Searching...
domingo, 21 de junio de 2015

Nos neguem a la declaració de Sant Joan com a “festa nacional dels països catalans” / Nos negamos a la declaración de San Juan como "fiesta nacional de los países catalanes"

Círcul Cívic Valencià denúncia una nova ingerència en els Regnes de Valéncia i les Balears, esta volta a nivell ajuntaments i per associacions “cíviques” pancatalanistes finançades per la Generalitat Catalana. Estes associacions son: Omnium Cultural i Espai Mata de Jonc. Tot açò està enfocat com un acte reivindicatiu i cultural cap als ajuntaments recentment constituïts, i soliciten declarar via moció en els plens dels ajuntaments el dia de Sant Joan com el “dia nacional dels països catalans”

Des de Círcul Cívic Valencià tenim clar que este intent de fer passar un acte polític com a cultural, no té cabuda en la nostra Comunitat, i estem disposts a denunciar ajuntament per ajuntament, i dur-los a les instàncies administratives i judicials que calga.

La raó està molt clara (Els països catalans no existixen i no es poden reclamar res per a una cosa que no existix), tots coneixem la manipulació de la diada catalana per part d'associacions com Omnium Cultural i demés satèlits de la Generalitat Catalana, que aprofiten la reivindicació de molts catalans en el dia de la seua CCAA, per a dir que és un moviment de protesta, quan tots sabem, que ni tots els que estan ho pensen, ni tots els que estan volen lo mateix que estos criats de la Generalitat Catalana. Un total seqüestre dels sentiments dels ciutadans, per entitats politisades en interessos abjectes i obscurs. El problema de fer un dia “nacionals” d´uns països que no existixen i reivindicar-los, és donar-li carta de naturalea a uns ents inexistents i anticonstitucionals, transformant lo anormal en normal. Està clar que en el temps estes entitats farien lo mateix que en la diada de Catalunya, manipular i tergiversar les masses i demanar coses que a la majoria dels ciutadans els importa molt manco que la falta de treball, la sanitat, etc. 

En acabant, nos acusen a nosatros de viure obsessionats en les Senyes d'Identitat pròpies. Pero no és obsessió, és defensa de lo nostre contra estes ingerències anticonstitucionals i que no respecten els Estatuts d'Autonomia. La llei l'hem de complir tots i esta gent ya fa massa temps que deixà clar la defensa de la desobediència social com a arma contra els Regnes de Valéncia i Balears i d'Aragó, mentres que les institucions i demés òrguens competents miren cap a atres llocs. 

Els polítics que es dediquen a traure del fanc als ciutadans en polítiques socials, laborals...i les entitats cíviques a promoure la cultura. Pero mai inventat, furtant història, manipulant i demés tretes per tots conegudes. CCV no obliga ni adoctrina als catalans per a que deixen de ser catalans, puix demanem el mateix respecte i que estes entitats separatistes no nos vullguen obligar a deixar de ser valencians, balears o catalans no separatistes. 

En la notícia del periòdic podem vore com la mateixa Omnium cultural es vanaglòria de tindre adherits a més de 250 ajuntaments en iniciatives paregudes, i encara que son paraules d´un pancatalanista i això val manco que la paraula d´un trapatroles, hem d´estar més atents que mai. 

Círcul Cívic Valencià prega a tots els ciutadans dels Regnes de Valéncia i Balears, inclús en la mateixa Catalunya els que estiguen en contra de l'independència, la seua ajuda front a esta llacra del pancatalanisme, demanem als ciutadans nos comuniquen els ajuntaments que seguixquen esta iniciativa cultural (política) de dites entitats pancatalanistes. També informem que les denuncies seran anònimes, quedant confidencial en tot moment el contacte entre el denunciant i l'associació. 

No podem esperar a que els fets no es denuncien o siguen consumats per la passivitat de les nostres institucions, i ara més que mai, quan els ajuntaments en tripartits catalanistes tots, són proclius a estes iniciatives i és més que segur que les aprovarien en els plens. 

Posa't en contacte en nosatros, perque eixos països ni existixen ni deuen d'arribar a existir mai de manera llegal. Ací vos deixem el correu al que podeu enviar-nos les denuncies o demanar més informació de com saber si en el teu poble van a presentar dita moció. prensaccv@gmail.com 

De bestreta, gràcies a tots per la vostra més que segura colaboració i feliç Sant Joan a totes les regions que ho celebren, per a que esta festa seguixca sent de tots. (Canàries, Balears, Comunitat Valenciana, Galícia, Andalusia, Catalunya...)

Fogueres de Sant Joan, Alacant















Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià


Círculo Cívico Valenciano denuncia una nueva injerencia en los Reinos de Valencia y Baleares, esta vez a nivel ayuntamientos y por asociaciones "cívicas" pancatalanistas financiadas por la Generalitat Catalana. Estas asociaciones son: Omnium Cultural y Espacio Mata de Jonc. Todo esto está enfocado como un acto reivindicativo y cultural hacia los ayuntamientos recientemente constituidos, y solicitan declarar vía moción en los plenos de los ayuntamientos el día de San Juan como el "día nacional de los países catalanes"

Desde Círculo Cívico Valenciano tenemos claro que este intento de hacer pasar un acto político como cultural, no tiene cabida en nuestra Comunidad, y estamos dispuestos a denunciar ayuntamiento por ayuntamiento, y llevarlos a las instancias administrativas y judiciales que sea necesario.

La razón está muy clara (Los países catalanes no existen y no pueden reclamar nada para algo que no existe), todos conocemos la manipulación de la fiesta catalana por parte de asociaciones como Omnium Cultural y demás satélites de la Generalitat Catalana, que aprovechan la reivindicación de muchos catalanes en el día de su CCAA, para decir que es un movimiento de protesta, cuando todos sabemos, que ni todos los que están lo piensan, ni todos los que están quieren lo mismo que estos criados de la Generalitat Catalana. Un total secuestro de los sentimientos de los ciudadanos, por entidades politizadas con intereses abyectos y oscuros. El problema de hacer un día "nacionale" de unos países que no existen y reivindicarlos, es darle carta de naturaleza a unos entes inexistentes y anticonstitucionales, transformando lo anormal en normal. Está claro que con el tiempo estas entidades harían lo mismo que con la fiesta de Cataluña, manipular y tergiversar a las masas y pedir cosas que a la mayoría de los ciudadanos les importa mucho menos que la falta de trabajo, la sanidad, etc.

Luego, nos acusan a nosotros de vivir obsesionados con las Señas de Identidad propias. Pero no es obsesión, es defensa de lo nuestro contra estas injerencias anticonstitucionales y que no respetan los Estatutos de Autonomía. La ley debemos cumplirla todos y esta gente ya hace demasiado tiempo que dejó claro la defensa de la desobediencia social como arma contra los Reinos de Valencia y Baleares y de Aragón, mientras que las instituciones y demás órganos competentes miran hacia otro lado.

Los políticos que se dediquen a sacar del barro a los ciudadanos con políticas sociales, laborales... y las entidades cívicas a promover la cultura. Pero nunca inventado, robando historia, manipulando y demás tretas por todos conocidas. CCV no obliga ni adoctrina a los catalanes para que dejen de ser catalanes, pues pedimos el mismo respeto y que estas entidades separatistas no nos quieran obligar a dejar de ser valencianos, baleares, aragoneses o catalanes no separatistas.

En la noticia del periódico podemos ver como la misma Omnium cultural se vanagloria de tener adheridos a más de 250 ayuntamientos con iniciativas parecidas, y aunque son palabras de un pancatalanista y esto vale menos que la palabra de un embustero, debemos estar más atentos que nunca.

Círculo Cívico Valenciano ruega a todos los ciudadanos de los Reinos de Valencia, Baleares i Aragón, incluso en la misma Cataluña los que estén en contra de la independencia, su ayuda frente a esta lacra del pancatalanismo.  Pedimos a los ciudadanos que nos comuniquen los ayuntamientos que sigan esta iniciativa cultural (política) de dichas entidades pancatalanistas. También informamos que las denuncias serán anónimas, quedando confidencial en todo momento el contacto entre el denunciante y la asociación.

No podemos esperar a que los hechos no se denuncien o sean consumados por la pasividad de nuestras instituciones, y ahora más que nunca, cuando los ayuntamientos con tripartitos catalanistas todos, son proclives a estas iniciativas y es más que seguro que las aprobarían en los plenos.

Contacta en nosotros, porque esos países ni existen ni deben de llegar a existir nunca de manera legal. Aquí os dejamos el correo al que podéis enviarnos las denuncias o pedir más información de cómo saber si en tu pueblo van a presentar dicha moción. prensaccv@gmail.com

De antemano, gracias a todos por vuestra más que segura colaboración y feliz San Juan a todas las regiones que lo celebran, para que esta fiesta siga siendo de todos. (Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Cataluña…) 

Hoguera de San Juan, Alicante














Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!