Searching...
sábado, 25 de julio de 2015

Josep Riera (Compromís), nega el saluda en el Llibret de festes per estar este escrit en valencià // José Riera (Compromís), niega el saluda en el "Llibret" de fiestas por estar escrito en valencianoJosep Riera (Compromís) alcalde de Meliana,
es nega a aportar el saluda en el "Llibret" de festes
per estar este escrit en
¡¡¡ Valencià !!!

Totalitarisme, absolutisme, dictadura, tirania, despotisme, omnipotència, autocràcia, autoritarisme…són alguns dels adjectius que millor retraten lo que els edils de Compromís estan eixercint des de la seua ansiada arribada al poder, fa ara dos mesos. Davant els fets més avall relatats devem començar a cridar a la desobediència civil, i a fer us de la llibertat d'expressió. No poden atacar-nos per fer lo que fan ells mateixos. 

Segons est alcalde, no escriurà el saluda perque els festers no han utilisat el català oficial del “país valencià”  i acusa als festers de ser conscients que la seua decisió d'escriure en valencià causaria malestar entre la gent, per a rematar defenent la seua absurda postura en un: “nos devem a la llegalitat vigent i no participarem en conflictes estèrils”. Quan podem afirmar que des del consistori se'ls ha intentat llevar les subvencions pel simple fet d'utilisar el valencià en els llibrets a estos festers. 

Per la seua banda els festers no donen crèdit a estos atacs pel simple fet de, sense cap intenció amagada com vol fer creure l'alcalde, escriure en valencià i per supost sense l'intenció de fer política. Des de Círcul Cívic Valencià volem fer aplegar tot el nostre recolzament a estos festers i a tots els que defenguen el valencià, puix per a res crea malestar fer us de la nostra llengua materna i oficial en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana junt en  la castellana, les dos úniques llengües oficials de la nostra Comunitat.

Ací els únics que òbrin debats estèrils són senyors com vosté, Josep Riera. Resulta com a mínim incongruent que les seues paraules i els seus fets diguen lo contrari, puix de no haver-se negat a escriure el “saluda” i de no haver cridat als mijos, açò no hi haguera transcendit. Recordar-los que per escriure en valencià, llengua reconeguda en l'Estatut de la nostra Autonomia no poden llevar subvencions ni obligar a rectificar en català.

Si la seua gran educació demócrata l'impedix conviure en els seus veïns valencians per un simple llibret de festes, no creem que estiga vosté capacitat per a ser alcalde. Puix un alcalde deu saber ser i estar, els seus ideals i creències deuen quedar apartats per quatre anys, puix vosté ya no es representa a sí mateix, sino a tota una cuitat. Si no pot en este concepte tan simple de la democràcia deixe el seu càrrec i des de sa llibertat com a persona no pública critique el valencià, recolze el català…pero mentres siga alcalde mantinga els principis de l'educació i el respecte per tota la seua localitat. 

Aixina mateix esperem que açò no derive en més notícies i que no afecte al bon funcionament de les festes, l'ajuntament està per a servir als seus ciutadans i no al contrari, aixina com també esperem i desigem que açò no vaja més allà i els festers, ni de Meliana ni de cap atre municipi se senten coaccionats per declaracions com les d'este alcalde.

Des de CCV els llancem la proposta a tots els festers de qualsevol localitat de la Comunitat Valenciana a que nos facen aplegar els seus Llibrets de festes, propostes…i si els alcaldes, siguen del partit que siguen, intenten coartar el seu llegítim dret a fer us de la llibertat d'expressió i la democràcia, nos ho facen aplegar a prensaccv@gmail.com sempre podem mantindre l'anonimat si vostés aixina  ho desigen. Aixina mateix, els oferim la traducció i/o revisió totalment gratuïta dels llibrets per a que estiguen en valencià i mai en català. 

Davant injustícies i mides autoritàries en contra de les nostres festes, costums, llengua o cultura poden usar-nos d'altaveu. Quedem a la seua total disposició i a la dels alcaldes, no nos neguem a parlar en ningú perque nosatros no som polítics, pero si serem la veu del poble sempre que nos ho demanen. Qualsevol formació política pot contactar-nos en el mateix correu electrònic posant en l'assunt; (Corporació + localitat)

Ací tenen la resposta dels autoritaris: 


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


 Círcul Cívic Valencià
Josep Riera (Compromís) alcalde de Meliana,
se niega a aportar el saluda en el "Llibret" de fiestas
por estar este escrito en
¡¡¡ Valenciano !!!

Totalitarismo, absolutismo, dictadura, tiranía, despotismo, omnipotencia, autocracia, autoritarismo…son algunos de los adjetivos que mejor retratan lo que los ediles de Compromís están ejerciendo desde su ansiada llegada al poder, hace ahora dos meses. Antes los hechos abajo relatados debemos empezar a llamar a la desobediencia civil, y a hacer uso de la libertad de expresión, no pueden atacarnos por hacer lo que hacen ellos mismos. 

Según este alcalde, no escribirá el saluda porque los festeros no han utilizado el catalán oficial del “país valencià”  y acusa a los festeros de ser conscientes de que su decisión de escribir en valenciano causaría malestar entre la gente, para terminar defendiendo su absurda postura con un: “nos debemos a la legalidad vigente y no participaremos en conflictos estériles”. Cuando podemos afirmar que desde el consistorio se les ha intentado quitar las subvenciones por el simple hecho de utilizar el valenciano. 

Por su parte los festeros no salen de su asombro por estos ataques por el simple hecho de, sin ninguna intención oculta como quiere hacer creer este alcalde, escribir en valenciano y por supuesto sin la intención de hacer política. Desde Círculo Cívico Valenciano queremos hacer llegar todo nuestro apoyo a estos festeros y a todos los que defiendan el valenciano, pues para nada crea malestar hacer uso de nuestra lengua materna y oficial en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana junto con  la castellana, las dos únicas lenguas oficiales de nuestra Comunidad. 


Aquí los únicos que abren debates estériles son señores como usted, Josep Riera. Resulta cuanto menos incongruente que sus palabras y sus hechos digan lo contrario, pues de no haberse negado a escribir el “saluda” y haber llamado a los medios, esto no hubiera transcendido. Recordarles que por escribir en valenciano, lengua reconocida en el Estatuto de nuestra Autonomía no pueden quitar subvenciones ni obligar a rectificar en catalán.

Si su gran educación demócrata le impide convivir con sus vecinos valencianos por un simple "Llibret" de fiestas, no creemos que este capacitado para ser alcalde. Pues un alcalde debe saber ser y estar, sus ideales y creencias deben quedar apartados por cuatro años, pues usted ya no se representa así mismo, sino a toda una cuidad. Si no puede con este concepto tan simple de la democracia deje su cargo y desde su libertad como persona no pública critique el valenciano, apoye el catalán…pero mientras sea alcalde mantenga los principios de la educación y el respeto por toda su localidad. 

Así mismo esperamos que esto no derive en más noticias y que no afecte al buen funcionamiento de las fiestas, el ayuntamiento está para servir a sus ciudadanos y no al contrario, así como también esperamos y deseamos que esto no vaya más allá y los festeros, ni de Meliana ni de ningún otro municipio se sientan coaccionados por declaraciones como las de este alcalde. 

Desde CCV les lanzamos la propuesta a todos los festeros de cualquier localidad de la Comunidad Valenciana a que nos hagan llegar sus "Llibrets" de fiestas, propuestas…y si los alcaldes, sean del partido que sean, intentan coartar su legítimo derecho a hacer uso de la libertad de expresión y la democracia, nos lo hagan llegar a prensaccv@gmail.com siempre podemos mantener el anonimato si ustedes así  lo desean. Así mismo, les ofrecemos la traducción y/o revisión de los "Llibrets" para que estén en valenciano y nunca en catalán. 

Ante injusticias y medidas autoritarias en contra de nuestras fiestas, costumbres, lengua o cultura pueden usarnos de altavoz. Quedamos a su entera disposición y a la de los alcaldes, no nos negamos a hablar con nadie porque nosotros no somos políticos pero si seremos la voz del pueblo siempre que nos lo pidan. Cualquier formación política puede contactarnos en el mismo correo electrónico poniendo en el asunto; (Corporación + localidad) 

Aquí tienen la respuesta de los autoritarios: Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!