Searching...
lunes, 25 de abril de 2016

El mal vingué d'Almansa, de Catalunya ve ara i el Regne de Valéncia ¿qué fa?¿Encara no s'alça?La semana venia carregada de notícies, convocatòries i events, uns i atres calfaven l'ambient com se sol dir en l'argot futbolístic, i com sol passar despuix d'un partit cada u conta una versió diferent, i cada u veu lo que el seu equip ha fet be, mai lo mal propi o lo bo alié.

Clar, que demanar imparcialitat en el Regne, quan els mijos aliens són els primers en ignorar a u dels dos equips és casi impossible, i manco quan els mateixos governants ocupants ara d'Ajuntaments, Diputacions i Generalitat, donen les facilitats als seus interessos sense ser imparcials ni governar per a tot lo poble valencià. Això no té...simplement no té nom.

La poca vergonya del tripartit en finançar l'event català en terra valenciana, de tolerar que un govern foraster vinga a la nostra casa a dir lo que hem de parlar, com hem d'escriure, com hem de ser i pensar, sense respectar la diversitat d'opinions, aplegant a l'extrem de contractar els servicis a empreses d'allí deixant als empresaris valencians sense poder guanyar-se el jornal, permetent l'arribada d'autocars en gent que no és d'ací i que per lo tant no poden sentir lo nostre com ho sentim nosatros...simplement no té nom.

Nos invadiren des d'Almansa fa més de 300 anys i en conte de borrar eixe recort i intentar alçar esta terra, recuperant lo nostre, lo llegítimament valencià, en conte d'això, s'obri una atra invasió, esta volta consentida i pagada en els diners de tots els valencians, catalans i espanyols, estigam o no d'acort.

CCV no entrarà en detalls que els demés ya han contat mil voltes esta fi de semana, només volem reflexionar, i si pot ser, fer reflexionar als que els quede un mínim de trellat. ¿No estan vostés farts dels partits, associacions i gent que sempre intenten traure rèdit dels actes de tots? ¿No estan farts de ser atacats i insultats pels forasters en la nostra propia terra davant la passivitat dels nostres governants? ¿De ser menyspreats pels propis valencians renegats i venuts a l'invasió actual?

En una semana hem vist a Consellers, Diputats, i al President de la Generalitat i tot en les diferents trobades realisades i coincidint en els actes del Cap i Casal. Hem vist com una diputada d'una atra Comunitat liderava les manifestacions del dissabte, ¿Qué merdes pinta Ana Gabriel en Valéncia i per qué ho permetem?La fi de semana ha estat plena d'actes valencianistes, tots importants, tots. Pero sense temps físic d'acodir a tots i per lo tant hem repartit forces, posant cadascú el seu gra d'arena allà a on ha estat. Pero, a nosatros nos queda l'amarga sensació de que una volta més el dispersar-nos no nos ha deixat vore tot lo que tenien planejat els rivals i han fet molt de mal en les trobades per tot lo Regne.

¿Anem a continuar consentint que nos criden terroristes, etarres, i demés barbaritats, mentres ací cadascú es penja la medalla al millor del fi de semana? ¿Quànt una resposta única? ¿Quàn el dividir forces significarà estar allí a ón hajam de plantar cara? ¿Quàn els "collons i els diners per a les ocasions" i els fins de semana llogar autocars i anar de ruta pel Regne donant-nos a conéixer? ¿Quàn serem la mosca collonera del catalanistes valencians? ¿Creeu de veritat que podrem en els de fòra si no netegem nostra casa primer?

No podem acabar este artícul sense donar les gràcies a tots els que fan possibles les reunions d'entitats dels dimecres, furtant hores al rellonge, a la família...i encara que sempre i com tot se necessiten polir moltes més coses en estes reunions, és sense dubte, un molt bon començament.

¡Vixca lo Regne de Valéncia!
I que la Geperudeta
nos done forces a creents i no creents.


Recordeu: Per manso que siga el gos, quan el chafes és rabiós. 


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a IphoneCírcul Cívic Valencià
La semana venía cargada de noticias, convocatorias y eventos, unos y otros calentaban el ambiente como se suele decir en el argot futbolístico, y como suele pasar después de un partido cada uno cuenta una versión diferente, y cada uno ve lo que su equipo ha hecho bien, nunca el mal propio o lo bueno ajeno.

Claro, que pedir imparcialidad en el Reino, cuando los medios ajenos son los primeros en ignorar a uno de los dos equipos es casi imposible, y menos cuando los mismos gobernantes ocupantes ahora de Ayuntamientos, Diputaciones y Generalitat, dan las facilidades a sus intereses sin ser imparciales ni gobernar para todo el pueblo valenciano. Esto no tiene ... simplemente no tiene nombre.

La poca vergüenza del tripartito al financiar el evento catalán en tierra valenciana, de tolerar que parte de un gobierno de fuera venga a nuestra casa a decir lo que tenemos que hablar, como hemos de escribir, como debemos ser y pensar, sin respetar la diversidad de opiniones, llegando al extremo de contratar los servicios a empresas de allí dejando a los empresarios valencianos sin poder ganarse el sueldo. Permitiendo la llegada de autocares con gente que no es de aquí y que por lo tanto no pueden sentir lo nuestro como lo sentimos nosotros... simplemente no tiene nombre.

Nos invadieron desde Almansa hace más de 300 años y en vez de borrar ese recuerdo e intentar levantar esta tierra, recuperando lo nuestro, lo legítimamente valenciano, en vez de esto, se nos viene otra invasión, esta vez consentida y pagada con el dinero de todos los valencianos, catalanes y españoles, estemos o no de acuerdo.

CCV no entrará en detalles que los demás ya han contado mil veces este fin de semana, sólo queremos reflexionar, y si puede ser, hacer reflexionar a los que les quede un mínimo de cordura. ¿No están ustedes hartos de los partidos, asociaciones y gente que siempre intentan sacar rédito de los actos de todos? ¿No están hartos de ser atacados e insultados por los forasteros en nuestra propia tierra ante la pasividad de nuestros gobernantes? ¿De ser despreciados por los propios valencianos renegados y vendidos a la invasión actual?

En una semana hemos visto a Consellers, Diputados, e incluso al Presidente de la Generalitat en las diferentes "trobades" realizadas y coincidiendo con los actos del Cap i Casal. Hemos visto como una diputada de otra Comunidad lideraba las manifestaciones del sábado, ¿Qué mierdas pinta Ana Gabriel en Valencia y por qué lo permitimos?El fin de semana ha estado lleno de actos valencianistas, todos importantes, todos. Pero sin tiempo físico de acudir a todos y por lo tanto hemos repartido fuerzas, poniendo cada uno su grano de arena allí donde ha estado. Pero, a nosotros nos queda la amarga sensación de que una vez más el dispersarnos no nos ha dejado ver todo lo que tenían planeado los rivales y han hecho mucho daño con las "trobades" por todo el Reino.
¿Vamos a seguir consintiendo que nos llaman terroristas, etarras, y demás barbaridades, mientras aquí cada uno se cuelga la medalla al mejor del fin de semana? ¿Cuándo una respuesta única? ¿Cuándo el dividir fuerzas significará estar allí dónde tengamos que hacer frente? ¿Cuando los cojones y el dinero para las ocasiones y los fines de semana alquilar autocares e ir de ruta por el Reino dándonos a conocer? ¿Cuándo seremos la mosca cojonera de los catalanistas valencianos? ¿Creen de verdad que podremos con los de fuera si no limpiamos nuestra casa primero?

No podemos terminar este articulo sin dar las gracias a todos los que hacen posibles las reuniones de entidades de los miércoles, robando horas al reloj, a la familia ... y aunque siempre y como  en todo, se necesitan pulir muchas más cosas en estas reuniones , es sin duda, un muy buen comienzo.

¡Viva el Reino de Valencia!
Y que la Geperudeta
nos dé fuerzas a creyentes y no creyentes.


Recuerden: Por manso que sea el perro, cuando lo pisoteas es rabioso.


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a IphoneCírcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!