Searching...
miércoles, 27 de noviembre de 2013

Entitats cíviques valencianes reclamen la part valenciana de l´Archiu de la Corona d´Aragó

El Archivo de la Corona de Aragón conserva el pasado de los valencianos en millones de documentos, desde el año 844 hasta el siglo XVIII. Entre los tesoros de papel, destaca el 'Llibre del Repartiment', que es el acta fundacional del Reino de Valencia. Todos estos legajos pertenecen a los ciudadanos de la Comunitat, es decir, la ley valenciana de archivos incluye el Archivo de la Corona de Aragón en la red documental autonómica. Los documentos valencianos ubicados en Barcelona son de la Comunitat aunque el titular de los mismos es el Estado a través del Ministerio de Cultura.

El Tribunal Constitucional avaló en una resolución que los legajos valencianos de la Corona de Aragón se integran en el sistema archivístico valenciano.

Fuentes de la Conselleria de Cultura mostraron en su momento su satisfacción por la sentencia del Tribunal Constitucional y destacaron que desde ese momento estudiarían las posibilidades que se abrían sobre el tema. Es decir: que aún no han tomado una decisión sobre si solicitar los fondos valencianos o no.

Transcribim el document que representants de Plataforma Valencianista PLV lliuraràn el dijous 28 de novembre en l´Archiu de la Corona d´Aragó, albergat en Barcelona, i al qual Círcul Cívic s´adherix plenament, junt a atres entitats cíviques i culturals valencianes:

Les entitats culturals i cíviques valencianistes firmants d´este manifest instem i exigim a l´Archiu de la Corona d´Aragó en Barcelona, la devolució immediata dels documents valencians que obren en este archiu, puix perteneixen al poble valencià, i en cap atre lloc estaràn millor custodiats que en sa casa, en l´Archiu Històric del Regne de Valéncia.

Ademés d´esta manera quedaràn més protegits i evitarem possibles manipulacions en dits documents, com per eixemple el que va cometre l´antic Director del mateix Archiu de la Corona d´Aragó en Barcelona, Prospero de Bofarull, que en l´any 1847 agarrà el Llibre del Repartiment de Jaume I, i no se li ocorregué millor idea que tachar els llinages dels repobladors aragonesos, navarros, castellans… que vingueren en la reconquista, aixina falsejava l´història i donava a entendre que eren pobladors del comtat de Barcelona els que en majoria vingueren a repoblar-nos. O també el Testament del mateix Rei Jaume I d´Aragó, joya històrica i personal del rei, que es custodiava en el vostre archiu, el qual acabà desapareguent “misteriosament”.

Adjuntem ad este escrit la notícia apareguda en el suplement “Crónica”, del diari El Mundo, sobre estos dos atentats a l´història i a la cultura del poble valencià.

Com no nos fiem, els fem arribar esta petició en nom de les entitats culturals i cíviques valencianistes firmants, perque no volem que es mercadege i es puga manipular els llibres i documents que nos perteneixen a tots els valencians i que actualment obren en mans de vostés. Puix són l´història viva del Regne de Valéncia. Una història única, envejable…són l´espill més directe del nostre brillant passat, i han d´estar en nosatros.

Perque la raó és senzilla, manipulant estos documents es tergiversa l´història, es borra l´Idioma Valencià i el seu verdader orige, i es dona validea a les tesis que pretenen que Valéncia forme part dels inexistents i anticonstitucionals Països Catalans. I açò no ho anem a permetre i ho denunciarem sempre fins que al final s´acabe respectant la nostra llengua valenciana, la nostra cultura, territori i el nostre Estatut d´Autonomia.

Aixina puix instarem a les autoritats valencianes a que facen seu este discurs, i també es sumen ad esta petició justa i necessària.

Els llibres i documents valencians deuen tornar i tornaràn a sa casa, al Regne de Valéncia.

I per a que conste firmem la present demanda en la Ciutat de Barcelona, a 28 de novembre de 2013.

Des d´estes llínies, instem també a la Conselleria de Cultura i a les Corts Valencianes a iniciar els tràmits de reclamació de la part valenciana de l´Archiu. No podem deixar en mans irresponsables i interessades en la manipulació històrica i documental de l´història dels valencians documents tan importants. Els conservadors del passat dels valencians hem de ser els valencians.

1 comentarios:

Juan Benito dijo...

M'aderix totalment ad este Manifests que trobe en molt de trellat i oportú.

Ixcà mos tornen lo que és nostre.

Molt bona iniciativa.

Un abraç molt blau.

Joan Benet

 
Back to top!