Searching...
sábado, 15 de agosto de 2015

¿Oltra o Trola? Perque d'embaucar sap la chica i enganyar…a qui es deixe / ¿Oltra o Trola? Porque de embaucar sabe la chica y engañar…a quien se deje
Publicàrem el vídeo de Marzà que no deixa lloc a dubtes sobre la seua postura a favor dels “països catalans” (https://www.youtube.com/watch?v=Nygq1cXk44o) , publicàrem que és fill de professors pertanyents a “escola valenciana” de la mateixa manera que ell, publicàrem que esta entitat fon guardonada per la Generalitat Catalana per ser la que més ha difòs el català en terres  de parla catalana (referint-se a la Comunitat Valenciana) http://www.laveupv.com/noticia/13132/escola-valenciana-guanya-el-ii-premi-marti-gasull), (http://www.abc.es/local-comunitat-valenciana/20150213/abci-escola-valenciana-201502130929.html) en este mateix any 2015. Quan només faltaven 3 mesos per a les eleccions, publicàrem que “escola valenciana” a la qual pertany Marzà, rep subvencions directes dels presuposts generals de la Generalitat Catalana (http://www.abc.es/comunidad-valència/20141113/abcp-deriva-soberanistamas-repartix-millons-20141113.html), (http://www.abc.es/comunidad-valència/20140908/abcp-union-federal-cataluna-tripartit-20140908.html).

Denunciem des de fa anys en dossiers lo que és “escola valenciana” (http://www.circulocivico.org/2015/01/la-pancatalanista-i-traïdora-escola.html) (http://www.circulocivico.org/2015/04/les-trobades-pancatalanistes-i.html), i tornem a repetir que l'actual Conseller de Cultura de la Generalitat Valenciana, home de confiança de Mònica Oltra (http://www.laveupv.com/noticia/15024/monica-oltra-sobre-leleccio-de-marza-calia-defensar-en-el-consell-un-perfil-jove), persona pertanyent a esta entitat, a lo manco fins a abans de ser nomenat conseller, la qual cosa no importa tant com que les seues idees combreguen en les d'esta entitat res valenciana, que enganya als pares, se subvenciona en diners catalans i adoctrina als nostres chiquets. 

Ací els deixem com “escola valenciana” defén obertament junt a una entitat catalana i una entitat balear l'ensenyança en català. Quan ho fan en la nostra Comunitat es cuiden molt de nomenar valencià al català que defenen. http://www.somescola.cat/somescola-escola-valenciana-i-lassemblea-de-docents-fan-una-crida-a-la-mobilitzacio-del-14-de-juny-per-lescola-en-catala/ 

I el colofó el posa esta semana Mònica Oltra, negant una volta més lo innegable, dient que no recolza a Marzà en l'inclusió de la Comunitat Valenciana en els “països catalans” i que ni el Consell ni Compromís les compartixen. Ademés li lleva importància a l'assunt per ser declaracions d'abans de ser Conseller. (http://www.eldiario.es/cv/generalitat_en_quiebra/oltra-declaracions-Marza-Paisos-Catalans_0_419958648.html)Ací tenen vostés declaracions d'Oltra ans de ser Vicepresidenta, puntualisem, ya que per lo vist lo declarat abans de les eleccions no és referent per a calificar-los ara. “Som més forts junts i no nos podem permetre-nos prescindir de Catalunya” (http://www.racocatala.cat/forums/fil/192213/monica-oltra-som-més-forts-units-no-ens-podem-permetre-prescindir-catalunya) “Desgraciadament és temerari parlar de “països catalans” (http://www.abc.es/local-comunitat-valenciana/20150612/abci-monica-oltra-pasoscatalans-201506121132.html

Mire senyora Oltra, vaja a mentir a qui vullga escoltar-la, que sempre tindrà gent adoctrinada que la recolzarà, puix no han conegut atra cosa que lo deprés en els coleges valencians, totalment catalanisats tant pel PSPV com pel PP, la veritat i si fora sincera en si mateixa deuria donar-los les gràcies a estos partits puix li han fet el camí molt fàcil durant més de 20 anys. La culpa de que la seua formació radical i nacionalista catalana, que no valenciana, estiga ara en el poder la tenen els dos partits que varen governar abans en esta terra. Són vostés, i els seus votants jóvens, encara més, fills polítics del PSPV i del PPCV. 

Pero lo que faça ara ya és cosa seua, ara ya està en el poder, a on volia. I solament li anem a demanar una volta més que no menta a la gent, entre ells estan els seus votants, que diga obertament que la llengua que vosté defén és la catalana, l'unitat de les llengües i l'unitat política i territorial en Catalunya, per a formar part d'eixos “països catalans” inventats. Que el seu representant en Castelló estigué en Escòcia  recolzant el dret a decidir dels catalans. I que vosté quan va donar esta entrevista pensava això i ho seguix pensant. ¡Estem en democràcia, no passa res per dir lo que pensa clarament!

A lo manco siga sincera, perque de lo contrari, la tindrem que catalogar com a política que practica lo que tant va criticar des de l'oposició. I aprofitant este artícul li preguem encaridament que parle en els seus alcaldes  i alcaldeses per a que es deixen de prohibicions que trenquen la pau social i es posen a treballar i a complir el seu programa electoral, eixe on tots tindríem un millor estat de benestar, treball, vivenda, etc. Eixe on cabíem tots i la sobirania tornaria al poble. 

Hi ha un parell de frases en l'entrevista de Marzà que no podem deixar de nomenar: “No és el moment de fer este tipo de demanda en el nostre país, el país valencià, pero pas a pas, poc a poc construirem un pont en les mateixes pedres que nos volen construir per a separar-nos” 
“La sobirania és del poble i crec que tant si és llegal com  illegal segons les seues lleis (les espanyoles), ha de fer-se, i m'agarre ad esta frase per tots coneguda; sense Valéncia no n'hi ha independència i sense desobediència no n'hi ha independència. I està claríssim que haurà de fer-se tant si volen com si no volen”

Apelant a estes frases del seu Conseller d'Educació, Cultura i Deport, si la sobirania és del poble, ho serà per al seu poble, perque al restant no se nos respecta, se nos tacha d'espanyolistes, faches, anti-valencians i mil burrades més. No senyors, no tenim perque justificar-nos ni anar de víctimes, som valencians, defenem a la RACV i a Lo Rat Penat, i seguint els seus bons consells haurem de començar a prendre la sobirania que  nos correspon i democràticament utilisar-la.


Vídeo sobre l'opinió dels “països catalans” de Mònica Oltra, això sí, abans de ser Vicepresidenta. Cal tindre la cara molt dura senyora Oltra per a negar lo evident. https://www.youtube.com/watch?v=tb96x3BiX_c (vídeo subtitulat en castellà) 

Círcul Cívic Valencià llança una campanya de recollida de firmes per a que este senyor dimitixca, poden vostés descarregar estes imàgens per a imprimir i arreplegar les firmes en el seu entorn. http://www.circulocivico.org/2015/08/replegada-de-ferms-demanant-lentrada.htmlEntrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


 Círcul Cívic Valencià
           
Publicamos el video de Marza que no deja lugar a dudas sobre su postura (https://www.youtube.com/watch?v=Nygq1cXk44o) , publicamos que es hijo de profesores pertenecientes a “escola valenciana” al igual que él, publicamos que esta entidad fue galardonada por la Generalitat Catalana por ser la que más ha difundido el catalán en tierras  de habla catalana (refiriéndose a la Comunidad Valenciana) http://www.laveupv.com/noticia/13132/escola-valenciana-guanya-el-ii-premi-marti-gasull), (http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20150213/abci-escola-valenciana-201502130929.html) en este mismo año, apenas 3 meses antes de las elecciones, publicamos que “escola valenciana” a la cual pertenece Marzà, recibe subvenciones directas de los presupuestos generales de la Generalitat Catalana (http://www.abc.es/comunidad-valencia/20141113/abcp-deriva-soberanistamas-reparte-millones-20141113.html), (http://www.abc.es/comunidad-valencia/20140908/abcp-union-federal-cataluna-tripartito-20140908.html).

Denunciamos desde hace años con dossiers lo que es “escola valenciana” http://www.circulocivico.org/2015/01/la-pancatalanista-i-traidora-escola.html , http://www.circulocivico.org/2015/04/les-trobades-pancatalanistes-i.html, y volvemos a repetir que el actual Conseller de Cultura de la Generalitat Valenciana, hombre de confianza de Mónica Oltra (http://www.laveupv.com/noticia/15024/monica-oltra-sobre-leleccio-de-marza-calia-defensar-en-el-consell-un-perfil-jove), pertenece a esta entidad, al menos hasta antes de ser nombrado conceller, lo cual no importa tanto como que sus ideas comulgan con las de esta entidad nada valenciana, que engaña a los padres, se subvenciona con dinero catalán y adoctrina a nuestros niños.             

Aquí les dejamos como “escola valenciana” defiende abiertamente junto a una entidad catalana y una entidad balear la enseñanza en catalán. Cuando lo hacen en nuestra Comunidad se cuidan mucho de llamar valenciano al catalán que defienden. http://www.somescola.cat/somescola-escola-valenciana-i-lassemblea-de-docents-fan-una-crida-a-la-mobilitzacio-del-14-de-juny-per-lescola-en-catala/ 

Y la guinda la pone esta semana Mónica Oltra, negando una vez más lo innegable, diciendo que no apoya a Marzá en la inclusión de la Comunidad Valenciana en los “países catalanes” y que ni el Consell ni Compromís las comparten. Además le quita importancia al asunto por ser declaraciones de antes de ser Conseller. http://www.eldiario.es/cv/generalitat_en_quiebra/Oltra-declaraciones-Marza-Paisos-Catalans_0_419958648.htmlDeclaraciones de Oltra antes de ser Vicepresidenta, puntualizamos ya que por lo visto lo declarado antes de las elecciones no es referente para calificarlos ahora. “Somos más fuertes juntos y no nos podemos permitir prescindir de Cataluña” http://www.racocatala.cat/forums/fil/192213/monica-oltra-som-mes-forts-units-no-ens-podem-permetre-prescindir-catalunya “Desgraciadamente es temerario hablar de “países catalanes” http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20150612/abci-monica-oltra-pasoscatalans-201506121132.html 

Mire señora Oltra, vaya a mentir a quien quiera escucharla, que siempre tendrá gente adoctrinada que la apoyará, pues no han conocido otra cosa que lo que les han enseñado en los colegios valencianos, totalmente catalanizados tanto por el PSPV como por el PP, la verdad y si fuera sincera consigo misma debería darles las gracias a estos partidos pues le han hecho el camino muy fácil durante más de 20 años. La culpa de que su formación radical y nacionalista catalana, que no valenciana, esté ahora en el poder la tienen los dos partidos que gobernaron antes en esta tierra. Son ustedes, y sus votantes jóvenes, aún más, hijos políticos del PSPV y del PPCV. 

Pero lo que haga ahora ya es cosa suya, ahora ya está en el poder, donde quería. Y solo le vamos a pedir una vez más que no mienta a la gente, entre ellos están sus votantes, que diga abiertamente que la lengua que usted defiende es la catalana, la unidad de las lenguas y la unidad política y territorial con Cataluña, para formar parte de esos “países catalanes” inventados. Que su representante en Castellón estuvo en Escocia apoyando el derecho a decidir de los catalanes. Y que usted cuando dio esta entrevista pensaba eso y lo sigue pensando. 

Al menos sea sincera, porque de lo contrario, la tendremos que catalogar como política que practica lo que tanto criticó desde la oposición. Y aprovechando este artículo le rogamos encarecidamente que hable con sus alcaldes  y alcaldesas para que se dejen de prohibiciones que rompen la paz social y se pongan a trabajar y a cumplir su programa electoral, ese donde todos tendríamos un mejor estado de bienestar, trabajo, vivienda, etc. Ese donde cabíamos todos y la soberanía volvería al pueblo. 

Hay un par de frases en la entrevista de Marzà que no podemos dejar de nombrar: “No es el momento de hacer este tipo de demanda en nuestro país, el país valenciano, pero paso a paso, poco a poco construiremos un puente con las mismas piedras que nos quieren construir para separarnos” “La soberanía es del pueblo y creo que tanto si es legal como ilegal según sus leyes (las españolas), ha de hacerse, y recuerdo esta frase por todos conocida; sin Valencia no hay independencia y sin desobediencia no hay independencia. Y está clarísimo que habrá de hacerse tanto si quieren como si no quieren”

Apelando a estas frases de su Conseller de Educación, Cultura y Deporte, si la soberanía es del pueblo, lo será para su pueblo, porque al resto no se nos respeta, se nos tacha de españolitos, fachas, anti-valencianos y mil burradas más. No señores, no tenemos porque justificarnos ni ir de víctimas, somos valencianos, defendemos a la RACV i a Lo Rat Penat, y siguiendo sus buenos consejos habremos de empezar a tomar la soberanía que  nos corresponde y democráticamente utilizarla.

Video sobre la opinión de los “países catalanes” de Mónica Oltra, eso sí, antes de ser Vicepresidenta. Hay que tener la cara muy dura señora Oltra para negar lo evidente. https://www.youtube.com/watch?v=tb96x3BiX_c (video subtitulado en castellano) 

Círculo Cívico Valenciano sí que va a recoger firmar para que este señor dimita, pueden ustedes descargar estas imágenes para imprimir y recoger las firmas en su entorno. http://www.circulocivico.org/2015/08/replegada-de-firmes-demanant-lentrada.html Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!