Searching...
sábado, 11 de julio de 2015

L'intent de confondre de “escola valenciana .cat” // El intento de confundir de “escuela valenciana.cat”

L'associació Círcul Cívic Valencià es sent molt agraïda de contar en gent que nos fa aplegar, per mig de denuncies , els fets que du a terme la pancatalanista “escola valenciana”, nosatros nos sentim i som eixa associació a on qualsevol valencià de be, pot fer efectives les seues queixes, ya que pensem que podem canalisar i donar-los soport davant d'estes accions. Posarem cometes a “escola valenciana” perque eixe és el nom posat a l'ent pancatalaniste pels seus promotors, fent us de travestisme terminològic o eufemisme que sols enganya a gent de bona voluntat i/o desinformats.

Continuem en la queixa que nos arribà d'un simpatisant de Círcul Cívic Valencià, el qual nos escrigué donant-nos a conéixer que en Burjassot els catalanistes de “escola valenciana” ficaren en una plaça un mosaic de taulells i en un d'ells un dibuix d´una senyera quatribarrada que pareix la mateixa que el drap que tant veneren els de l´unitat de les llengües i filiació al català. Hem cregut convenient comparar dos fotografies.

En la fotografia de l'esquerra podem observar com la data del pla que està en la Biblioteca Nacional de París és de 1235, tres anys abans de que Jaume I, Rei d'Aragó conquistara Valéncia.

Lo curiós d´açò és que no deuria d´indignar a ningú vore una Senyera d´Aragó com commemoració de l'inici del Regne de Valéncia dins de la Corona d´Aragó, ya que eixa bandera és la genuïna del Casal d'Aragó i no com volen fer creure als chiquets i no tan chiquets la d'uns comtats catalans baix el domini francés en l´any 1238. Simplement no existia Catalunya quan eixa bandera ya era del Regne d'Aragó.El món catalaniste no és procliu a donar llum al Tractat de Corbeil signat en 1258, pel qual els monarques Jaume I i el seu cosí francés Lluis IX, canviaren les terreres del sur de França per atres de la Marca Hispànica (comtats catalans) per evitar una nova guerra. És en eixe moment quan la Marca Hispànica (actual Catalunya) queda adherida a la Corona d´Aragó i no ans, per tant qualsevol que tinga mínimes nocions històriques verídiques sap, i si no ya els ho fem saber nosatros, que la Senyera quatribarrada que utilisen els de “escola valenciana” a soles pot referir-se al Casal d´Aragó i no com volen fer creure als comtats catalans.

Sense deixar l´atre tema de banda, la Senyera que n'hi ha en l´archiu Municipal de Valéncia -la que “escola valenciana” vol representar en la foto de la dreta- NO està demostrat científicament que siga ni coetànea a l´época de Jaume I ni a la conquista de Valéncia. Lo que tenim clar i està ben demostrat en canvi, és el fet que Pere el Cerimoniós va reglar el número de barres que fins a eixe moment podien ser d'u, dos, tres, quatre o fins i tot cinc barres roges.....

És per això, impossible afirmar sense una prova contundent (la del carbó 14 o la del polen, que a punt estigué de realisar-se pero mai s'ha fet, per eixemple), que el penó present en l´archiu municipal de Valéncia siga realment el penó que estigué en els fets de la conquista del Regne de Valéncia. Per a més mostres fiquem unes fotografies de més Senyeres de dos barres. Aixina com també recordem que Círcul Cívic Valencià en el seu moment oferí de forma desinteressada la finançació de la prova del polen o qualsevol atra que siga clarificadora en la datació de dit penó. Pero està clar que els interessos polítics no són els de descobrir i tancar absurdes polèmiques obertes pel catalanisme ranci i les seues campanyes de desinformació ciutadana. 

Agraïm al nostre simpatisant la seua colaboració per denunciar estos fets i deixar-nos escriure estes quatre paraules en raons històriques que volen llançar llum davant la foscor que els nostres polítics s'encarreguen de continuar alimentant donant veu a una entitat premiada per la mateixa Generalitat Catalana per la divulgació del català fòra de terres catalanes, puix “escola valenciana” no és valenciana ni fidel a l'història. 
Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


 Círcul Cívic Valencià
La asociación Círculo Cívico Valenciano se siente muy agradecida de contar con gente que nos hace llegar, por medio de denuncias, los hechos que lleva a término la pantacatalista “escuela valenciana”, nosotros nos sentimos y somos esa asociación donde cualquier valenciano de bien, puede hacer efectivas sus quejas, ya que pensamos que podemos canalizar y darles soporte delante de estas acciones. Ponemos comillas a “escuela valenciana” porque ese es el nombre puesto al ente pancatalanista por sus promotores, haciendo uso de travestismo terminológico o eufemismo que solo engaña a gente de buena voluntad y/o desinformados.

Continuamos en la queja que nos llegó de un simpatizante de Círculo Cívico Valenciano, quien nos escribió dándonos a conocer que en Burjassot los catalanistas de “escuela valenciana” pusieron en un plaza un mosaico de ladrillos y en uno de ellos un dibujo de una señera cuatribarrada que parece la misma que el trapo que tanto veneran los de la unidad de las lenguas y filiación al catalán. Hemos creído conveniente comparar dos fotografías.

En la fotografía de la izquierda podemos observar como la fecha del plano que está en la Biblioteca Nacional de París es de 1235, tres años antes de que Jaime I, Rei de Aragón conquistara Valencia.

Lo curioso de esto es que no debería de indignar a ninguno una Señera de Aragón como conmemoración del inicio del Reino de Valencia dentro de la Corona de Aragón, ya que esa bandera en la genuina del Casal de Aragón y no como quieren hacer creer a los niños y no tan niños la de unos condados catalanes bajo el dominio francés en el año 1238. Simplemente no existía Cataluña cuando esa bandera ya era del Reino de Aragón.El mundo cantalanista no es proclive a dar luz al Tratado de Corbeil firmado en 1258, por el cual los monarcas Jaime I y su primo francés Luís IX, cambiaron las tierras del sur de Francia por otras de la Marca Hispánica (condado catalanes) para evitar una nueva guerra. Es en ese momento cuando la Marca Hispánica (actual Cataluña) queda adherida a la Corona de Aragón y no antes, por tanto cualquiera que tenga mínimas nociones históricas verídicas sabe, y si no ya se lo hacemos saber nosotros, que la Señera cuatribarrada que utilizan los de “escuela valenciana” sólo puede referirse al Casa de Aragón y no como quieren hacer creer a los condados catalanes.

Sin dejar el otros tema de lado, la Señera que hay en el Archivo Municipal de Valencia –la que “escuela valenciana” quiera representar en la foto de la derecha- NO está demostrado científicamente que sea ni coetánea a la época de Jaime I ni a la conquista de Valencia. Lo que tenemos claro y está bien demostrado en cambio, es el hecho que Pedro el Ceremonioso regló el número de barras que hasta ese momento podían ser de uno, dos, tres, cuatro o hasta cinco barras rojas….

Es por ello, imposible afirmar sin ninguna prueba contundente (la del carbón 14 o la del polen, que a punto estuvo de realizarse pero nunca se ha hecho, por ejemplo), que el penó presente en el Archivo Municipal de Valencia sea realmente el que estuvo en los hecho de la conquista del Reino de Valencia. Para más muestras ponemos unas fotografías de más Señeras de dos barras. Así como también recordamos que Círculo Cívico Valenciano en su momento ofreció de forma desinteresada la financiación de la prueba del polen o cualquier otra que sea clarificadora en la datación de dicho penó. Pero está claro que los intereses políticos no son los de descubrir y cerrar absurdas polémicas abiertas por el catalanismo rancio y sus campañas de desinformación ciudadana.

Agradecemos a nuestro simpatizante su colaboración por denunciar estos hechos y dejarnos escribir estas cuatro palabras en razones históricas que quieren lanzar luz delante de la oscuridad que nuestros políticos se encargan de continuar alimentando dando voz a una entidad premiada por la misma Generalitad Catalana por la divulgación del catalán fuera de tierras catalanas, pues “escuela valenciana” no es valenciana ni fiel a la historia.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!