Searching...
jueves, 1 de octubre de 2015

9 d'octubre, festivitat nacional del Regne de Valéncia / 9 de octubre, festividad nacional del Reino de Valencia

Sant Donís, dia dels enamorats valencians, “mocadorà” i patró del Gremi dels Mestres Confiters.La Mocadorà és la festivitat típica valenciana que representa el dia dels enamorats valencians i coincidix en la festa nacional del Regne de Valéncia, el 9 d'Octubre. Festa que commemora l'entrada de Jaume I en la ciutat de Valéncia i en la qual les dònes oferien, en senyal d'ofrena i vassallage, frutes i verdures de l'Horta valenciana al mateix Jaume I i a la reina Na Violant d'Hongria aquell 9 d'octubre de 1238, quan entraren en Valéncia ya acabada la conquesta.

La tradició és que l'home regale a la dòna amada i a sa mare un mocador en uns dolços de massapà en formes de frutes, hortalices en l'interior i que la dòna guarde tots els mocadors de sa parella any darrere d'any per ser una prova d'amor. Els dolços estan fets de massapà i tenen diferents formes, de frutes i hortalices representant l'Horta de Valéncia.

El primer manuscrit descobert sobre la “mocadorà” esta datat un dilluns 9 d'octubre de 1747, i en ell se pot llegir cóm un comerciant valencià nomenat Gilabert, relata que una família comprà en una de les rebosteries de la ciutat, “Casa Almella Cerezo” més de 8 lliures de torrons tant de sucre com de canella, aixina com atres dolços, pel preu d'una lliura valenciana i 5 sòus, una despesa important que només es podia permetre una família acomodada en el sigle XVIII.

La coneguda tradició de prendre estos dolços forma d'instruments pirotècnics, com són la piuleta i el tronador, sorgí anys ans de la data del manuscrit, en 1738, quan en acabar de la Guerra de Successió, els Decrets de Nova Planta prohibiren la celebració de l'entrada de Jaume I en Valéncia, aixina com també prohibiren disparar pólvora en el quint centenari del 9 d'octubre.

Com a resposta a la prohibició borbònica de disparar coets, els panaders començaren a produir uns dolços de massapà que representaven les eixides que ya no es podien fer sonar, pero al mateix temps, per la seua forma fàlica o redona recordaven els òrguens sexuals masculins i femenins. Són els cridats piuleta i tronador que en eixe context, i unit a la forma singular que tenim els valencians de parlar, prenen una connotació sexual molt present.


Segons l'investigador que descobrí este primer manuscrit sobre la mocadorà, el document és «fonamental per a entendre la tradició i l'orige de l'actual celebració», ya que demostra dos aspectes importants sobre esta tradició. En primer lloc, que els valencians continuaren celebrant-la pese a la supressió dels seus furs, i ademés en una continuïtat que no és la coneguda fins ara. I per un atre, i entrant en els aspectes concrets d'esta celebració, que d'eixos dolços que apareix en el text, com són els torrons de canella, és d'on deriven els actuals massapans, que han anat evolucionant fins a adquirir les colorides formes que actualment tots els valencians gogen cada 9 d'octubre.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone
Círcul Cívic Valencià


San Dionís, día de los enamorados valencianos, "mocadorà" y patrón del Gremio de los Maestros Confiteros.La Mocadorà es la festividad típica valenciana que representa el día de los enamorados valencianos y coincide con la fiesta nacional del Reino de Valencia, el 9 de Octubre. Fiesta que conmemora la entrada de Jaime I en la ciudad de Valencia y en la que las mujeres ofrecían, en señal de ofrenda y vasallaje, frutas y verduras de la Huerta valenciana al mismo Jaime I y a la reina Na Violant de Hungría aquel 9 de octubre de 1238, cuando entraron en Valencia ya conquistada la ciudad.

La tradición es que el hombre regale a la mujer amada y a su madre un pañuelo con unos dulces de mazapán con formas de frutas, hortalizas en el interior del pañuelo y que la mujer guarde todos los pañuelos de su pareja año tras año por ser una prueba de amor. Los dulces están hechos de mazapán y tienen diferentes formas, de frutas y hortalizas que representan la Huerta de Valencia.

El primer manuscrito descubierto sobre la "mocadorà" esta fechado un lunes 9 de octubre de 1747, y en él se puede leer cómo un comerciante valenciano llamado Gilabert, relata como una familia compró en una de las reposterías de la ciudad, "Casa Almella Cerezo "más de 8 libras de turrones tanto de azúcar como de canela, así como otros dulces, por el precio de una libra valenciana y 5 dineros, un gasto importante que sólo se podía permitir una familia acomodada en el siglo XVIII.

La conocida tradición de tomar estos dulces forma de instrumentos pirotécnicos, como son la piuleta y el tronador, surgió años antes de la fecha del manuscrito, en 1738, cuando al terminar la Guerra de Sucesión, los Decretos de Nueva Planta prohibieron la celebración de la entrada de Jaime I en Valencia, así como también prohibieron disparar pólvora en el quinto centenario del 9 de octubre.

Como respuesta a la prohibición borbónica de disparar cohetes, los panaderos empezaron a producir unos dulces de mazapán que representaban las salidas que ya no se podían hacer sonar, pero al mismo tiempo, por su forma fálica o redonda recordaban los órganos sexuales masculinos y femeninos. Son los llamados piuleta y tronador que en ese contexto, y unido a la forma singular que tenemos los valencianos de hablar, toman una connotación sexual muy presente.

Según el investigador que descubrió este primer manuscrito sobre la mocadorà, el documento es «fundamental para entender la tradición y el origen de la actual celebración», ya que demuestra dos aspectos importantes sobre esta tradición. En primer lugar, que los valencianos continuaron celebrándolo  pese a la supresión de sus fueros, y además en una continuidad que no es la conocida hasta ahora. Y por otro, y entrando en los aspectos concretos de esta celebración, que de esos dulces que aparece en el texto, como son los turrones de canela, es de donde derivan los actuales mazapanes, que han ido evolucionando hasta adquirir las coloridas formas que actualmente todos los valencianos gozan cada 9 de octubre. 

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone
Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!