Searching...
martes, 11 de agosto de 2015

Nou atac a l'història, esta vegada en Elig se'ls caigué la caraceta/ Nuevo ataque a la historia, esta vez en Elche se les ha visto el plumero
9 d’agost de l’any 2015, commemoració de la presa de la ciutat d’Elig per part de les tropes de Jaume I en 1265, en la qual dita ciutat passà a formar part del Regne de Valéncia cristià.

Això és lo que va succeir fa més de 750 anys, quan el Rei entrà en la ciutat en la seua senya real, composta per dos pals de gules damunt de fondo groc,  aixina succeí i aixina es documentà en els portolans, com aixina data un fragment de l’Atles d’Abraham Cresques (1375), de la Biblioteca Nacional de París, que poden vore vostés en esta image.


 Com saben vostés, si som fidels a l’història, Jaume I utilisà fins a 1275 dos barres com a senyal real, puix en eixa época encara no existien les banderes, sent ademés que eixe pendó es troba hui en dia custodiat en la localitat aragonesa de Daroca. També sabem que eixa senyal real, en la qual entrà Jaume I en Valéncia i en totes les seues localitats tenia dos barres, pero indistintament podia utilisar quatre, sis o huit, puix no estava clarament fixat el número de barres d’eixe pendó d’Aragó en el que Jaume I entrà. Posteriorment, en 1377, el Rei Pere IV el Cerimoniós concedix al Regne de Valéncia el privilegi d’utilisar una corona real damunt de les seues armes, en lo qual, posteriorment se li afegí una franja blava, per a diferenciar-la de les barres, tal i com queda documentat en numerosos portolans com u de 1410 que es conserva en la Biblioteca Nacional de París.

Tot això és lo que diu l’història i, com a tal, els nostres governants haurien de respectar-la i velar per a que no es tergiversara ni manipulara, pero si els nostres governants són els primers que reneguen de la seua història, cultura i llengua, puix és fàcil que nos trobem en eixemples de manipulació tan flagrants com els que ahir tinguérem l’ocasió de poder presenciar en la nostra benvolguda vila d’Elig.
En primer lloc, poguérem presenciar l’issada de la bandera local d’Elig –i aixina ho destaquem en cursiva perque la que hui es coneix com a bandera de la ciutat d’Elig dista molt de ser la bandera històrica de dita ciutat, puix en l’històrica bandera ilicitana ni existia una franja de quatre barres roges damunt de fondo groc ni un camp groc, senzillament era verda en un castell- seguidament de l’issada de la mateixa bandera quatribarrada en l’escut del Consell en el centre, la popularment coneguda com a bandera pre-autonòmica d’Albinyana que hagué de ser retirada despuix del gran rebuig que causà entre el poble valencià eixa bandera, puix no representa al sentir del poble valencià ni a la seua tradició i història com si ho fa la Real Senyera.

 En dit acte de “sinceritat” dels nostres poders públics, no relaten ni demostren atra cosa més que la realitat de l’únic programa que porten en el cap, que dista molt de resoldre els grans problemes econòmics i de treball dels valencians, sino tot lo contrari, l’adoctrinament, la despersonalisació i la catalanisació que conduïxquen indefectiblement a una desvalencianisació i una pèrdua de la nostra identitat com a poble diferenciat.

 Nosatros res més podem fer que animar a eixos governants a que seguixquen practicant eixa via de manipulació i despersonalisació, puix és l’única manera de que el poble valencià s’alce contra una imposició de tall antivalencià que contamina la vida pública valenciana des de fa més de 35 anys.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


 Círcul Cívic Valencià

El día 9 de agosto del año 2015, se conmemoraba la toma de la ciudad de Elche por parte de las tropas de Jaime I en 1265, en la cual, dicha ciudad pasó a formar parte del Reino de Valencia cristiano.

Esto es lo que sucedió hace más de 750 años, cuando el Rey entró en la ciudad en su seña real, compuesta por dos palos de gules sobre fondo amarillo, así sucedió y así se documentó en los portulanos, y así está fechado en un fragmento del Atlas de Abraham Cresques (1375), de la Biblioteca Nacional de París, que pueden ver ustedes en esta imagen.


Como saben ustedes, si somos fieles a la historia, Jaime I utilizó  hasta 1275 dos barras como señal real, pues en esa época todavía no existían las banderas, siendo además que ese pendón se encuentra hoy en día custodiado en la localidad aragonesa de Daroca. También sabemos que esa señal real, con la que entró Jaime I en Valencia y en todas sus localidades tenía dos barras, pero indistintamente podía usar cuatro, seis u ocho, pues no estaba claramente fijado el número de barras de ese pendón de Aragón con el que Jaime I entró. Posteriormente, en 1377, el Rey Pedro IV el Ceremonioso concede al Reino de Valencia el privilegio de usar una corona real encima de sus armas, con el cual, posteriormente se le añadió una franja azul, para diferenciarla de las barras, tal y como queda documentado en numerosos portulanos, como uno de 1410 que se conserva en la Biblioteca Nacional de París.

Todo esto es lo que dice la historia y, como tal, nuestros gobernantes deberían respetarla y velar para que no se tergiversara ni manipulara, pero si nuestros gobernantes son los primeros que reniegan de su historia, cultura y lengua, pues es fácil que nos encontremos con ejemplos de manipulación tan flagrantes como los que ayer tuvimos la ocasión de poder presenciar en nuestra querida ciudad de Elche.
 En primer lugar, pudimos presenciar la izada de la bandera local de Elche -y así lo destacamos en cursiva porque la que hoy se conoce como bandera de la ciudad de Elche dista mucho de ser la bandera histórica de dicha ciudad, por cuanto en la histórica bandera ilicitana ni existía una franja de cuatro barras rojas sobre fondo amarillo ni un campo amarillo, sencillamente era verde con un castillo- seguidamente de la izada de la misma bandera cuatribarrada con el escudo del Consejo en el centro, la popularmente conocida como bandera preautonómica de Albiñana que tuvo que ser retirada después del gran rechazo que causó entre el pueblo valenciano esa bandera, pues no representa el sentir del pueblo valenciano ni a su tradición e historia como si lo hace la Real Senyera.

 En dicho acto de "sinceridad" de nuestros poderes públicos, no relatan ni demuestran otra cosa más que la realidad del único programa que llevan en la cabeza, que dista mucho de resolver los grandes problemas económicos y de trabajo de los valencianos, sino todo el contrario, el adoctrinamiento, la despersonalización y la catalanización que conducen indefectiblemente a una desvalencianización y a una pérdida de nuestra identidad como pueblo diferenciado.


Nosotros nada más podemos hacer,  solamente animar a esos gobernantes a que sigan practicando esa vía de manipulación y despersonalización, pues es la única manera de que el pueblo valenciano se levante contra una imposición de corte anti valenciano que contamina la vida pública valenciana desde hace más de 35 años.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!