Searching...
jueves, 25 de junio de 2015

Acte de la 65ª edició dels Cursos de Llengua i Cultura Valencianes de Lo Rat Penat / Acto de la 65ª edición de los Cursos de Lengua y Cultura Valencianas de Lo Rat Penat


El pròxim dia 26 de juny de 2015, divendres, a les 19:30 h., en el Saló Constantí Llombart de Lo Rat Penat, tindrà lloc l'acte de clausura de la 65ª edició dels Cursos de Llengua i Cultura Valencianes de Lo Rat Penat. 

Durant l'acte s'entregaran els corresponents diplomes acreditatius als alumnes que hagen superat el curs en aprofitament en les diferents modalitats dels Cursos de Llengua i Cultura Valencianes, Escola de Danses "Mª Teresa Oller",Curs d’Iniciació a la Poesia Valenciana, Curs de Direcció Escènica i Curs de Declamació. 

La conferència de clausura estarà a càrrec de En Voro López Verdejo, Doctor en Filologia i Director de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, qui parlarà sobre el tema "La llengua valenciana, l'anexionisme i la RAE” 

En Voro López és Llicenciat en Filologia i en Llengua Espanyola. Doctor en Filologia Valenciana. Ha segut professor de valencià i assessor de cultura i patrimoni històric de l’Ajuntament de Valéncia, aixina com assessor de Presidència de Corts Valencianes. Acadèmic de Número, i hui en dia és director de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV. Fon President de la Secció de Llengua i Cultura Valencianes de Lo Rat Penat, Secretari de l’Associació d’Escritors en llengua Valenciana, membre fundador del Colectiu Fullana de Professors d’Universitat, Catedràtics i Doctors, aixina com Secretari de la RACV. Autor de diferents antologies poètiques, Tractat de Mètrica Valenciana, Parlar de l’Horta de Valéncia. Ha publicat artículs filològics en diverses revistes. Ha donat conferències i assistit a congressos en França, Andorra, Portugal, China… Ha obtingut varis premis, com el Premi Fullana, el Vicent Gonzàlez Lizondo, Premi d’Investigació Ajuntament de Valéncia, Premi d’Investigació de l’Ajuntament de Paterna, Premi d’Investigació Jaume Roig, III Milenari de Paraula d’Oc, Escritor de l’Any 1997 de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana, aixina com diversos premis en els Jocs Florals que organisa Lo Rat Penat.

Posteriorment, es farà una sopar de germanor a on tant alumnes com professorat podran fruir d’esta nit tan esperada. Els cursos de Llengua i Cultura Valencianes són molt importants per a la llengua valenciana i són la mostra de que el valencià seguix més viu que mai, superant el desprestigi que se li dona des de les institucions polítiques valencianes, la negació de la AVL i les universitats que en son dia acolliren la càtedra de llengua valenciana. 

En Círcul Cívic Valencià est any tenim el plaer de contar entre els alumnes que has superat els seus corresponents cursos en aprofitament a tres dels nostres socis. Per supost animem a la gent a que faça els estudis com a recolzament i conreu a la llengua dels valencians. A soles coneguent la nostra llengua, cultura i història podrem defendre-la i mantindre-la per a passar-la de generació en generació i mantindre-la viva per a sempre.  

Eixa llengua que hui molts neguen pero que va ser ans que la que utilisen ara amprada del IEC i en la que es va redactar el nostre Estatut d’Autonomia de 1982.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic ValenciàEl próximo día 26 de junio de 2015, viernes, a las 19:30 h., En el Salón Constantí Llombart de Lo Rat Penat, tendrá lugar el acto de clausura de la 65ª edición de los Cursos de Lengua y Cultura Valencianas de Lo Rat Penat.

Durante el acto se entregarán los correspondientes diplomas acreditativos a los alumnos que hayan superado el curso con aprovechamiento en las diferentes modalidades de los Cursos de Lengua y Cultura Valencianas, Escuela de Danzas "Mª Teresa Oller", Curso de Iniciación a la Poesía Valenciana, Curso de Dirección Escénica y Curso de Declamación.

La conferencia de clausura estará a cargo de D. Voro López Verdejo, Doctor en Filología y Director de la Sección de Lengua y Literatura Valencianas de la Real Academia de Cultura Valenciana, quien hablará sobre el tema "La lengua valenciana, el anexionismo y la RAE”

D. Voro López es Licenciado en Filología y en Lengua Española. Doctor en Filología Valenciana. Ha sido profesor de valenciano y asesor de cultura y patrimonio histórico del Ayuntamiento de Valencia, así como asesor de Presidencia de Cortes Valencianas. Académico de Número, y hoy en día director de la Sección de Lengua y Literatura Valencianas de la RACV. Fue Presidente de la Sección de Lengua y Cultura Valencianas de Lo Rat Penat, Secretario de la Asociación de Escritores en lengua Valenciana, miembro fundador del Colectivo Fullana de Profesores de Universidad, Catedráticos y Doctores, así como Secretario de la RACV. Autor de diferentes antologías poéticas, Tratado de Métrica Valenciana, Hablar de la Huerta de Valencia. Ha publicado artículos filológicos en varias revistas. Ha dado conferencias y asistido a congresos en Francia, Andorra, Portugal, China... Ha obtenido varios premios, como el Premio Fullana, el Vicente González Lizondo, Premio de Investigación Ayuntamiento de Valencia, Premio de Investigación del Ayuntamiento de Paterna, Premio de Investigación Jaume Roig, III Milenari de Palabra de Oc, Escritor del Año 1997 de la Asociación de Escritores en Lengua Valenciana, así como varios premios en los Juegos Florales que organiza Lo Rat Penat.


Posteriormente, se hará una cena de hermandad en donde tanto alumnos como profesores podrán disfrutar de esta noche tan esperada. Los cursos de Lengua y Cultura Valencianas son muy importantes para la lengua valenciana y son la muestra de que el valenciano sigue más vivo que nunca superando el desprestigio que se le da desde las instituciones políticas valencianas, la negación de la AVL y las universidades que en su día acogieron la cátedra de lengua valenciana.

En Círculo Cívico Valenciano este año tenemos el placer de contar entre los alumnos que has superado sus correspondientes cursos a tres de nuestros socios. Por supuesto animamos a la gente a que haga los estudios como apoyo y cultivo a la lengua de los valencianos. Solamente conociendo nuestra lengua, cultura e historia podremos defenderla y mantenerla para pasarla de generación en generación y mantenerla viva siempre. 

Esa lengua que hoy muchos niegan pero que fue antes que la que utilizan ahora copiada del IEC y con la que se redactó nuestro Estatuto de Autonomía. 

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!