Searching...
martes, 31 de mayo de 2016

Als traïdors que no els ixca debades / A los traidores que no les salga gratis


Hui s'ha perpetrat un nou atac polític en l'intenció de fer desaparéixer la llengua del valencians. La cosa ve d'anys, des de les primeries de la Democràcia.

En l'any 1979, ans de la promulgació de l'Estatut d'Autonomia, un Real Decret (2003/79) regulava l'incorporació de l'idioma valencià al sistema educatiu de la Comunitat Valenciana.

En 1982, ya promulgat l'Estatut, l'Orde del 28 de juliol de la Conselleria d'Educació regulava l'incorporació de l'ensenyança del valencià als plans d'estudi d'Educació Preescolar, General Bàsica, Formació Professional i Bachillerat. I en el curs 1982-83 es donaven les primeres classes de valencià de la democràcia.

S'ha de dir que tot això, tant el Bolletí Oficial, com el Diari Oficial, com els llibres de text, com la documentació oficial, s'escrivia en valencià, és dir, en la normativa emesa per la secció de llengua i lliteratura valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV). Tot pareixia anar be.

Se convoquen eleccions i triumfa el PSPV. La nova Conselleria d'Educació invalida els contractes dels professors de valencià aprovats per l'anterior Conselleria d'Educació. Se produïx un greu conflicte social i laboral. Sense més, se canvia la normativa del valencià per la del català que en aquell moment no estava regulada per ningun ent valencià. Primer atac polític al valencià.

Anys més tart, governa el PP en Valéncia. Jordi Pujol amenaça a José María Aznar i l'obliga a que en la Comunitat Valenciana s'accepte l'unitat del valencià i el català -unitat que en realitat és una suplantació d'u per l'atre- per a deixar-lo governar en tranquilitat sense l'opressió dels partits catalans. 
Aixina, Eduardo Zaplana seguint les órdens de Aznar inventa un ent, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) per tal de tindre un ent valencià que sostinguera i regulara la normativa del català. Zaplana, per a contentar encara més als amos, introduïx a la AVL, que ya s'havia creat, en el nou Estatut de l'any 2006. Tot això baix el nom de valencià per a no despertar massa sospites i enganyar a la gent i deixant a la RACV a un costat, com si fora un oixós empestat. En l'administració, l'ensenyança, els mijos de comunicació, etc. ya no se parla ni s'escriu en valencià.

Oficialment se fa en català, si be, la seua covardia els impedix dir-ho clarament per por a que el poble reaccione en contra d'ells. El segon atac greu a la llengua dels valencians és oficial.

El valencià sobreviu com pot gràcies a moltes entitats culturals que seguixen escrivint en valencià, a un bon grapat d'escritors que tenen l'orgull i la valentia d'escriure en valencià encara que estiga prohibit i perseguit com en temps totalitaris i gens democràtics. Pero sobre tot sobreviu perque la gent del carrer el parla, en abundància de alguns castellanismes perque no ha tengut oportunitat de deprendre'l, pero el parla i el manté viu. Destaquen dos institucions centenàries, per una banda Lo Rat Penat, que oferix els seus cursos de valencià. Per l'atra, la RACV, que seguix treballant pel valencià en valentia i pocs recursos econòmics. Edita diccionaris i gramàtiques de valencià. El seu treball és encomiable. La AVL, que rep subvencions millonàries enveja son treball i és incapaç de crear una producció normativa per a la llengua dels valencians, i en tanta calitat científica, com ho fa la secció de llengua i lliteratura de la RACV.

30 de Maig de 2016

Junta en la RACV per a decidir si s'establix un acort de colaboració en la AVL. L'acort, promogut pel decà, deixa a la RACV sense possibilitat d'ostentar la facultat de norvativisar la llengua valenciana. La secció de llengua i lliteratura, l'única que té competència i capacitat llingüística, s'opon a l'acort. També molts dels acadèmics de número. El decà, que havia vist que la seua proposta d'acostament a la AVL estava en perill, recorre a la política i demana l'auxili dels representants polítics del moment, que per estatuts, corresponen a la Diputació i a l'Ajuntament de Valéncia. Aixina que, en aplegar l'hora de la votació, se presenten a la Junta 3 polítics catalanistes que mai havien posat un peu en la Sèu de la RACV i que sempre s'han mostrat en contra de l'existència de l'institució i de la normativa del valencià de la mateixa: Maria Oliver, regidora de Podemos, i Glòria Tello, tinent d'Alcalde de Compromís, per part de l'Ajuntament de Valéncia i Xavier Rius, també de Compromís, per part la Diputació de Valéncia.

Mamprén la votació. No s'admet el vot que u dels acadèmics, que s'havia mostrat en contra de l'acort, havia enviat per correu en motiu de trobar-se hospitalisat impedint la seua presència en la Junta. Cosa ya de per sí estranya, ya que en els estatuts no s'impedix el vot per correu. Un atre dels acadèmics emet un vot que es considera nul. Se produïx un empat en la votació: dèsset dels acadèmics voten en contra de l'acort. Els restants catorze voten a favor. També ho fan aixina els tres polítics catalanistes. En total dèsset a favor. El vot de calitat del decà aprova l'acort. Un acort que no haguera segut possible sense els vots dels que mai s'han mostrar a favor de la RACV. Un fals acort. Pero un atac molt greu a la llengua dels valencians i a la seua normativa. Un atac als propis valencians. Al poble que la parla i que té dret a escriure-la i a ser reconeguda oficialment.


Per tot això, demanem l'impugnació de la votació per les irregularitats comeses.

També demanem l'expulsió de la RACV del decà i de tots aquells que han votat a favor de l'intent d'assessinat de la llengua valenciana.

Que no els ixca debades.


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


Círcul Cívic ValenciàHoy se ha perpetrado un nuevo ataque político en la intención de hacer desaparecer la lengua de los valencianos. La cosa viene desde hace años, desde el inicio de la Democracia.

En el año 1979, antes de la promulgación del Estatuto de Autonomía, un Real Decreto (2003/79) regulaba la incorporación del idioma valenciano al sistema educativo de la Comunidad Valenciana.

En 1982, ya promulgado el Estatuto, la Orden del 28 de julio de la Consellería de Educación regulaba la incorporación de la enseñanza del valenciano a los planes de estudio de Educación Preescolar, General Básica, Formación Profesional y Bachillerato. Y en el curso 1982-83 se daban las primeras clases de valenciano en la democracia.

Se ha de decir que todo esto, tanto el Boletín Oficial, como el Diario Oficial, como los libros de texto, como la documentación oficial, se escribía en valenciano, es decir, en la normativa emitida por la sección de lengua y literatura valencianas de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV). Todo parecía ir bien.

Se convocan elecciones y triunfa el PSPV. La nueva Consellería de Educación invalida los contratos de los profesores de valenciano aprobados por la anterior Consellería de Educación. Se produjo un grave conflicto social y laboral. Sin más, se cambió la normativa del valenciano por la del catalán que en aquel momento no estaba regulada por ningún ente valenciano. Primer ataque político al valenciano.

Años más tarde, gobierna el PP en Valencia. Jordi Pujol amenaza a José María Aznar y le obliga a que en la Comunidad Valenciana se acepte la unidad del valenciano y el catalán -unidad que en realidad es una suplantación de uno por el otro- para dejarle gobernar con tranquilidad sin la opresión de los partidos catalanes. Así, Eduardo Zaplana siguiendo las  órdenes de Aznar inventa un ente, la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) para tener un ente valenciano que sostuviera y regulara la normativa del catalán. Zaplana, para contentar aún más a los amos, introdujo a la AVL, que ya se había creado, en el nuevo Estatuto del año 2006. Todo esto bajo el nombre de valenciano para no despertar demasiadas sospechas y engañar a la gente y dejando a la RACV a un lado, como si fuera un asqueroso apestado. En la administración, la enseñanza, los medios de comunicación, etc. ya no se habla ni se escribe en valenciano.
  
Oficialmente se hace en catalán, si bien, la cobardía els impide decirlo claramente por miedo a que el pueblo reaccione en contra de ellos. El segundo ataque grave a la lengua de los valencianos es oficial.

El valenciano sobrevive como puede gracias a muchas entidades culturales que siguen escribiendo en valenciano, un buen grupo de escritores que tienen el orgullo y la valentía de escribir en valenciano aún que este prohibido y perseguido como en tiempos totalitarios y nada democráticos. Pero sobre todo sobrevive porque la gente de la calle lo habla, en abundancia de algunos castellanismos porque no han tenido oportunidad de aprenderlo, pero lo habla y lo mantiene vivo. Destacan dos instituciones centenarias, por una parte Lo Rat Penat, que ofrece sus cursos de valenciano. Por la otra, la RACV, que sigue trabajando por el valenciano en valentía y pocos recursos económicos. Edita diccionarios y gramáticas de valenciano. Su trabajo es encomiable. La AVL, que recibe subvenciones millonaria envidia su trabajo y es incapaz de crear una producción normativa para la lengua de los valencianos, y con tanta calidad científica, como lo hace la sección de lengua y literatura de la RACV.

30 de Mayo de 2016

Junta en la RACV para decidir si establece un acuerdo de colaboración en la AVL. El acuerdo, promovido por el decano, deja a la RACV sin posibilidad de ostentar la facultad de norvativizar la llengua valenciana. La sección de lengua y literatura, la única que tiene competencia y capacidad lingüística, se opone al acuerdo. También muchos de los académicos de número. El decano, que había visto que su propuesta de acercamiento a la AVL estaba en peligro, recurre a la política y pide auxilio de los representantes políticos del momento, que por estatutos, corresponden a la Diputación y al Ayuntamiento de Valencia. Así que, al llegar a la hora de la votación, se presentan en la Junta 3 políticos catalanistas que nunca habían puesto un pie en la Sede de la RACV y que siempre se han mostrado en contra de la existencia de la institución y de la normativa del valenciano de la misma: Maria Oliver, regidora de Podemos, y Gloria Tello, teniente Alcalde de Compromís por parte del Ayuntamiento de Valencia y Xavier Rius, también de Compromís, por parte de la Diputación de Valencia.

Empiece la votación. No se admite el voto que uno de los académicos, que se había mostrado en contra del acuerdo, había enviado por correo con motivo de encontrarse hospitalizado impidiendo su presencia en la Junta. Cosa ya de por sí extraña, ya que los estatutos no se impide el voto por correo. Otro de los académico emite un voto que se considera nulo. Se produce un empate en la votación: diecisiete de los académicos votan en contra del acuerdo. Los restantes catorce votan a favor. También lo hace así los tres políticos catalanistas. En total diecisiete a favor. El voto de calidad del decano aprueba el acuerdo. Un acuerdo que lo hubiera sido posible sin los votos de los que nunca se han mostrado a favor de la RACV. Un falso acuerdo. Pero un ataque muy grave a la lengua de los valencianos y a su normativa. Un ataque a los propios valencianos. Al pueblo que la habla y que tiene derecho a escribirla y a ser reconocida oficialmente.

Por todo esto, pedimos la impugnación de la votación por las

 irregularidades cometidas.


También pedimos la expulsión de la RACV del decano y de 


todos aquellos que han votado a favor del intento de asesinato 

de la lengua valenciana. 


Que no les salga gratis.


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!