Searching...
miércoles, 19 de agosto de 2015

La nostra terra es mor de set // Nuestra tierra se muere de sed

Exigim el transvasament Tajo-Segura i que es reòbriga el Pla Hidrològic Nacional, la nostra terra es mor de set.


No confiem en Moragues (PP), no confiem en Chimo Puig (PPSV-PSOE) i no confiem en Emiliano García-Page (PSOE) perque no confiem en els polítics quan es tracta de complir la seua paraula en la nostra terra morta de set, els nostres agricultors pràcticament arruïnats i aplegarà el dia que afecte al turisme. 

¿A ón està ara Chimo Puig? El que anava a demanar la finançació justa que nos toca als valencians, el que no anava a permetre cap atropell més per part del govern central, el que nos anava a defendre de tot i de tots. Ni està ni se li espera, ací la que mana és “Otra” i eixa atra està dedicada als seus quefers de prohibir i alterar, provocant diàriament al poble valencià. Ni els de fòra nos tracten tan mal com el seu partit, demanant més policia per al 9 d'octubre per considerar que pot haver altercats i ignorant al mateix temps problemes tant reals com el de la sequia. 

Senyors del tripartit, ¿per qué no es posen a treballar i es deixen de batalles que sempre perdran i que separen i enfronten als valencians? No sabem quin cost adicional puga tindre canviar l'itinerari de la processó cívica del 9 d'octubre, pero segur que barat no serà si han de portar més policia. 

La solució és ben fàcil, deixen-se estar de banderes, himnes, prohibicions…i posen-se a treballar per als seus ciutadans, perque als agricultors i demés afectats pel gravíssim problema de l'aigua segur que els importa un pimentó la seua lluita per les banderes i l'unitat de les llengües. 

¡Priorisen!, no deu ser tan difícil, invertixquen diners en solucions al tema de l'aigua i lluiten en ungles i dents pels nostres llauradors. Ademés instem al Govern valencià a que ademés de defendre i assegurar este transvasament, parlen en els seus “tan volguts germans catalans” i que nos donen l'aigua que es pert diàriament per la desembocadura de l'Ebre a la mar Mediterrànea. A canvi de tot lo que vostés els volen donar podrien donar una prova de germandat ells. 

Exigim el transvasament Tajo-Segura i que es torne a reobrir el Pla Hidrològic Nacional (¿ho recorden?) Transvasament de les Conques Hidrogràfiques de l'Ebre a les Conques del Xúquer i el Segura, més l'arribada d'aigua a Múrcia i a Almeria, uns 30.000 hm3 i uns 20.000 llocs de treball que es varen perdre llavors. Pero mai és tart si la dita és bona i com vostés són tan valencians i van a donar-ho tot per este poble sabem que ya mateixa estaran lluitant pels interessos dels agricultors i de tots els valencians en general, o no. 

És vergonyós que Moragues diga lliteralment: “La Comunitat Valenciana té set i els regants necessiten eixa aigua” i que ixquen atres titulars com: “La verema valenciana disminuïx un 15% pel graniç, les altes temperatures i la SEQUIA” i que vostés guarden silenci respecte a este gravíssim problema.

Círcul Cívic Valencià vol  donar tot el seu recolzament als molts llauradors de la Comunitat Valenciana. I per si acàs intenten dir res en contra de nosatros, ací els deixem paraules de Morera, de l'any 2010. Si en l'oposició sabia tot açò podria posar-ho en pràctica ara, que per ad això l'hauran votat alguns. (http://compromis.net/963/morera-%E2%80%9Cla-generalitat-ha-de-donar-suport-legal-als-regants-del-xuquer-en-el-plet-contra-albacete%E2%80%9D/Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


 Círcul Cívic Valencià


Exigimos el transvase Tajo-Segura y que se reabra  el Plan Hidrológico Nacional, nuestra tierra se muere de sed.

No confiamos en Moragues (PP), no confiamos en Chimo Puig (PPSV-PSOE) y no confiamos en Emiliano García-Page (PSOE) porque no confiamos en los políticos cuando se trata de cumplir su palabra con nuestra tierra muerta de sed, nuestros agricultores prácticamente arruinados y llegará el día que afecte al turismo.

¿Dónde está ahora Chimo Puig? El que iba a pedir la financiación justa que nos toca a los valencianos, el que no iba a permitir ningún atropello más por parte del  gobierno central, el que nos iba a defender de todo y de todos. Ni está ni se le espera, aquí la que manda es “Otra” y esa otra está dedicada a sus quehaceres de prohibir y alterar, provocando a diario al pueblo valenciano. Ni los de fuera nos tratan tan mal como su partido, pidiendo más policía para el 9 de octubre por considerar que puede haber altercados e ignorando al mismo tiempo problemas reales como el de la sequía.

Señores del tripartito, ¿por qué no se ponen a trabajar y se dejan de batallas que siempre perderán y que separan y enfrentan a los valencianos? No sabemos cuánto coste adicional pueda tener cambiar el itinerario de la procesión cívica del 9 de octubre, pero seguro que barato no será.

La solución es bien fácil, déjense de banderas, himnos, prohibiciones…y pónganse a trabajar para sus ciudadanos, porque a los agricultores y demás afectados por el gravísimo problema del agua seguro que les importa un pimiento su lucha por las banderas y la unidad de las lenguas.

¡Prioricen!, no debe ser tan difícil, inviertan dinero en soluciones al tema del agua y luchen con uñas y dientes por nuestros agricultores. Además instamos al Gobierno valenciano a que además de defender y asegurar este transvase, hablen con sus “tan queridos hermanos catalanes” y que nos den el agua que se pierde a diario por la desembocadura del Ebro al mar Mediterráneo. A cambio de todo lo que ustedes les quieren dar podrían dar una prueba de hermandad ellos.

Exigimos el transvase Tajo-Segura y que se vuelva a reabrir el Plan Hidrológico Nacional (¿lo recuerdan?) Transvase de las Cuencas Hidrográficas del Ebro a las Cuencas del Júcar y el Segura, más la llegada de agua a Murcia y a Almería, unos 30.000 hm3 y unos 20.000 puestos de trabajo que se perdieron entonces. Pero nunca es tarde si la dicha es buena y como ustedes son tan valencianos y van a darlo todo por este pueblo sabemos que ya mismo estarán luchando por los intereses de los agricultores y de todos los valencianos en general, o no.

Es vergonzoso que Moragues diga literalmente: “La Comunidad Valenciana tiene sed y los regantes necesitan esa agua” y que salgan otros titulares como: “La vendimia valenciana disminuye un 15% debido al granizo, las altas temperaturas y la SEQUÍA” y que ustedes guarden silencio respecto a este gravísimo problema. 

Círculo Cívico Valenciano quiere dar todo su apoyo a los muchos agricultores de la Comunidad Valenciana. Y por si acaso intentan decir nada en contra de nosotros, aquí les dejamos palabras de Morera, del año 2010. Si en la oposición sabía todo esto podría ponerlo en práctica ahora, que por ad ello deberán votado algunos. (http://compromis.net/963/morera-%E2%80%9Cla-generalitat-ha-de-donar-suport-legal-als-regants-del-xuquer-en-el-plet-contra-albacete%E2%80%9D/)Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!