Searching...
lunes, 9 de noviembre de 2015

Adoctrinament escolar per mig de llectures catalanes en coleges valencians/ Adoctrinamiento escolar por medio de lecturas catalanas en colegios valencianos

Queixa presentada en el PROP per CCV,  de la qual vos deixem foto en el sagell d'entrada i transcripcio completa de la carta.  

A l'atenció de N'Elvira Trilles Gil,
Directora del IES 
Francesc Ferrer i Guàrdia 
Ciutat de Valéncia, 

En la Ciutat de Valéncia, a 6 de novembre de 2015,

Des de l'Associació Círcul Cívic Valencià, nos fem partícips i portaveus de la queixa d'uns pares d'un alumne de 1º d'Educació Secundària Obligatòria, els quals, indignats, pel temor a possibles represàlies, nos han fet aplegar la següent queixa sobre unes llectures recomanades dins del programa docent de l'assignatura de "valencià".

En concret, uns contes que adjuntem en la image, els quals estan escrits seguint la normativa de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), el qual no té competència, segons l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, per a regular la normativa llingüística de l'idioma valencià.

D'acort en l'artícul 3 de la Llei de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la normativa de l'idioma valencià deurà ajustar-se a la tradició lèxic-gràfica d'este, a partir de les Normes de Castelló, i vist que el vocabulari i lèxic utilisats en esta llectura vulneren qualsevol traça identificadora de la pròpia naturalea de l'idioma valencià, utilisant expressions alienes que la pròpia AVL no recomana com "sortir",'meva", "llenyataire", etc.

Segons que la Llei Orgànica d'Educació (LLOE) que va aprovar el govern d'Espanya (2004-2012) va eliminar els controls d'homologació oficial dels llibres de text, deixant en mans del professorat l'elecció dels mateixos, i a que la recent Llei Orgànica de Millora de la Calitat Educativa (LOMCE) de l'actual govern (des de 2012) no subsana esta badomia.

Segons l'existència d'editorials en les quals dit sector del professorat participa de la redacció dels texts, o s'adherixen directament a l'ideologia de les entitats anteriorment mencionades.

I finalment, segons els informes publicats per entitats cíviques i culturals sobre la manifesta descàrrega ideològica que es produïx en numerosos llibres de text, especialment de l'assignatura de "valencià"

NO S'AJUSTEN a lo dispost en l'artícul,

A tenor de dit informe, el qual presentem a la direcció d'este centre educatiu,

SOLICITEM

1. La seua posada a disposició i intervenció de la Inspecció Escolar de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Deport, en la finalitat de, en el seu cas, revocar la recomanació del mencionat llibre de text i exigir responsabilitats al professorat encarregat de dita recomanació, en tant en quant l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, pel qual es governa, entre atres normes i lleis, l'activitat dels cossos docents públics, considera faltes "molt greus", entre unes atres, les següents:

  •  L'incompliment del deure respecte a la Constitució i als respectius Estatuts d'Autonomia de les Comunitats Autònomes i Ciutats de Ceuta i Melilla, en l'eixercici de la funció pública.


2.  La violació de la imparcialitat, utilisant les facultats atribuïdes per a influir en processos electorals de qualsevol naturalea i àmbit, segons uns principis ètics (art.53), entre els quals trobem:
  •  Els empleats públics respectaran la Constitució i el restant de normes que integren l'ordenament jurídic.
  •  S'abstindran en aquells assunts en els que tinguen un interés personal, aixina com de tota activitat privada o interés que puga supondre un risc de plantejar conflictes d'interessos en el seu lloc públic.
  • Eixerciran les seues d'atribució segons el principi de dedicació al servici públic abstenint-se no solament de conductes contràries al mateix, sino també de qualsevol unes atres que comprometen la neutralitat en l'eixercici dels servicis públics.

3. La substitució de forma immediata de la llectura recomanada que en el present escrit es denuncia, per qualsevol atra que sí complixca en lo estipulat en la llegislació vigent, d'acort en la Llei Orgànica d'Educació i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

4. La nostra entitat farà el seu oportú seguiment a través dels pares de que dita llectura recomanada és substituïda per una atra que sí complixca en la llegislació vigent i que ajude a la comprensió de l'alumnat.

Atentament,

 Círcul Cívic Valencià.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

Círcul Cívic ValenciàQueja presentada en el PROP por CCV, de la cual os dejamos parte de la original en foto y la transcripción completa de la carta. 


                               A/A de Elvira Trilles Gil,
Directora del IES 
Francesc Ferrer i Guàrdia de la Ciudad de Valencia, 

En la Ciudad de Valencia, a 6 de noviembre de 2015,

Desde la Asociación Círculo Cívico Valenciano, nos hacemos partícipes y portavoces de la queja de unos padres de un alumno de 1º de Educación Secundaria Obligatoria, los cuales, indignados, por el temor a posibles represalias, nos han hecho llegar la siguiente queja sobre unas lecturas recomendadas dentro del programa docente de la asignatura de "valenciano".

En concreto, unos cuentos que adjuntamos en la imagen adjunta, los cuales están escritos no en idioma valenciano, sino siguiendo la normativa del Institut d' Estudis Catalans (IEC), el cual no tiene competencia, según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, para regular la normativa lingüística del idioma valenciano.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la normativa del idioma valenciano deberá ajustarse a la tradición léxico-gráfica de éste, a partir de las Normas de Castellón, y puesto que el vocabulario y léxico utilizados en esta lectura vulneran cualquier rasgo identificador de la propia naturaleza del idioma valenciano, utilizando expresiones ajenas que la propia AVL no recomienda como "sortir",'meva", "llenyataire", etc.

En base a que la Ley Orgánica de Educación (LOE) que aprobó él gobierno de España (2004-2012) eliminó los controles de homologación oficial de los libros de texto, dejando en manos del profesorado la elección de los mismos, y a que la reciente Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) del actual gobierno (desde 2012) no subsana este despropósito.

En base a la existencia de editoriales en las cuales dicho sector del profesorado participa de la redacción de los textos, o se adhieren directamente a la ideología de las entidades anteriormente mencionadas.

Y finalmente, en base a los informes publicados por entidades cívicas y culturales sobre la manifiesta descarga ideológica que se produce en numerosos libros de texto, especialmente de la asignatura de "valenciano"

NO SE AJUSTAN a lo dispuesto en el artículo,

A tenor de dicho informe, el cual presentamos a la dirección de este centro educativo,

SOLICITAMOS

1. Su puesta a disposición e intervención de la Inspección Escolar de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, con la finalidad de, en su caso, revocar la recomendación del mencionado libro de texto y exigir responsabilidades al profesorado encargado de dicha recomendación, en tanto en cuanto el Estatuto Básico del Empleado Público, por el cual se gobierna, entre otras normas y leyes, la actividad de los cuerpos docentes públicos, considera faltas "muy graves", entre otras, las siguientes:


  •  El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública.

2.  La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito, en base a unos principios éticos (art.53), entre los cuales encontramos:

  •  Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.
  •  Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.
  • Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de Cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.


3. La sustitución de forma inmediata de la lectura recomendada que en el presente escrito se denuncia, por cualquier otra que sí cumpla con lo estipulado en la legislación vigente, de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

4. Nuestra entidad hará su oportuno seguimiento a través de los padres de que dicha lectura recomendada es sustituida por otra que sí cumpla con la legislación vigente y que ayude a la comprensión del alumnado.

Atentamente,

 Círculo Cívico Valenciano.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!