Searching...
miércoles, 29 de julio de 2015

El res honorable Artur Mas lluïx la Real Senyera com a pròpia // El nada honorable Arturo Mas luce la REal Señera como propia

El res honorable Artur Mas no deixa de sorprendre en la seua actitut saquejadora i lluïx la Real Senyera en una ret social com a pròpia.Catalunya i els seus sequaços naixcuts en la Comunitat Valenciana seguixen fent de les seues, insultant l'inteligència de les persones i menyspreant el sentir del restant, esta extrema esquerra radical del sigle XXI es creuen amos i senyors de tot un país i no em referixc al “valencià”. Agarren lo que volen de cada racó d'Espanya i ho tergiversen, manipulen, ho reconvertixen al seu antoix…i sempre davant la mirada passiva dels governs centrals i autonòmics passats i en el respal ara dels nous. Aixina que per activa o per passiva, els catalanistes imperialistes independentistes sempre queden impunes en totes i cadascuna de les seues aberrants accions.

Pero sempre nos quedarà alçar la veu i fer saber al món que menten, i des de Círcul Cívic Valencià ho hem fet i ho seguirem fent, puix en cada ofensa a tot lo nostre nos fan més forts i en cada atac nos anem enfortint.
Mira per a on les coses acaben eixint, encara que siga anys més tart i ya ni tan sols existixca CIU i per tant el seu face i el seu twitter hagen segut eliminats, pero ya saben allò de que una volta publicada alguna cosa en les rets és casi impossible borrar-la. I de repent nos trobem en una barbaritat de tal tamany que si li posem adjectius podríem rebaixar-nos i eixe no és el nostre estil, acostumats nos tenen els pancatalanistes de Valéncia a provocar per a caure en tan cínica trampa i molt manco rebaixar-nos al seu nivell.

Lo que sí fem i farem sempre és fer-nos respectar com a ciutadans de ple dret, puix no som inferiors a ningú i açò els deu quedar clar i cristalí…perque a partir de setembre pot ser es porten més d'una sorpresa en les seues illegalitats i la seua total immunitat consentida per décades de governs centrals i autonòmics, que els han donat tanta llibertat a estos chantagistes compradors d'història inventada, donant l'esquena al restant d'Espanya i les seues comunitats autònomes.
Que Artur Mes parle de “països catalans” és una cosa habitual, pero per a res devem agarrar-ho com a costum perque al final conseguixen que la gent escolte eixe terme com alguna cosa normal i de normal no té res de res. Pobres d'aquells educats baix la normalisació. Nosatres els posem les fotos i vostés nos ajuden a posar els adjectius, per a els que no ho vegen be, lo que es veu en estes imàgens és una Real Senyera utilisada en fins propagandístics dels naZionalistes independentistes catalans.
Pero quan anàvem a redactar esta notícia nos trobem en un atre patètic i escandalós menyspreu cap a la Comunitat Valenciana, aixina que aprofitarem esta llínees per a denunciar també que la pàgina web de “Raco Català” –res recomanable llegir si no volen acabar en una úlcera o la tensió arterial pels núvols- nos trobem en un anunci de la “Cuitat de les Arts i les Ciències” de Valéncia en la seua secció viages, en la qual s'anuncia textualment aixina: “Viage a la Catalunya del sur (país valencià) recomanacions i hostages”


¿Cóm es pot permetre tanta mentira, manipulació, falta de respecte…? ¿Per qué els polítics callen i no denuncien les ingerències d'una Comunitat Autònoma sobre una atra? Les respostes no poden ser unes atres que les de sempre, els malaïts pactes que nos varen vendre en els anys 80 i que seguixen vigents en l'actualitat a on ya no els fa falta ni pactar, ya que els seus cadells han creixcut i a base de de manipular i adoctrinar han conseguit aplegar als governs autonòmics.
Eixos cadells que un dia foren chiquets, que acodiren a uns coleges on els ometeren l'història tant pròpia com la d'Espanya, a on els ensenyaren que Espanya era roïna i Valéncia a soles una filla del catalanisme, mentres uns nos donàvem conte de lo que passava pero ningú nos feya cas i uns atres no s'enteraven ni tan sols que els seus fills estaven sent adoctrinats políticament en els coleges. Eixos chiquets que en aplegar a l'adolescència si volien ser moderns i acceptats devien ser nacionalistes, pro països catalans, pro unitaris de les llengües, i mil barbaritats més. Eixos adolescents, hui adults que per primera volta molts d'ells han votat i han donat el poder als que saberen esperar a que creixqueren els seus cadells.

Eixos cadells, fills del PP-PSOE-CIU -que mentres enviaven als seus fills biològics a coleges privats- creaven mònstruos que hui volen destrossar un país que no coneixen.

Eixos cadells, hui caminen solts i lliures per tota la nostra terra, creent-se els portadors de l'única veritat, sense molestar-se en buscar i descobrir pel seu conte, per ad això fórem ben adestrats. I mentrestant açò cada volta es pareix més a una película de ficció i terror on confluïxen els creadors i els creats.

Des de CCV els demanem que deixen el silenci i la comoditat de les cadires front a l'ordenador per a passar a l'acció, creant una resistència pacífica pero contundent, per això esperem la seua colaboració en la manera que cadascun crea més convenient. Com sempre nos tenen a la seua disposició en prensaccv@gmail.com

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


 Círcul Cívic Valencià

El nada honorable Artur Mas no deja de sorprender con su actitud ladrona y luce la Real Señera en una red social como propia.Catalunya y sus esbirros nacidos en la Comunidad Valenciana siguen haciendo de las suyas, insultando la inteligencia de las personas y menospreciando el sentir del resto, estos nazis del siglo XXI se creen dueños y señores de todo un país y no me refiero al “valenciano”. Cogen lo que quieren de cada rincón de España y lo tergiversan, manipulan, lo reconvierten a su antojo…y siempre ante la mirada pasiva de los gobiernos centrales y autonómicos pasados y con el apoyo ahora de los nuevos. Así que por activa o por pasiva, los naZionalistOs siempre quedan impunes en todas y cada una de sus aberrantes acciones.

Pero siempre nos quedará alzar la voz y hacer saber al mundo que mienten, y desde Círculo Cívico Valenciano lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, pues con cada ofensa a todo lo nuestro nos hacen más fuertes y con cada ataque nos vamos fortaleciendo.

Mira por donde las cosas terminan saliendo, aunque sea años después y ya ni siquiera exista CIU y por tanto su face y su twitter hayan sido eliminados, pero ya saben aquello de que una vez publicado algo en las redes es casi imposible borrarlo. Y de repente nos encontramos con una barbaridad de tal tamaño que si le ponemos adjetivos terminaríamos rebajándonos, pero ese no es nuestro estilo y acostumbrados nos tienen los catalanes de Valencia a provocar para caer en tan burda trampa y mucho menos rebajarnos a su nivel.

Lo que sí hacemos y haremos siempre es hacernos respetar como ciudadanos de pleno derecho, pues no somos inferiores a nadie y esto les debe quedar claro, cristalino…porque a partir de septiembre quizás se lleven más de una sorpresa con sus ilegalidades y su total inmunidad consentida por décadas de gobiernos centrales y autonómicos, que les han dado tanta libertad a estos chantajistas compradores de historia inventada,  dando la espalda al resto de España y sus comunidades autónomas.

Que Artur Mas hable de “países catalanes” es algo habitual, pero para nada debemos cogerlo como costumbre porque al final consiguen que la gente escuche ese término como algo normal. Pobres de aquellos educados bajo  la normalización. Nosotros les ponemos las fotos y ustedes nos ayudan a poner los adjetivos, para los que no lo vean bien, lo que se ve en estas imágenes es una Real Señera utilizada con fines propagandísticos naZionalistas catalanes.


       

Pero cuando íbamos a redactar esta noticia nos encontramos con otro patético y escandaloso menosprecio hacia la Comunidad Valenciana, así que aprovecharemos esta líneas para denunciar también que la página web de “Raco Català” –nada recomendable leer si no quieren terminar con una úlcera o la tensión arterial por las nubes- nos encontramos con un anuncio de la “Cuidad de las Artes y las Ciencias” de Valencia en su sección  viajes, en la cual se anuncia textualmente así: “Viaje a la Cataluña del sur (país valenciano) recomendaciones y alojamientos”


¿Cómo se puede consentir tanta mentira, manipulación, falta de respeto…? ¿Por qué los políticos callan y no denuncian las injerencias de una Comunidad Autónoma sobre otra? Las respuestas no pueden ser otras que las de siempre, los malditos pactos que nos vendieron en los años 80 y que siguen vigentes en la actualidad donde ya no les hace falta ni pactar, ya que sus cachorros han crecido y a base de manipular y adoctrinar han conseguido llegar a los gobiernos autonómicos.

Esos cachorros que un día fueron niños, que acudieron a unos colegios donde les omitieron la historia tanto suya como la de España, donde les enseñaron que España era mala y Cataluña buena, mientras unos nos dábamos cuenta de lo que pasaba pero nadie nos hacía caso y otros no se enteraron siquiera que sus hijos estaban siendo adoctrinados políticamente en los colegios. Esos niños que al llegar a la adolescencia  si querían ser modernos y aceptados debían ser nacionalistas, pro países catalanes, pro unitario de las lenguas, y mil barbaridades más. Esos adolescentes, hoy adultos que por primera vez muchos de ellos han votado y han dado el poder a los que supieron esperar a que crecieran sus cachorros. Esos cachorros, hijos del PP-PSOE-CIU -que mientras mandaban a sus hijos biológicos a colegios privados- creaban monstruos que hoy quieren destrozar un país que no conocen.

Esos cachorros, hoy campan a sus anchas por toda nuestra tierra, creyéndose los portadores de la única verdad, sin molestarse en buscar y descubrir por su cuenta, para eso fueron bien adiestrados. Y mientras tanto esto cada vez se parece más a una película de ficción y terror donde confluyen los creadores y los creados.

Desde CCV les pedimos que dejen el silencio y la comodidad de las sillas frente al ordenador para pasar a la acción, creando una resistencia pacífica pero contundente, por eso esperamos su colaboración en la manera que cada uno crea más conveniente. Como siempre nos tienen a su disposición en prensaccv@gmail.com

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!