Searching...
martes, 10 de noviembre de 2015

Colege lluint falsetats que emboliquen als chiquets valencians / Colegio luciendo falsedades que engañas a los niños valencianos

Queixa presentada en el PROP per CCV,  de la qual vos deixem foto en el sagell d'entrada i transcripcio completa de la carta.  


A l'atenció del Director
Centre C.E.I.P. Doctor Sanchis Guarner 
C/ Muntanya 45, 46670 La Pobla Llarga 

Des de l' Associació Círcul Cívic Valencià, nos fem partícips i portaveus de Ia queixa que nos ha arribat per part d'uns pares, els fills dels quals són alumnes del centre del qual vosté és director. Els mateixos s'han posat en contacte en nosatros pel temor a les represàlies de qualsevol tipo que puga eixercir-se en contra d'ells.

Concretament, la queixa fa referència a que el C.E.I.P. Doctor Sanchis Guarner, ubicat en Ia localitat de La Pobla Llarga, mostra a Ia seua entrada, en Ia frontera exterior del centre una pancarta en l'inscripció "9 d'octubre, Dia del País Valencià", ademés del fals penó de Ia Conquesta, en ocasió dins d'una activitat educativa encaminada a Ia celebració dels actes del 9 d'octubre, Dia de Ia Pàtria Valenciana. 


 En concret, els símbols allí exhibits vulneren l'artícul 4 de l'Estatut d' Autonomia de Ia Comunitat Valenciana, aixina com Io dispost en Ia Llei 8/1984, de 4 de decembre, i Ia Llei 6/2015 de 2 d'abril, en concret Io dispost en els artículs 6a) i 21.2. 

En eixe sentit, denunciem que no a soles nos trobem davant d'un símbol antiestatutari, sino que, ademés, se nos commina a denunciar este acte que constituïx un clar cas d'adoctrinament, incorrent d'esta manera en una falta de caràcter MOLT GREU, segons lo dispost en els arts. 53 .a) i 53.h) de l'Estatut Bàsic del Treballador Públic, que enuncia els principis ètics del personal al servici de l'administració pública, sent que el professorat està obligat a encaminar la seua activitat docent al compliment dels fins constitucionals, aixina com lo dispost en l'artícul 86 de Ia Llei 19/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de Ia Funció Pública Valenciana. Per tot açò demanem a vosté: 
  1. Que es procedixca a la retirada, lo més pronte possible, de dits símbols antiestatutaris.  
  2. Que es respecte lo contingut en l'Estatut d' Autonomia i es realisen activitats per a promocionar i ensenyar l' importància als alumnes del valor del Dia de la Comunitat Valenciana, en lo que recordem que el símbol que nos identifica com a valencians és Ia Real Senyera, composta de quatre barres roges sobre fondo groc, coronades sobre franja blava junt a l'asta, ademés de que Ia nostra denominació estatutària és la de Comunitat Valenciana, Io qual es proclama en l'art. 1 de l' Estatut d' Autonomia, que a la mateixa vegada declara que el nostre territori s'organisa històricament com a Regne de Valéncia, per lo que té consideració de nacionalitat històrica. 
  3.  Que es procedixca a l'adopció de les corresponents mides disciplinàries, en tant que estos fets constituïxen una falta tipificada en el caràcter de MOLT GREU segons lo dispost en l'artícul 141 .a), de la Llei 19/2010, de 9 de juliol, aixina com en els arts. 53.1, 53.5 i 53.1 1 de I 'Estatut Bàsic del Treballador Públic. 
  4.  Que esperem rebre contestació per la seua part, aixina com també de la direcció del centre. 
  5.  La nostra entitat farà un seguiment d'este tema en els pares i esperem: a part, de la resposta del centre i que els pares nos donen bones notícies en quant al compliment per part del centre del nostre Estatut d'Autonomia. 


 Atentament, 
 Círcul Cívic Valencià

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

Círcul Cívic Valencià

Queja presentada en el PROP por CCV, de la cual os dejamos parte de la original en foto y la transcripción completa de la carta.  A l'atención del Director
Centre C.E.I.P. Doctor Sanchis Guarner 
C/ Muntanya 45, 46670 La Pobla Llarga.  
Valencia, 6 de noviembre de 2015

 Desde la Asociación Círculo Cívico Valenciano, nos hacemos partícipes y portavoces de la queja que nos ha llegado por parte de unos padres, cuyos hijos son alumnos del centro del que usted es director/a. Los mismos se han puesto en contacto con nosotros por el temor a las represalias de cualquier tipo que pueda ejercerse en contra de ellos. 

 Concretamente, la queja hace referencia a que el C.E.I.P. Doctor Sanchis Guarner, ubicado en la Pobla Llarga, muestra en la fachada exterior en la entrada una pancarta con la inscripción "9 d'octubre, "Dia del País Valencià" y el falso "pendón de la conquista" por los alumnos del mismo, dentro de una actividad educativa encaminada a la celebración de los actos del 9 de octubre, Día de la Patria Valenciana. 


En concreto, el símbolo y la denominación allí exhibidos vulneran el artículo 4 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, así como lo dispuesto en la Ley 8/1984, de 4 de diciembre, y la Ley 6/2015 de 2 de abril, en concreto lo dispuesto en los artículos 6.a) y 21.2. 

 En ese sentido, denunciamos que no sólo nos encontramos ante un símbolo antiestatutario y una denominación del mismo carácter, sino que además, se nos conmina a denunciar ese acto que constituye un claro caso de adoctrinamiento, incurriendo de esta manera en una falta de carácter MUY GRAVE, según lo dispuesto en los arts. 53.a) y 53.h) del Estatuto Básico del Empleado Público, que enuncia los principios éticos del personal al servicio de la administración pública, siendo que el profesorado está obligado a encaminar su actividad docente al cumplimiento de los fines constitucionales, así como lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 19/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana.  
En su virtud, solicitamos: 

  1.  Que se proceda a la retirada, lo más pronto posible, de dichos símbolos antiestatutarios.
  2.  Que se respete lo contenido en el Estatuto de Autonomía y se realicen actividades para promocionar y enseñar la importancia a los alumnos del valor del Dia de la Comunidad Valenciana, con lo que recordamos que el símbolo que nos identifica como valencianos es la Real Señera, compuesta de cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta, además de que nuestra denominación estatutaria es la de Comunidad Valenciana, lo que se proclama en el art. I del Estatuto de Autonomía, que además declara que nuestro territorio se organiza históricamente como Reino de Valencia, por lo que tiene la consideración de nacionalidad histórica. 
  3.  Que se proceda a la adopción de les correspondientes medidas disciplinarias, en tanto que estos hechos constituyen una falta tipificada con el carácter de MUY GRAVE según lo dispuesto en el artículo 141 .a), de la Ley 19/2010, de 9 de julio, así como en los arts. 53. l, 53.5 i 53.11 del Estatuto Básico del Empleado Público. 
  4.  Que esperamos recibir contestación per su parte, así como también de la dirección del centro. 
  5.  Nuestra entidad hará un seguimiento de este tema con los padres y esperamos a parte, de la respuesta del centro y que los padres nos den buenas noticias en cuanto al èumplimiento por parte del centro de nuestro Estatuto de Autonomía. 

 Atentamente,

Círculo Cívico Valenciano

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!