Searching...
viernes, 11 de septiembre de 2015

Estrelades, prohibicions, rebelions i mentires de Compromís en L'Alcúdia de Crespins./Estreladas, prohibiciones, rebeliones y mentiras de Compromiso en Alcudia de Crespins.

Les festes patronals en honor al Santíssim Crist del Calvari de L'Alcúdia de Crespins 2015 per desgràcia estan sent notícia per motius que a ningú nos agradaria que hagueren ocorregut. Pero els fets estan ahí i la guerra entre veïns, ajuntament i regidors està servida. 

Res d'açò estaria parlant-se si les festeres 2015 quan anaren a per les bandes oficials de 'ajuntament no s'hagueren trobat en unes bandes sense franja blava, a soles en la quatribarrada. A partir d'ahí nos apleguen les denúncies de l'implícita prohibició que eixe moviment portava associat, pero la sorpresa per als regidors i per al poble en general, fon quan les festeres decidiren anar al convent de monges a on l'ajuntament havia encomanat el brodat de les bandes i pagant-se de la seua boljaca les despeses, li afegiren a la banda la franja blava coronada. ¿Algú posa en dubte que estan en el seu dret de posar-se la franja si aixina ho senten i ademés pagant elles els brodats?

Pero clar, Compromís d'açò sap molt i no varen tardar en desvincular-se del brodat de les bandes fent un comunicat:
1. “Les bandes són un regal d'un convent de Xàtiva al que se'ls ha fet un donatiu que han agraït d'esta forma. Amb molt bon criteri, les monges decidiren fer les bandes amb els colors de la bandera que figura al nostre escut municipal”
2. “Les festeres són de L'Alcúdia de Crespins i per tant han de lluir les senyes (no "signes" com diuen alguns) d'identitat del nostre poble i no les d'altres àmbits territorials dels que formem part. A l'escut del nostre poble no figura cap franja de cap color superposada sobre la senyera”

Per als que ya coneixem a Compromís n'hi han dos punts a respondre en eixe comunicat:

1. La culpa a les monges i al seu bon criteri, no entenem a estos regidors llaics pero que en acabant fan donatius a un convent per als brodats i no entenem com no poden deixar a les festeres la llibertat de elegir el brodat de les seues bandes.
2. Com sempre sobra en un partit polític la burla malintencionada de corregir als que no escriuen correctament o en català, senyors polítics si no volen pols no vagen a l'era.
3. Lo de l'escut del poble sona a excusa barata, puix en atres pobles a on si apareix el blau també han canviat les bandes, i en l'escut si apareix un tros blau. Seguim defenen que si hagueren deixat llibertat a les festeres fòra d'embolics que tant els agrada causar i dels que també saben fugir sempre com les víctimes. Si no expliquen als veïns del seu poble que nos han enviat estes informacions: ¿Per qué per primera volta ha deixat de sonar l'himne espanyol? ¿Per qué l'himne regional valencià ha sonat sense lletra? ¿També és culpa dels músics o de les monges? 

Conseqüències de prohibir i burlar-se d'un poble que celebra les festes en honor al seu Patró, (no entenen molts veïns del poble com poden clavar tanta merda en uns actes dels quals se supon que reneguem per estar en un estat llaic) ¿Senyors de Compromís si no volen les festes religioses perque es claven a ón no volen estar?:

1. La frontera d'un veí L'Alcúdia de Crespins apareix segons Compromís en la frontera en desperfectes perque citem textualment paraules de Compromís: “un grup de terroristes feixistes no li agradava una bandera que havia penjat” “reconeiximent del dret de llibertat d'expressió i consciència pel que fa a símbols, religió i senyes d'identitat” “hi ha moltes formes de pensament i de viure la nostra pròpia identitat” “radicalismes que pretenen imposar una única forma de veure les coses arriba esta violència i feixisme”
2. La resposta d'una veïna del poble a estes declaracions: “¿¿I quant se van cremar les banderes del ajuntament en festes del poble l'any passat també va ser organisat?? Perque va ser 2 d'un partit en concret i pràcticament van eixir impunes. Yo crec que no teniu que pensar que es premeditat ni es manat per ningú perque l'any passat eixa bandera estava al mateix balcó al igual que els que varen cremar les del ajuntament anaven bufats pero no es enganyaren de bandera”

3. Per cert, lo que no conta Compromís és que la punyetera bandera no era la quatribarrada d’Aragó, que mai ha portat problemes en este poble, a pesar de no ser bandera de la Comunitat Valenciana, ni que el protagoniste tirà  un poal d’aigua als jóvens que estaven armant guirigall en el parc que n’hi ha enfront del balcó, cosa normal en festes per cert. La bandera en qüestió és una estrelada independentista catalana i si això és llibertat d’expressió els demés veïns també poden manifestar la seua repulsa a dita bandera. Ademés del poc rigor d’alguns mijos que informen d’una quatribarrada quan és mentira. 4. La gent condena els actes, pero també demana que no traguen les coses de test quan els convé.


Els veïns de l'Alcúdia de Crespins nos han fet aplegar el seu malestar per les notícies falses, exagerades i incompletes que apareixen tant en la pàgina de Compromís com en els periòdics “El Levante” i “Las Provincias” que a soles s'han fet resò de la notícia comunicada per l'ajuntament pero no dels actes de les festeres que per decisió pròpia varen brodat la franja blava coronada en les seues bandes.

Círcul Cívic Valencià no va més allà de les notícies que nos apleguen per a que les fem públiques quant els mijos no les conten sanceres. No anem a posicionar-nos a favor de cap partit polític pero sí i sempre, en contra de les provocacions, prohibicions i demés que està portant a terme Compromís. ¡Com els agrada tirar la pedra i amagar la mà! Si ells no prohibiren la gent no hauria de defendre's. ¿Simple, veritat?

Fotos que acompanyen l’artícul:

¿Cal que fem més comentaris sobre les formes d'un partit amiguet dels etarres, pero que tracta de terroristes a no saben quí -perque no els han agarrat encara- pero que segurament quede en una gamberrada d’alcohol i festes? ¡Estem farts de que les seues accions siguen llibertat d’expessió i les nostres no! ¿Quí és l’intolerant?


                           
Brodat afegit i pagat per les festeres d’Alcúdia de Crespins 2015

El blau que Compromís no vol vore, perque el blau representa rius, mar, cel, i tantes atres coses més del Regne de Valéncia i els agrade o no a la gran majoria dels valencians nos agrada i molt. I lo més importat, el blau els valencians el  portem en el cor.


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a IphoneCírcul Cívic Valencià
Las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo del Calvario de Alcudia de Crespins 2015 por desgracia están siendo noticia por motivos que a nadie le gustaría que hubieran ocurrido. Pero los hechos están ahí y la guerra entre vecinos, ayuntamiento y concejales está servida.

Nada de esto estaría hablando si las festeras 2015 cuando fueron a por las bandas oficiales del ayuntamiento no se hubieran encontrado con unas bandas sin franja azul, y solamente con la cuatribarrada. A partir de ahí nos llegan  las denuncias de la implícita prohibición que ese movimiento llevaba asociado, pero la sorpresa para los concejales y para el pueblo en general, fue cuando las festeras decidieron ir al convento de monjas en donde el ayuntamiento había encomendado el bordado de las bandas y pagándose de su bolsillo los gastos, le añadieron a la banda la franja azul coronada. ¿Alguien pone en duda que están en su derecho de ponerse la franja si así lo sienten y además pagando ellas los bordados?

Pero claro, Compromiso de esto sabe mucho y no tardaron en desvincularse del bordado de las bandas haciendo un comunicado:
1. "Las bandas son un regalo de un convento de Játiva a lo que se les ha hecho un donativo que han agradecido de esta forma. Con muy buen criterio, las monjas decidieron hacer las bandas con los colores de la bandera que figura en nuestro escudo municipal”
2. "Las festeras son de Alcudia de Crespins y por lo tanto deben lucir las señas (no" signos "como dicen algunos) de identidad de nuestro pueblo y no las de otros ámbitos territoriales de los que formamos parte. En el escudo de nuestro pueblo no figura ninguna franja de ningún color superpuesta sobre la bandera”

Para los que ya conocemos a Compromiso hay dos puntos a responder en ese comunicado:

1. La culpa a las monjas y su buen criterio, no entendemos a estos concejales laicos pero que al mismo tiempo hacen donativos a un convento para los bordados y no entendemos como no pueden dejar a las festeras la libertad de elegir el bordado de sus bandas.
2. Como siempre sobra en un partido político la burla malintencionada de corregir los que no escriben correctamente o en catalán, señores políticos si no quieren polvo no vayan a la era.
3. Lo del escudo del pueblo suena a excusa barata, pues en otros pueblos donde si aparece el azul también han cambiado las bandas, y en el escudo si aparece un trozo azul. Seguimos defendiendo que si hubieran dejado libertad a las festeras fuera de líos que tanto les gusta causar y de los que también saben huir siempre como las víctimas. Si no, expliquen a los vecinos de su pueblo que nos han enviado estas informaciones: ¿Por qué por primera vez ha dejado de sonar el himno español? ¿Por qué el himno regional valenciano ha sonado sin letra? ¿También es culpa de los músicos o de las monjas?

Consecuencias de prohibir y burlarse de un pueblo que celebra las fiestas en honor a su Patrón, (no entienden muchos vecinos del pueblo como pueden meter tanta mierda en unos actos de los que se supone que reniegan por estar en un estado laico) ¿señores de Compromiso si no quieren las fiestas religiosas porque se meten en donde no quieren estar?:

1. La fachada de un vecino Alcudia de Crespins aparece según Compromiso con  desperfectos porque citamos textualmente: "un grupo de terroristas fascistas no le gustaba una bandera que había colgado" "reconocimiento del derecho de libertad de expresión y conciencia en cuanto a símbolos, religión y señas de identidad "" hay muchas formas de pensamiento y de vivir nuestra propia identidad "" radicalismos que pretenden imponer una única forma de ver las cosas llega esta violencia y fascismo " Se les ha olvidado poner que la bandera en cuestión es anticonstitucional y por lo tanto indefendible.
2. La respuesta de una vecina del pueblo a estas declaraciones: "¿¿Y cuándo se quemaron las banderas del ayuntamiento en fiestas del pueblo el año pasado también fue organizado?? Porque fueron  de un partido en concreto y prácticamente salieron impunes. Yo creo que no tienen que pensar que fue premeditado ni mandado por nadie porque el año pasado esa bandera estaba al mismo balcón al igual que los que quemaron las del ayuntamiento iban soplados pero no se equivocaron de bandera"

3. Por cierto, lo que  no cuenta Compromiso es que la puñetera bandera no era la cuatribarrada de Aragón, que nunca ha traído problemas en este pueblo, a pesar de no ser bandera de la Comunidad Valenciana, ni que el protagonista tiró un cubo de agua a los jóvenes que estaban armando algarabía en el parque que hay frente al balcón, lo normal en fiestas por cierto. La bandera en cuestión es una estrelada independentista catalana y si esto es libertad de expresión los demás vecinos también pueden manifestar su repulsa a dicha bandera. Además del poco rigor de algunos medios que informan de una quatribarrada cuando es mentira.
4. La gente condena los actos, pero también pide que no saquen las cosas de lugar cuando les conviene a ustedes.

Los vecinos de Alcudia de Crespins nos han hecho llegar su malestar por las noticias falsas, exageradas e incompletas que aparecen tanto en la página de Compromiso como en los periódicos "El Levante" y "Las Provincias" que solo se han hecho eco de la noticia comunicada por el ayuntamiento pero no de los actos de las festeras que por decisión propia fueron bordado la franja azul coronada en sus bandas.

Círculo Cívico Valenciano no va más allá de las noticias que nos llegan para que las hagamos públicas ya que  los medios no las cuentan completas. No vamos a posicionarnos a favor de ningún partido político pero sí y siempre, en contra de las provocaciones, prohibiciones y demás que está llevando a cabo Compromiso. ¡Cómo les gusta tirar la piedra y esconder la mano! Si ellos no prohibieran la gente no debería defenderse. ¿Simple, verdad?

Fotos que acompañan el artículo:

¿Es necesario que hagamos más comentarios sobre las formas de un partido amiguito de los etarras, pero que trata de terroristas no saben quién -porque no los han cogido todavía- pero que seguramente quede en una gamberrada de alcohol y fiestas? ¡Estamos hartos de que sus acciones sean libertad de expresión y las de los demás no! ¿Quién es el intolerante?
¿Qué hubiera pasado si un vecino hubiera puesto una bandera de España con el águila? ¿También lo defenderían o ustedes mismos lo hubieran tratado de terrorista y facha?

Bordado añadido y pagado por las festeras de Alcudia de Crespins 2015

El azul que Compromís no quiere ver, porque el azul representa ríos, mar, cielo, y tantas otras cosas más del Reino de Valencia y les guste o no a la gran mayoría de los valencianos nos gusta y mucho. Y lo más importante, el azul los valencianos lo llevamos en el corazón.


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a IphoneCírcul Cívic Valencià0 comentarios:

 
Back to top!