el text de l´escrit:
Les entitats culturals i cíviques PLATAFORMA VALENCIANISTA (PLV), CÍRCUL CÍVIC VALENCIÀ (CCV), PATRONAT DE LA REAL ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA, GRUP CULTURAL ILICITÀ (GCI), COLECTIU JOVENIL D´ACCIÓ VALENCIANISTA (CJAV), JUNTS FRONT A L´AVL, REGNE DE VALÉNCIA GAIS I LESBIANES, SOFTWARE VALENCIÀ, INSTITUT D´ESTUDIS VALENCIANS I RENAIXENÇA VALENCIANISTA presentem este document-manifest al Sr. Artur Mas, President de la Generalitat de Catalunya, en l´única finalitat de demanar respecte a les senyes d´identitat del poble valencià i molt especialment al nostre idioma, el valencià.Li fem arribar esta petició precíssament a vosté, com a representant del poble català, per a que el faça complir i respectar. Perque els valencians, des de fa més de tres dècades, venim aguantant la falta de respecte cap a la nostra cultura i senyes identitàries, tant per part del Govern de la Generalitat de Catalunya com de la mateixa TV pública catalana TV3. Nomenar-nos “País Valencià” o simplement traure el mapa dels inexistents “Països Catalans” en la secció de l´orage, fomentarà sobretot que hi haja més anticatalanisme en Valéncia, desafavorint d´esta forma la relació entre abdos comunitats autònomes. I seran culpables vostés per permetre esta situació.

I que dir de la nostra milenària llengua valenciana, llengua provinent del baix llatí, llengua romanç, en influències mossàraps indiscutibles i reconeguda en l´Art. 6 del nostre Estatut d´Autonomia, per lo tant també en la Constitució Espanyola. Puix exigim respecte a la seua identitat independent. Respecte als millons de valencians que la parlem, entenem i escrivim en ella. El valencià NO és un dialecte del català, i ni molt menys és català directament.

Perque, per molt que fora cert que els reconquistadors dugueren ací el català (que no és veritat) i fora cert que hi hagué una suplantació llingüística per complet en tot el Regne de Valéncia (que tampoc és veritat), el poble valencià decidí nomenar com a LLENGUA VALENCIANA ad eixa llengua quasi un sigle abans que els catalans nomenaren LLENGUA CATALANA a la seua.

Llavors, ¿quin poble tingué abans consciència idiomàtica pròpia? Si la llengua que supostament es diu que s´impongué ací (que és impossible que fora el català, ya que Catalunya no existia com a tal en eixa època i sí la Casa Comtal de Barcelona), el nostre poble, conscient de la seua independència i identitat, decidí nomenar-la valencià… ¿Per qué no es pot respectar esta decisió? ¿Per qué no es pot respectar als escritors valencians del Sigle d´Or tan ilustres com Ausias March, Joanot Martorell, Joan Esteve, Sor Isabel de Villena, Joan Roig, Lluïs Vives, Roiç de Corella, Jordi de Sant Jordi… que afirmaven rotundament que escrivien les seues obres en “llengua materna valenciana”?

En definitiva, ¿Quina de les dos llengües fon reconeguda abans com a idioma? La resposta és clara i indiscutible, i eixa és la nostra, la valenciana. En tanta importància que el Sigle XV passà a ser el Sigle d´Or de les lletres valencianes.

Una volta feta esta exposició de l´opinió de les nostres entitats, li presentem esta sèrie de punts els quals volem que faça complir i respectar, tant vosté com a President de la Generalitat de Catalunya, com tots els membres del seu Govern, partit polític i mijos de comunicació públics:

1- Respecte a les senyes d´identitat del poble valencià.

2- Especial i profunt respecte cap a la llengua valenciana i reconeiximent del ranc d´idioma que posseïx com a llengua cooficial en Espanya.

3- Exigència tant a vostés com a TV3 per a que deixen de nomenar-nos com a “País Valencià” i deixen de traure el mapa de l´orage en els inexistents “Països Catalans”.

4- La supressió en les seues webs institucionals de qualsevol referència a ítems, circunstàncies, parages, expressions culturals o poblacions valencianes com a perteneixents a Catalunya o als “Països Catalans”.

5- Fi de les subvencions per part del seu govern a entitats establides en el nostre territori, com Acció Cultural del País Valencià o Escola Valenciana i a persones com Eliseu Climent, que insulten i menyspreuen la nostra cultura constantment i fan de germe difusor pretenent eliminar d´esta forma la nostra llengua i cultura valencianes.

6- Realisació de polítiques favoridores dels interessos econòmics d´abdos comunitats que sí nos són comunes, com el Corredor Mediterràneu, la finalisació de l´Autovia A-7, la gratuïtat de l´Autopista AP-7…etc.

I recorde Sr. Artur Mas, que qui respecta, és sempre respectat.

VERSIÓ EN CASTELLÀ:

"Las entidades culturales y cívicas PLATAFORMA VALENCIANISTA (PLV), CÍRCULO CÍVICO VALENCIANO (CCV), PATRONATO DE LA REAL ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA, GRUP CULTURAL ILICITÀ (GCI), COLECTIU JOVENIL D´ACCIÓ VALENCIANISTA (CJAV), JUNTS FRONT A L´AVL, REGNE DE VALÉNCIA GAIS I LESBIANES, SOFTWARE VALENCIÀ, INSTITUT D´ESTUDIS VALENCIANS Y RENAIXENÇA VALENCIANISTA presentamos este documento-manifiesto al Sr. Artur Mas, Presidente de la Generalitat de Catalunya, con el único fin de pedir respeto a las señas de identidad del pueblo valenciano, y muy especialmente a nuestro idioma, el valenciano.

Le hacemos llegar esta petición precisamente a usted, como representante del pueblo catalán, para que lo haga cumplir y respetar. Porque los valencianos, desde hace más de tres décadas venimos soportando la falta de respeto hacia nuestra cultura y señas identitarias, tanto del Gobierno de la Generalitat de Catalunya como de la misma TV pública catalana TV3. Llamarnos “País Valencià” o simplemente sacar el mapa de los inexistentes “Países Catalanes” en la sección del tiempo, fomentará sobretodo el anticatalanismo en Valencia, haciendo un flaco favor a la relación entre ambas comunidades. Y serán culpables ustedes por permitirlo.

Y qué decir de nuestra milenaria lengua valenciana, lengua proveniente del bajo latín, lengua romance, con influencias mozárabes indiscutibles y reconocida en el Art. 6 de nuestro Estatuto de Autonomía, por tanto también en la Constitución Española. Pues exigimos respeto a su identidad independiente. Respeto a los millones de valencianos que la hablamos, entendemos y escribimos. El valenciano NO es un dialecto del catalán, y ni mucho menos es catalán directamente.

Porque, por mucho que fuera cierto que los reconquistadores trajeran aquí el catalán (que no es verdad) y fuera cierto que hubo una suplantación lingüística en todo el Reino de Valencia (que tampoco es verdad), el pueblo valenciano decidió nombrar como LENGUA VALENCIANA a esa lengua casi un siglo antes que los catalanes nombraran LENGUA CATALANA a la suya.

Entonces, ¿qué pueblo tuvo antes consciencia idiomática propia? Si la lengua que supuestamente se dice que se impuso aquí (que es imposible que fuera catalán, ya que Cataluña no existía en esa época y sí la Casa Condal de Barcelona), nuestro pueblo consciente de su independencia e identidad decidió llamarla valenciano… ¿Por qué no se puede respetar esta decisión? ¿Por qué no se puede respetar a los escritores valencianos del Siglo de Oro tan ilustres como Ausias March, Joanot Martorell, Joan Esteve, Sor Isabel de Villena, Joan Roig, Lluïs Vives, Roiç de Corella, Jordi de Sant Jordi… que afirmaban rotundamente que escribian sus obras en “llengua materna valenciana”?

Por tanto, ¿Cuál de las dos lenguas fue reconocida antes como idioma? La respuesta es clara e indiscutible, y esa es la nuestra, la valenciana. Con tanta importancia que el Siglo XV fue el Siglo de Oro de las letras valencianas.

Una vez hecha esta exposición de la opinión de nuestras entidades, presentamos esta serie de puntos que queremos que haga cumplir y respetar, tanto usted como Presidente de la Generalitat de Catalunya, como a todos los miembros de su Gobierno, partido político y medios de comunicación públicos:

1- Respeto a las señas de identidad del pueblo valenciano.

2- Especial y profundo respeto hacia la lengua valenciana y reconocimiento del rango de idioma que posee como lengua cooficial en España.

3- Exigencia tanto a ustedes como a TV3 para que dejen de nombrarnos como “País Valencià” o dejen de sacar el mapa del tiempo con los inexistentes “Países Catalanes”.

4- La supresión en sus webs institucionales de cualquier referencia a ítems, circunstancias, parajes, expresiones culturales o poblaciones valencianas como pertenecientes a Cataluña o a los “Países Catalanes”.

5- Fin de las subvenciones por parte de su gobierno a entidades establecidas en nuestro territorio, como Acció Cultural del País Valencià o Escola Valenciana, y a personas como Eliseu Climent, que insultan y menosprecian nuestra cultura constantemente y hacen de germen difusor pretendiendo eliminar con ello nuestra lengua y cultura valencianas.

6- Realización de políticas favorecedoras de los intereses económicos de ambas comunidades que sí nos son comunes, como el Corredor Mediterráneo, la finalización de la Autovía A-7, la gratuidad de la Autopista AP-7…etc.

Y recuerde Sr. Artur Mas, que quien respeta, es siempre respetado.

0 comentarios:

 
Back to top!