Searching...
martes, 4 de marzo de 2014

Carta de PLV i CCV a Ramon Ferrer demanant-li que dimitixca de la RACV


L´escrit fon lliurat ahir dilluns de matí en el registre d´entrada de la sèu de l´AVL per dos representants de PLV i CCV

Sr. En Ramón Ferrer Navarro
President de la AVL

Les entitats culturals i cíviques Plataforma Valencianista PLV i Círcul Cívic Valencià CCV, nos dirigim a vosté per a fer-li una reflexió. No pareix que siga vosté conscient de la falta de coherència que supon seguir sent membre de la RACV i presidir la AVL, ya que són entitats que defenen postures completament contràries a tots els nivells. La seua permanència en la RACV està causant un greu perjuí ad esta real institució, que pert credibilitat i crea desconfiança entre els valencians que la seguixen pel fet de seguir vosté en ella i, al mateix temps, presidir l´AVL.Vosté ha de ser sabedor i conscient de que els seus companyons acadèmics de la RACV, tenint motius, segons els estatuts de la RACV com més avant vorem, no han volgut expulsar-lo per amistat, afecte o respecte. Tenim entés que el Decà anterior, el Sr. Simó Santonja, li escrigué una carta recordant-li les seues absències i vosté seguix sense assistir a la RACV. ¿No es dona conte que eixa carta era una invitació per a que dimitira? ¿No veu que els acadèmics de la RACV estan desijant que se'n vaja pero no saben cóm dir-li-ho? Faça voste com el Sr. Alfons Vila i elegantment pose la seua plaça d'acadèmic a disposició de la RACV, alegant falta de temps o lo que crega més convenient, els acadèmics li ho agrairan i el valencianisme també. Si no ho fa, tart o pronte la RACV es vorà obligada a expulsar-lo creant un conflicte a l'institució i als seus membres. ¿O creu que algun dia podrà tornar en la cara ben alta a la RACV?, sincerament creem que no.Hem tingut accés als estatuts de la RACV, que vosté coneix, i trobem uns quants artículs pels quals vosté pert la condició d'acadèmic, renuncia o pot ser expulsat i són els següents:L'artícul 12.3 establix que la baixa o pèrdua de la condició d'acadèmic té lloc “Per incompliment reiterat de les seues obligacions durant dos anys consecutius sense causa justificada”.Artícul 16: “S'entén que renuncia a la seua plaça d'acadèmic: 1.- Els de Número que sense causa justificada, falten durant un any a les Juntes, i que avisats pel Decà, no complixquen en un atre periodo igual en les seues obligacions”.Vosté ha incomplit estos dos artículs i ademés pot ser expulsat segons l'artícul 17: “Si algun acadèmic observara en públic conducta reprensible o despreciara la reputació de la RACV, dins o fòra d'ella, o incomplira obertament els seus acorts, podrà ser expulsat, a proposta raonable de la Junta de Govern, en Junta General citada a l'efecte”.Ha de recordar que la normativa ortogràfica de a RACV és un acort pres en la seua Junta General i voste està incomplint este acort des de la AVL.No faça que la seua amiga Amparo Cabanes, secretària de la RACV, ho passe mal redactant l'acta en la que es propon a la Junta General la seua expulsió, evite ser qüestionat en una Junta General que acabarà expulsant-lo, evite a la RACV passar per esta situació que a ningú beneficia i que pot tindre greus repercusions polítiques. 


Quede com un senyor i pose el seu càrrec a disposició de la RACV, alegant que li és impossible assistir i complir en les seues obligacions com a acadèmic pel càrrec que ara ocupa. Si està segur de que la RACV el vol i aprova lo que fa en la AVL simplement li diran que continue, pero en cas contrari dispondran de la seua plaça, com es feu en el Sr. Alfons Vila i ací pau i allà glòria per a tots.


Perdone l'atreviment pero pensem que este és un consell que a tots beneficia, perque no cal fer més sanc en este problema ni cal furgar més en la ferida.Atentament 

En la Ciutat de Valéncia, a 26 de febrer de 2014 

La semana que ve el Cap del Gabinet de l´AVL Josep Lluïs Pitarch, nos ha aparaulat una reunió en Ramón Ferrer, President de l´AVL. Li farem arribar la nostra opinió de manera respectuosa respecte a les posicions antivalencianes de la seua institució.

0 comentarios:

 
Back to top!