Searching...
sábado, 13 de junio de 2015

Li exigim a Joan Ribó nos aclarixca si esta és l'ona de creiximent de la justícia que ell homenagea / Exigimos a Joan Ribó que nos aclare si esta es la ola de crecimiento y justicia que el homenagea

Senyor Ribó, ¿està segur de que açò és evolució per a Valéncia? Per Espanya no li preguntem puix ya sabem que vosté és separatiste. Un alcalde que recolza la dictadura d'Hugo Chàvez. ¿Segur que els valencians volem açò? ¿Açò és lo que vol Ribó per a Valéncia? I Oltra ¿pensa pronunciar-se sobre el seu alcalde i el seu passat conjunt en EU d'a on varen ser expulsats? ¿És Mònica Oltra chavista? Tenim el dret de saber-ho.

Ribó, naixcut en Manresa en 1947, sempre ha militat en formacions de tint comuniste i la seua carrera no ha estat sempre lligada a la coalició Compromís. Des de 1987 ha ocupat varis càrrecs en el Partit Comuniste de Valéncia, des de secretari fins a coordinador general. També ho ha fet en Esquerra Unida, a on fon igualment coordinador (fins que va ser elegida Gloria Marcos) i, fins candidat a la presidència de la Generalitat en 1999 i 2003.

Des de 1995 fins a 2007 fon, ademés, diputat en les Corts Valencianes per este partit, fins que en 2011 va decidir passar-se a Compromís despuix de ser expulsat de EUPV per l'escissió, de la mateixa manera que a Mónica Oltra i a atres dirigents que varen acabar sent claus en el naiximent de Compromís.

L'ignorància d'alguns votants de Compromís respecte a lo que votaven s'evidència en este fragment d'una entrevista a una jove valenciana de 23 anys, de nom Alícia i en la carrera de sicòloga. (El mig a on hem trobat l'entrevista no anem a posar-lo per a no fer-los publicitat)

Les seues paraules deixen molt clar que no saben a quí han votat: “Tenia clar que, si votava a algun partit seria a Compromís, perque han treballat en humiltat i pocs recursos” (primera falta greu d'informació, puix a Compromís li sobren els recursos de tot tipo). “Desconeixia quí era Joan Ribó i confesse que en primavera d'hivern vaig estar a punt de votar a Podem o Esquerra Unida del País Valencià. (Segona falta molt greu, votar al partit sense conéixer als seus candidats).

Per als mancats d'informació est és Joan Ribó, un comuniste que no amaga ser-ho i que no pot aportar res bo a Valéncia.


Per últim donar el nostre condol a Chimo Puig –PSOE- perque en donar-li el poder ad esta persona i voler ficar-se en el poder coste lo que coste, demostra que els valencians l'importem un pimentó i en açò la pèrdua de vots d'este partit serà encara major en les eleccions generals. Chimo si eres president de la Generalitat ho seràs a soles en les fotos (un porrito igual que ho era Fabra) perque qui verdaderament manarà serà Mònica. 

http://www.maduradas.com/lo-ultimo-tuiteros-posicionan-hashtag-sobre-anaqueles-vacios-en-venezuela-a-nivel-mundial/ ací poden vore més imàgens real de truiters veneçolans denunciant lo ocorregut allí.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià


Señor Ribo, ¿está seguro de que esto es evolución para Valencia? Por España no le preguntamos pues ya sabemos que usted es separatista. Un alcalde que apoya la dictadura de Hugo Chávez ¿Seguro que los valencianos queremos esto? ¿Esto es lo que quiere Ribó? ¿Y Oltra, se piensa pronunciar sobre su alcalde y su pasado conjunto en EU de donde fueron expulsados? ¿Es Mónica Oltra chavista? Tenemos derecho a saberlo. 

Joan Ribó i Canut (Manresa 17 de septiembre de 1947 17 de septiembre. Ribó siempre ha militado en formaciones de tinte comunista. Su carrera no ha estado siempre ligada a la coalición Compromís. Desde 1987 ha ocupado varios cargos en el Partido Comunista de Valencia, desde secretario hasta coordinador general. También lo ha hecho en Esquerra Unida, donde fue igualmente coordinador (hasta que fue elegida Gloria Marcos) e, incluso, candidato a la presidencia de la Generalitat en 1999 y 2003.

Desde 1995 hasta 2007 fue, además, diputado en las Cortes Valencianas por este partido, hasta que en 2011 decidió pasarse a Compromís tras ser expulsado de EUPV debido a la escisión, al igual que a Mónica Oltra y a otros dirigentes que acabaron siendo claves en el nacimiento de Compromís.
La ignorancia de algunos votantes de Compromís respecto a lo que votaban se evidencia en este fragmento de una  entrevista a una joven valenciana de 23 años, llamada Alicia y con la carrera de psicóloga. (No vamos a poner de donde hemos sacado el fragmento de la entrevista para no dar publicidad) 

Sus palabras dejan muy claro que no saben a quién han votado: “Tenía claro que, si votaba a algún partido seria a Compromís, porque han trabajado con humildad y pocos recursos” (primera falta grave de información, pues a Compromís le sobran los recursos de todo tipo). “Desconocía quién era Joan Ribó y confieso que en otoño estuve a punto de votar a Podemos o Izquierda Unida del País Valencià. (Segunda falta gravísima, votar al partido sin conocer a sus candidatos). 

Para los desinformados este es Joan Ribó, un comunista que no esconde serlo y que no puede aportar nada bueno a Valencia. 


Por último dar el pésame a Chimo Puig –PSOE- porque al darle el poder a esta persona y querer meterse en el poder a toda costa demuestra que los valencianos le importamos un pimiento y con esto la pérdida de votos de este partido será aún mayor en las elecciones generales. Chimo si eres presidente de la Generalitat lo serás solamente en las fotos (una marioneta al igual que Fabra) porque quine verdaderamente mandará será Mónica.

http://www.maduradas.com/lo-ultimo-tuiteros-posicionan-hashtag-sobre-anaqueles-vacios-en-venezuela-a-nivel-mundial/ aquí pueden ver imágenes reales de tuiteros venezolanos denunciando lo que ocurre allí. 

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!