Searching...
martes, 20 de noviembre de 2012

Lo que mos costarà el catalanisme en 2013

No tindrem en conte, de moment en este articul, les habituals subvencions programades pel Govern central i la Generalitat de Catalunya a entitats valencianes per a la promocio de l´us i ensenyança del catala en territori valencià.

Tampoc parlarem de les generoses subvencions que recibixen anualment els sindicats i partits politics de tall pancatalaniste, eixos que coneguem per identificar-se en la denominacio de "país valencià", i que solen colaborar economica, presencial i moralment en cerimonies de confusio ideologica, especialment les dirigides al sector infantil - jovenil, com trobades i correllengües.

Anem a parlar dels pressuposts que la Generalitat Valenciana ha assignat en 2013 a l´Academia Valenciana de la Llengua (AVL) i al Consell Valencià de Cultura (CVC).

Academia Valenciana de la Llengua (AVL)

La dotacio economica per a l´institucio que oficialisa i normativisa "el catala que es parla en territori valencià" per a 2013 és de 3.265.000 €, que es dividixen en 1.691.000 € per a la partida de "personal", 1.384.400 € per a "gasto corriente", i 189.430 € per a "operaciones de capital".

Crida l´atencio, un any més, la partida de "personal". Obviament, 21 "academics" a 6.000 € / mes, realisant activitats de dubtosa utilitat a la societat valenciana. 21 privilegiats que tenen el demerit de ser els unics membres d´una academia llingüistica en Espanya que cobren un salari. I, és que, la mentira necessita sempre complicitat. I eixa complicitat, als valencians mos eix molt cara.

Sobre la partida "gasto corriente", recalcar que és d´esta dotacio d´a on eixen les habituals subvencions a entitats com Associacio d´Editors del País Valencià, Escola Valenciana, Fundació Bromera i similars. En 2012, l´AVL va distribuïr d´esta partida més de 700.000 € entre l´entramat associatiu i editorialiste del catalanisme valencià.

Consell Valencià de Cultura (CVC)


El Consell Valencià de Cultura, entitat consultiva i assesora de la Generalitat Valenciana en lo referent a la cultura, i a la que se li encarregà elaborar el dictamen de creacio de l´AVL i la dessignacio dels academics, s´emboljacarà enguany 1.536.000 €, corresponent 591.000 a "personal", 894.000 € a "gasto corriente", i 50.980 € a "operaciones de capital". 


El CVC té la virtut de contar entre els seus membres, passats i presents, a inclits personages de l´entorn de la subcultura catalanista en la Comunitat Valenciana, siguent eixemples paradigmatics el de Joan Fuster, Ferran Torrent, Andreu Alfaro, Pepa Frau, Manuel Sanchis-Guarner Cavanilles, Emili Marín o Ricard Bellveser.


0 comentarios:

 
Back to top!