Searching...
lunes, 26 de octubre de 2015

El tripartit a favor de la creació d’un espai audiovisual en català en la Comunitat Valenciana./El tripartito a favor de la creación de un espacio audiovisual en catalán en la Comunidad Valenciana.

"Chimo Puig en un acte d'Enllaçats per la llengua en Castelló de la Plana"
Atra vegada nos apleguen notícies de la força que estan fent des de la plataforma “Enllaçats per la llengua” (se'ls ha oblidat posar catalana al final) per a que en la Comunitat Valenciana torne a emetre TV3. Recordar-los que el manifest de “Enllaçats per la llengua catalana” va signat aixina al final: Barcelona, Valéncia, Palma, Andorra, Perpinyà, l'Alguer el 24 d'octubre de 2015 i en el qual demanen i citem textualment: “Reprendre les emissions de la CCMA (corporació catalana de mijos audiovisuals) i IB3 a tots els territoris de llengua catalana, en la llínea de la reciprocitat de la recepció aprovada pels parlaments de Catalunya i “país valencià” en un conveni signat el 2013, acort que caldria generalisar a tota l'àrea catalanoparlant” 

Quan encara estem a la espera de vore com continuen els procediments judicials iniciats gràcies a la denúncia feta en son dia per CCV i que donà com a resultat sancions per un total de 45.000€ a ACPV per emetre illegalment  http://www.circulocivico.org/2014/11/la-denuncia-de-las-emisiones-ilegales.html -sancions per cert molt poc eixemplars i de molt escassa quantia, donat que l'infracció comesa s'estava produint reiteradament més de 20 anys- el tripartit va fent camí per a fer d'esta terra una Espanya de segon i una Catalunya de tercera. ¡Llamentable pero cert! 

Per atra part, en CCV seguim a l'espera de la confirmació per part del Ministeri d'Indústria de les sancions que s'haurien de posar per les emissions illegals produïdes també des d'al manco dos repetidors més ubicats en Alacant i Castelló que emetien en aquell moment.

Lo greu de tot açò és el recolzament que estes associacions reben del tripartit que governa actualment en la Comunitat Valenciana i que per molt que s'empenyoren en negar el seu catalanisme, este es més que evident i es manifesta en cada notícia, com en esta; “El PSPV i Compromís respalen la creació d'un espai televisiu en català” http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20151026/abci-pspv-compromis-respaldan-creacion-201510261000.html

Senyors del tripartit ¿d'a ón eixiran els diners per a tants recolzaments al català? Són vostés els que s'òmplin la boca dient que els valencianistes a soles vivim de les Senyes d'Identitat, pero; ¿Vostés que han fet per baixar la manca de faena? ¿Polítiques socials? ¿Actes respecte a la finançació valenciana? Molt de parlar i res d'actuar en favor dels valencians és l'únic que estan fent des de que entraren a governar. 
Per al catalanisme i lo català tots els recolzaments i diners són pocs i els recordem que eixos diners ixen de les boljaques de tots els valencians i que els vots que els han portat als estaments valencians són vots d'ací i no de Catalunya.

 ¡Ya està be d'enganyar a la gent! 

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone
Círcul Cívic Valencià


"Chimo Puig en un acto de Enlazados por la lengua en Castellón de la Plana"
Otra vez nos llegan noticias de la presión que están haciendo desde la plataforma "Enlazados por la lengua" (se les ha olvidado poner “catalana” al final) para que en la Comunidad Valenciana  vuelva a emitir TV3. Recordarles que el manifiesto de "Enlazados por la lengua catalana" va firmado así al final: Barcelona, Valencia, Palma, Andorra, Perpiñán, Alger, el 24 de octubre de 2015 y en el que piden y citamos textualmente: "Retomar las emisiones de la CCMA (Corporación catalana de medios audiovisuales) y IB3 a todos los territorios de lengua catalana, en la línea de la reciprocidad de la recepción aprobada por los parlamentos de Cataluña y" país valenciano "en un convenio firmado en 2013, acuerdos que habría que generalizar a toda el área catalanoparlante "

Cuando aún estamos a la espera de ver cómo continúan los procedimientos judiciales iniciados gracias a la denuncia hecha en su día por CCV y que dio como resultado sanciones por un total de 45.000 € a ACPV por emitir ilegalmente http://www.circulocivico.org/2014/11/la-denuncia-de-las-emisiones-ilegales.html  
-sanciones por cierto muy poco ejemplares y de muy escasa cuantía, dado que la infracción cometida se estaba produciendo reiteradamente más de 20 años-  el tripartito va haciendo camino para hacer de esta tierra una España de segunda y una Cataluña de tercera. ¡Lamentable pero cierto!

Por otra parte, en CCV seguimos a la espera de la confirmación por parte del Ministerio de Industria de las sanciones que se deberían poner por las emisiones ilegales producidas también desde al menos dos repetidores más ubicados en Alicante y Castellón que emitían en ese momento.

Lo grave de todo esto es el apoyo que estas asociaciones reciben del tripartito que gobierna actualmente en la Comunidad Valenciana y que por mucho que se empeñen en negar su catalanismo, éste es más que evidente y se manifiesta en cada noticia, como en esta; "El PSPV y Compromís respaldan la creación de un espacio televisivo en catalán" http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20151026/abci-pspv-compromis-respaldan-creacion-201510261000.html

Señores del tripartito ¿De dónde saldrá el dinero para tantos apoyos al catalán? Son ustedes los que se llenan la boca diciendo que los valencianistas solamente vivimos de las Señas de Identidad, pero; ¿Ustedes que han hecho para bajar la tasa de paro? ¿Políticas sociales? ¿Actos respecto a la financiación valenciana? Mucho hablar y nada de actuar en favor de los valencianos es lo único que están haciendo desde que entraron a gobernar.

Para el catalanismo y el catalán todos los apoyos y dinero son pocos y les recordamos que ese dinero sale de los bolsillos de todos los valencianos y que los votos que les han llevado a los estamentos valencianos son votos de aquí y no de Cataluña. 

¡Ya está bien de engañar a la gente! 

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone
Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!