Searching...
lunes, 20 de julio de 2015

L'Alqueria de la Torre corre perill de solsida // La Alquería de la Torre corre peligro de derrumbe


L'associació Círcul Cívic Valencià inclou esta construcció del sigle XIV en la seua llista per la defensa del patrimoni de la Comunitat Valenciana.

L'Alqueria de la Torre, construcció valenciana els orígens de la qual es remonten al sigle XIV corre sério risc de solsida, no n'hi ha més que vore les fotos. Membres de CCV han estat fent fotos i han pogut comprovar el llamentable estat en que es troba esta construcció, l'abandó és total per part de les administracions passades i presents. 

Este immoble rural, que es troba junt al parc de Benicalap, és una de les alqueries més rellevants de L'Horta Nort, i conté un edifici que incorpora una antiga torre a conseqüència de la remodelació que va sofrir a mitan del sigle XVIII. 

Un nou punt negre en l'història d'esta construcció, que apareix en publicacions de vàries époques, com en els llibres del botànic Cavanilles o en el ‘Llibre de Repartiment’ de Jaume I.

Segons informacions, en els últims mesos s'han portat a terme llabors de neteja i de tancament d'obertures i clavills en esta històrica alqueria. No obstant, a pesar del tancat que va colocar el Valéncia CF quan era propietari del terreny –ara la titularitat ha retornat a l'Ajuntament–, existixen zones per les que es pot accedir a la parcela, encara que no a l'edifici.

El Síndic d'Agravis, José Cholbi, ya ha demanat a l'Ajuntament que pose en marcha les mides necessàries per a impedir la ruïna d'este immoble rural del barri de Benicalap. I L'associació Hispania Nostra ha inclòs a l'Alqueria de la Torre de Valéncia en la seua Llista Roja del Patrimoni pel risc de solsida que presenta. Resulta paradòcix que es trobe dins del Catalec de Bens i Espais Portegits.

L'associació CCV denúncia este fet i posa especial afermament en que una terra que pert son patrimoni, pert sa història, i la valenciana ya està sent massa maltractada. 

Ademés volem demanar la colaboració de tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana per a denunciar fets similars. Si en la teua ciutat, localitat, poble, barri…existix alguna edificació històrica que es trobe en condicions de perill, de solsida, de desaparició, etc. Fes-nos aplegar la teua denúncia, inclou unes fotos i nosatres nos encarregarem de fer aplegar a les autoritats les peticions i/o queixes pertinents. 

Quedem a la vostra disposició per a esta i moltes atres iniciatives o denúncies en el correu prensaccv@gmail.com

En este cas, posant en l'assunt: Defensa del patrimoni de la Comunitat Valenciana.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


 Círcul Cívic Valencià


La asociación Círculo Cívico Valenciano incluye esta construcción del siglo XIV en su lista por la defensa del patrimonio de la Comunidad Valenciana.

La Alquería de la Torre, construcción valenciana cuyos orígenes se remontan al siglo XIV corre serio riesgo de derrumbe, no hay más que ver las fotos. Miembros de CCV han estado haciendo fotos y han podido comprobar el lamentable estado en que se encuentra esta construcción, el abandono es total por parte de las administraciones pasadas y presentes.

Este inmueble rural, que se encuentra junto al parque de Benicalap, es una de las alquerías más relevantes de L’Horta Nord, y contiene un edificio que incorpora una antigua torre a consecuencia de la remodelación que sufrió a mediados del siglo XVIII.

Un nuevo punto negro en la historia de esta construcción, que aparece en publicaciones de varias épocas, como en los libros del botánico Cavanilles o en el ‘Llibre de Repartiment’ de Jaume I.

Según informaciones, en los últimos meses se han llevado a cabo tareas de limpieza y de cierre de agujeros y butrones en esta histórica alquería. Sin embargo, a pesar del vallado que colocó el Valencia CF cuando era propietario del terreno –ahora la titularidad ha regresado al Ayuntamiento–, existen zonas por las que se puede acceder a la parcela, aunque no al edificio.

El Síndico de Agravios, José Cholbi, ya ha pedido al Ayuntamiento que ponga en marcha las medidas necesarias para impedir la ruina de este inmueble rural del barrio de Benicalap. Y La asociación Hispania Nostra ha incluido a la Alquería de la Torre de Valencia en su Lista Roja del Patrimonio debido al riesgo de derrumbe que presenta. Resulta paradójico que se encuentre dentro del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.
https://www.valencia.es/revisionpgou/catalogo/urbano/16.04%20Alqueria%20del%20Moro%20y%20de%20la%20torre_firmado.pd

La asociación CCV denuncia este hecho y pone especial hincapié en que una tierra que pierde su patrimonio, pierde su historia, y la valenciana ya está siendo demasiado maltratada.

 Además queremos pedir la colaboración de todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana para denunciar hechos similares. Si en tu ciudad, localidad, pueblo, barrio…existe alguna edificación histórica que se encuentre en condiciones de peligro, de derrumbe, de desaparición, etc. Haznos llegar tu denuncia, incluye unas fotos y nosotros nos encargaremos de hacer llegar a las autoridades las peticiones y/o quejas pertinentes.

Quedamos a vuestra disposición para esta y otras muchas iniciativas o denuncias en el correo prensaccv@gmail.com

En este caso, poniendo en el asunto: Defensa del patrimonio de la Comunidad Valenciana.


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!