Searching...
viernes, 1 de abril de 2016

El PP i C's deixen caure les caracetes i nos tornen a traïcionar / El PP y C's dejan al descubierto sus traiciones al pueblo valenciano.

          
 
         Des de Círcul Cívic Valencià denunciem de forma enèrgica la traïció que ahir protagonisaren en l’Ajuntament de Valéncia els Grups Municipals del PP i Ciutadans, abstenint-se en la votació de la moció sobre la declaració de les Bases del 32 com a Be d’Interés Cultural, ademés de la verogonyosa actuació en la votació de la moció de l’oficialisació del topònim València, en lloc de Valéncia/Valencia, tant en valencià com en castellà com correspon al nostre Estatut d’Autonomia.

            Ahir s’oficialisà la catalanisació del topònim del Cap i Casal, i el PP, qui pressumix de ser el defensor de les tradicions valencianes i la llengua valenciana; qui es cobrix de falsa valenciania cada vegada que apleguen les eleccions; qui a tres mesos de perdre el govern de la Generalitat aprovà una Llei de Senyes d’Identitat que sap que no tindria cap recorregut, pero que li aprofità per a vore si pot seguir vivint de la demagògia política i de l’engany constant, i qui, com en el 96, com en tantes atres ocasions que nos venen a la memòria, pero que seria molt llarc de contar, tornà a traïcionar els interessos valencians.

            Esta és de nou, senyors, la política del PP, la política del sr. Santamaria, actual president de la Gestora local del PP en la Ciutat de Valéncia. Igual que ocorregué a finals del 2014, quan el PP estava inciant els tràmits per aprovar dita Llei de Senyes, el PP demostra que no li importen els interessos del ciutadans valencians. En aquella ocasió, nos deixà a esta entitat molt clar el llavors conseller que la política del PP no passava per esmenar erros, sino per buscar vots a on ya sabia que els havia perdut. En aquella ocasió, el sr. Santamaria manifestà que no li importava gens si el valencià era idioma o dialecte, per ad ell era lo que diguera l’Estatut d’Autonomia, si l’Estatut diguera que el valencià és dialecte, ell defendria que és dialecte.

            Una de les poquetes coses que ahir puguérem visualisar és cóm varen caure de seguida totes eixes caracetes que els polítics havien utilisat durant els últims mesos per tal d’instrumentalisar al moviment valencianiste i utilisar a entitats centenàries com Lo Rat Penat i la RACV, o ad atres entitats influents en la societat valenciana com podria ser la nostra.

            És per això que este comunicat va també dirigit al partit polític Ciutadans i al seu portaveu en l’Ajuntament, Fernando Giner. En eixe sentit, l’actuació de Ciutadans en el dia d’ahir fon vergonyosa, com ho ve sent des de que dit partit es implantà en lo Regne de Valéncia a través de la sra. Punset. Pero fins ahir el sr. Giner mantenia la falsa aparença de ser “el valencianiste” de Ciutadans, aixina com tots els regidors del Grup Municipal de C’s en l’Ajuntament.

            Ahir, puix, caigueren les caracetes de la sra. Picó, responsable de cultura de Ciutadans en l’Ajuntament, antiga membre d’Unió Valenciana i ex companyona de l’actual diputat del PP José Mª Chiquillo. Ahir Ciutadans es desemmaixquerà com un partit al que no li importa gens Valéncia ni els valencians, que pressumix d’estatutariste i constitucionaliste quan ahir traicionà l’Estatut i la Constitució, abstenint-se per a declarar les Bases del 32 com a BIC i abstenint-se per a deixar via lliure al tripartit per a catalanisar el topònim Valéncia.

            Ahir es demostrà que no existix cap tipo d’oposició a les polítiques del tripartit en l’Ajuntament de Valéncia, el sr. Ribó té via parlamentària lliure per a fer en materia de cultura lo que vullga.

            També, CCV denuncia de forma enèrgica la calúmnia de la que ahir fon objecte per part de la regidora de Compromís Glòria Tello la nostra entitat germana, el Grup d’Acció Valencianista ial valencianisme en general. Este tripartit té la baixea moral de no condenar el terrorisme, a petició de l’Associació de Víctimes del Terrorisme. És aixina com ahir rebujà aprovar una moció en favor de les víctimes del terrorisme, ademés de comparar al GAV en la banda terrorista ETA, quan s’ha de dir que el GAV mai ha segut acusat per cap tipo de delit relacionat en el terrorisme ni mai en casi 40 anys d’existència, dita entitat ha tingut cap membre condenat per delit de pertinença a banda armada.

            En eixe sentit, les entitats valencianistes no nos anem a rendir, anem a donar la batalla, anem a lluitar per a que se nos reconega la dignitat que tenim els valencians. Som un Regne milenari que ha segut la vanguàrdia d’Espanya, i tornarem a ser-ho si lluitem tots junts.

Per tot això, CCV torna a demanar al valencianisme cívic, cultural, social i econòmic UNITAT per a afrontar la gran lluita del sendemà. UNITAT en la defensa de la llengua valenciana, UNITAT en la defensa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana com a ent normativisador del nostre idioma, UNITAT entorn a les nostres festes i tradicions, i UNITAT en tots els camps de la valenciania.

            ¡Vixca Valéncia sempre!


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a IphoneCírcul Cívic Valencià                                                    


               Desde Círculo Cívico Valenciano denunciamos de forma enérgica la traición que ayer protagonizado en el Ayuntamiento de Valencia los grupos municipales del PP y Ciudadanos, absteniéndose en la votación de la moción sobre la declaración de las Bases del 32 como Bien de interés Cultural, además de la vergonzosa actuación en la votación de la moción para oficializar el topónimo València, en lugar de Valéncia / Valencia, tanto en valenciano como en castellano como corresponde a nuestro Estatuto de Autonomía.

           
Ayer se oficializó el catalanista topónimo del Cap i Casal, y el PP, quien presume ser el defensor de las tradiciones valencianas y la lengua valenciana; quien se cubre de falsa valencianía cada vez que llegan las elecciones; quien a tres meses de perder el gobierno de la Generalitat aprueba una Ley de Señas de Identidad que sabe que no tendrá ningún recorrido, pero que le aprovecha para ver si puede seguir viviendo de la demagogia política y del engaño constante, y quien, como en el 96, como en tantas otras ocasiones que nos vienen a la memoria, pero que sería muy largo de contar, vuelve a traicionar los intereses valencianos.

            Esta es de nuevo, señores, la política del PP, la política del sr. Santamaria, actual presidente de la Gestora local del PP en la Ciudad de Valencia. Al igual que ocurrió a finales del 2014, cuando el PP estaba inciso los trámites para aprobar dicha Ley de Señas, el PP demuestra que no le importan los intereses de los ciudadanos valencianos. En aquella ocasión, nos dejó a esta entidad muy claro el entonces consejero que la política del PP no pasaba para subsanar errores, sino para buscar votos donde ya sabía que los había perdido. En aquella ocasión, el sr. Santamaria manifestó que no le importaba si el valenciano era idioma o dialecto, para él era lo que dijera el Estatuto de Autonomía, si el Estatuto dijera que el valenciano es dialecto, él defendería que es dialecto.

            Una de las pocas cosas que ayer se pudo visualizar es cómo cayeron enseguida todas esas caretas que los políticos habían utilizado durante los últimos meses para instrumentalizar al movimiento valencianista y usar a entidades centenarias como Lo Rat Penat y la RACV, u otras entidades influyentes en la sociedad valenciana como podría ser la nuestra.

            Es por ello que este comunicado va también dirigido al partido político Ciudadanos y a su portavoz en el Ayuntamiento, Fernando Giner. En ese sentido, la actuación de Ciudadanos en el día de ayer fue vergonzosa, como lo viene siendo desde que dicho partido se implantó en el Reino de Valencia a través de la sra. Punset. Pero hasta ayer el sr. Giner mantenía la falsa apariencia de ser "el valencianista" de Ciudadanos, así como todos los concejales del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento.

            Ayer, pues, cayeron las caretas de la sra. Picó, responsable de cultura de Ciudadanos en el Ayuntamiento, antigua miembro de Unión Valenciana y ex compañera de la actual diputado del PP José Mª Chiquillo. Ayer Ciudadanos se desenmascaró como un partido al que no le importa nada Valencia ni los valencianos, que presume de estatutario y constitucional cuando ayer traiciona al Estatuto y la Constitución, absteniéndose para declarar las Bases del 32 como BIC y absteniéndose para dejar vía libre al tripartito para catalanizar el topónimo Valencia.

            Ayer se demostró que no existe ningún tipo de oposición a las políticas del tripartito en el Ayuntamiento de Valencia, el sr. Ribó tiene vía parlamentaria libre para hacer en materia de cultura lo que quiera.

            También, CCV denuncia de forma enérgica la calumnia de la que ayer fue objeto por parte de la concejala de Compromís Gloria Tello nuestra entidad hermana, el Grupo de Acción Valencianista y al valencianismo en general. Este tripartito tiene la baja moral de no condenar el terrorismo, a petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Es así como ayer rechaza aprobar una moción en favor de las víctimas del terrorismo, además de comparar el GAV en ETA, cuando se ha de decir que el GAV nunca ha sido acusado por ningún tipo de delito relacionado en el terrorismo ni nunca en casi 40 años de existencia, dicha entidad ha tenido ningún miembro condenado por deleite de pertenencia a banda armada.

            En ese sentido, las entidades valencianistas no nos vamos a rendir, vamos a dar la batalla, vamos a luchar para que se nos reconozca la dignidad que tenemos los valencianos. Somos un Reino milenario que ha sido la vanguardia de España, y volveremos a serlo si luchamos todos juntos.

Por todo ello, CCV vuelve a pedir al valencianismo cívico, cultural, social y económico UNIDAD para afrontar la gran lucha siguiente. UNIDAD en la defensa de la lengua valenciana, UNIDAD en la defensa de la Real Academia de Cultura Valenciana como ente normativo de nuestro idioma, UNIDAD torno a nuestras fiestas y tradiciones, y UNIDAD en todos los campos del valencianismo..

          
            ¡Viva Valencia siempre!

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a IphoneCírcul Cívic Valencià


0 comentarios:

 
Back to top!