Searching...
lunes, 9 de mayo de 2016

El Dret Civil Valencià a fer la mà, el tripartit be, gràcies.


Fa només sis dies que en Valéncia, el ministre de Justícia Rafael Català, en motiu del Fòrum Europa-Tribuna Mediterrànea, deixà ben clara la postura de l'actual govern d'Espanya: “No retiraran els recursos davant el Tribunal Constitucional sobre les lleis que regulen el règim econòmic dels matrimonis, la custòdia en cas de separació, i les parelles de fet"

Segons el ministre, si ho feren, estarien incorrent en una falta de la defensa de les seues competències. ¡Cóm nos agradaria als valencians que en atres Comunitats els preocupara tant fer-se respectar quan parlen de les seues competències!

Lleis aprovades en la Comunitat Valenciana, baix el mandat de Camps, i recorregudaes immediatament pel govern de Zapatero: la del Règim Econòmic Matrimonial Valencià, la de la custòdia compartida, i la que afecta a les parelles de fet, esta última recorreguda per Rajoy. Encara que les dos últimes ben be, l'eixecutiu nacional si volguera, podria retirar a dia de hui els recursos. ¿Algun valencià, alacantí o castellonenc espera que açò últim passe? 

http://www.lasprovincias.es/comunitat/201605/04/gobierno-retirara-recursos-contra-20160504000103-v.html

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/04/29/57224fa646163f60618b45b8.html

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/04/24/571ba6b4ca4741827c8b4631.html

Les conseqüències són molt greus, tant a nivell econòmic (més de 300.000 valencians hauran de pagar en diners les malifetes dels polítics), com de nou a nivell de despreci i desagravi cap a la nostra Comunitat. 

Jose Ramon Chirivella, president de la Associació de Juristes Valencians, afirmà no entendre el per qué  a atres Comunitats -Catalunya i Andalusia- se'ls retiraren recursos d'inconstitucionalitat i als valencians no. Aixina mateixa, afirmà que promouran una reforma de la Constitució per a que la Comunitat Valenciana puga tindre un Dret Civil propi.

Els valencians no podem quedar-nos impassibles davant este nou atropell als nostres drets. ¿Una atra Batalla d'Almansa perduda sense haver guerra? Pero, anem a anar més allà, ¿A ón estan ara els que organisen i paguen manifestacions contra la perduda dels nostres Furs? ¿Per qué no ixen ara al carrer a demanar per justícia lo que és nostre? ¿Només de l'unitat de les llengües, canviar himnes...viuen vostés?

En este cas, fins i tot, s'atrevim a dir, que hauríem d'anar junts, deixar les diferències que nos separen per a defendre este cas concret junts. A nosatros no nos val que només es manifesten quan a Catalunya l'interessa. O ho fan i fem pel be de la Comunitat o pedrem tots. 


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a IphoneCírcul Cívic Valencià
Hace sólo seis días que en Valencia, el ministro de Justicia, Rafael Catalán, con motivo del Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, dejó bien clara la postura del actual gobierno de España: "No retirarán los recursos ante el Tribunal Constitucional sobre las leyes que regulan el régimen económico de los matrimonios, la custodia en caso de separación, y las parejas de hecho "

Según el ministro, si lo hicieran, estarían incurriendo en una falta de la defensa de sus competencias. ¡Cómo nos gustaría a los valencianos que en otras Comunidades los preocupara tanto hacerse respetar cuando hablan de sus competencias!

Leyes aprobadas en la Comunidad Valenciana, bajo el mandato de Camps, y recurridas inmediatamente por el gobierno de Zapatero: la del Régimen Económico Matrimonial Valenciano, la de la custodia compartida, y la que afecta a las parejas de hecho, esta última recurrida por Rajoy. Aunque si bien, las dos últimas, el ejecutivo nacional si quisiera, podría retirar a día de hoy los recursos. ¿Algún valenciano, alicantino o castellonense espera que esto último pase?
Las consecuencias son muy graves, tanto a nivel económico (más de 300.000 valencianos tendrán que pagar en dinero las fechorías de los políticos), como de nuevo a nivel de desprecio y desagravio hacia nuestra Comunidad.

Jose Ramon Chirivella, presidente de la Asociación de Juristas Valencianos, afirmó no entender el por qué a otras Comunidades -Cataluña y Andalucía- se les retiraron recursos de inconstitucionalidad y a los valencianos no. Así mismo, afirmó que promoverán una reforma de la Constitución para que la Comunidad Valenciana pueda tener un Derecho Civil propio.

Los valencianos no podemos quedarnos impasibles ante este nuevo atropello a nuestros derechos. ¿Otra Batalla de Almansa perdida sin haber guerra? Pero, vamos a ir más allá, ¿Dónde están ahora los que organizan y pagan manifestaciones contra la perdida de nuestros Fueros? ¿Por qué no salen ahora a la calle a pedir por justicia lo que es nuestro? ¿Sólo de la unidad de las lenguas, cambiar himnos ... viven ustedes?

En este caso, incluso, nos atrevemos a decir, que deberíamos ir juntos, dejar las diferencias que nos separan para defender este caso concreto juntos. A nosotros no nos vale que sólo se manifiesten cuando en Cataluña les interesa. O lo hacen y hacemos por el bien de la Comunidad o perderemos todos.


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a IphoneCírcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!