Searching...
jueves, 18 de junio de 2015

LA VALÉNCIA DELS PRÒXIMS 4 ANYS / LA VALENCIA DE LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS


Si alguna cosa per a l’història deixa esta fi de semana és el traspàs de govern en totes les Corporacions municipals valencianes a partir dels resultats produïts en els passats comicis del 25 de maig.

Com ya tots saben, eixes eleccions deixen com a clar guanyador a Compromís en el Cap i Casal, puix encara que el PP siga la força més votada, serà el partit del fals somriure el qui lidere un govern municipal clarament radicalisat i clarament alluntat dels més mínims valors cívics.

Arribats ad este punt, els valencians hauríem de fer una urgent reflexió per a aclarir les causes, no tant del perqué s’ha arribat ad esta situació, sino de quina pot ser la manera més idònea per a eixir d’ella. Si alguna cosa queda clara, és que la nova coalició governant del Cap i Casal i, ben pronte, de la Generalitat Valenciana, dirigirà la seua acció de govern cap al torpedejament dels més elementals valors constitucionals. Com la veritat sempre sura, hem vist esta fi de semana a tots els alcaldes de Compromís i Podem jurar o prometre el seu càrrec per “imperatiu llegal” o “perque ho marca la llei”, apartant-se de la forma establida en la llei de jurar o prometre el càrrec, és a dir, “guardar i fer guardar la Constitució”.

 Este fet no és una anècdota més, sino una prova ben clara de l’intenció dels nous governants de les institucions valencianes en convertir el nostre sistema constitucional, encara que imperfecte, democràtic i de llibertats en lo més paregut a un trist recort d’eixe concepte. O més clarament, l’intenció de convertir el nostre Cap i Casal en una Caraces catalanisada.

Com pareix que no s’estila per part d’estes formacions el més mínim respecte cap a l’Estatut d’Autonomia ni cap a la Constitució, caldria fer pedagogia cap al poble valencià de lo que estos dos texts llegals representen per a la nostra idiosincràsia com a valencians. 

En primer lloc, extraem del nostre Estatut la següent màxima:

"Artículo primero.
1. El pueblo valenciano, históricamente organizado como Reino de Valencia, se constituye en Comunidad Autónoma, dentro de la unidad de la Nación española, como expresión de su identidad diferenciada como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que la Constitución Española reconoce a toda nacionalidad, con la denominación de Comunitat Valenciana.
2. La Comunitat Valenciana es la expresión de la voluntad democrática y del derecho de autogobierno del pueblo valenciano y se rige por el presente Estatuto, que es su norma institucional básica.
3. La Comunitat Valenciana tiene como objetivo la consecución del autogobierno en los términos de este Estatuto, reforzar la democracia y garantizar la participación de todos los ciudadanos en la realización de sus fines.
(…)
Artículo cuarto.
1. La Bandera de la Comunitat Valenciana es la tradicional Senyera compuesta por cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta.
(…)
Artículo sexto.
1. La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano.
2. El idioma valenciano es el oficial en la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma valenciano.”

Estos artículs va necessàriament conectats en estos atres que podem extraure de la nostra Constitució:
"Artículo 2
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Artículo 3
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”


Per tant, podem extraure la conclusió de que el gran pacte de 1978 reconeixia el fet d’un dret a l’autogovern del Poble Valencià en plena harmonia en la seua identitat històrica i en ple respecte a la singularitat i l'independència de la cultura i llengua valencianes, de forma compatible en la pertinença a una Nació espanyola integradora i acollidora de tots els fets diferencials que la componen. És a dir, el gran pacte de 1978 no venia més que a reconéixer la normalitat del Poble Valencià, dins de les regles del joc democràtic i de l’Estat de dret.

I ahí tenim la qüestió que nos ocupa, la no acceptació d’esta normalitat per part dels partits que el dissabte varen burlar-se del preceptiu jurament en les seues preses de possessió. No fa falta recordar que qui és responsable d’esta situació és aquell que durant 20 anys de govern ha permés en les escoles l’odi ad eixa normalitat i ha colaborat en eixa propaganda de l’odi en la creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Partit Popular, per a més senyes.

Ya denunciava Edmund Burke que el mal sempre triumfa quan els hòmens bons no fan res, per això la reflexió que s’ha de fer el Poble Valencià és que l’única via per a recuperar el camí de la normalitat no és atre que l’eixercici en naturalitat d’eixa normalitat, és a dir, l’eixercici de la valenciania. Pero el Poble Valencià mai podrà eixercir la valenciania si el moviment valencianiste, que és qui ha d’allumenar eixe fet, no sap refundar-se i renovar-se d’elements que eren perfectament vàlits en l’any 1995, pero que en l’any 2015 no tenen raó de ser.

Naturalment, el valencianisme del present i del futur haurà de construir un mensage que necessàriament relacione valencianisme en democràcia, incidint sobretot en este punt, en la fòrmula de que una pràctica efectiva de la valenciania no serà possible sense la defensa dels drets fonamentals consagrats en la nostra Constitució, i lo mateix a l’inversa.

El valencianisme del futur haurà de ser un valencianisme que accepte la realitat secular de que el Regne de Valéncia és una comunitat bilingüe, de que tant els ciutadans de Requena com els de Torrent són igual de valencians, de la mateixa manera que haurà de fer comprendre que ser valencià no consistix únicament en haver naixcut en Valéncia, sino que, ademés, s’ha de practicar eixa condició per a poder ser-ho. És a dir, el valencianisme haurà de ser necessàriament constitucionaliste o no serà, el valencianisme haurà de creure i defendre de forma efectiva la llibertat i els drets inalienables de la persona, o no existirà.

El valencianisme haurà d’amparar-se baix una única normativa llingüística elaborada per la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, o no tindrà cabuda en la societat. O les entitats valencianistes entenen que la seua independència de qualsevol partit polític és sagrada i que han de ser fidels al seu ideari governe qui governe, o serà la perdició per ad esta volta, sí, acabar en la desaparició de les entitats valencianistes. I el valencianisme haurà de comprendre que l’unió entre les diverses corrents del mateix és un fet necessari, i que els personalismes i les capelletes i l’anteposició dels interessos personals als interessos colectius del moviment no són més que elements desestabilisants d’una absoluta concòrdia entre la gran família valencianista, o no podrà resorgir de les seues cendres.

És per això, que servixquen estes llínees de reflexió per a que el Poble Valencià puga dir ben orgullós que lo que ara està patint no és més que un malensomi, puix mai pot perdre l’esperança de revertir la situació en la que ara mateixa es troba, pero és necessari, al meu entendre, que el moviment valencianiste seguixca la senda del camí que abans comentàvem.

Unió és l'única paraula
que nos pot salvar de desaparéixer.


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià


Si algo para la historia deja esta fin de semana es el traspaso de gobierno en todas las Corporaciones municipales valencianas a partir de los resultados producidos en los pasados ​​comicios del 25 de mayo.

Como ya todos saben, esas elecciones dejan como claro ganador a Compromiso en el Cap i Casal, pues aunque el PP sea la fuerza más votada, será el partido de la falsa sonrisa el que lidere un gobierno municipal claramente radicalizado y claramente alejado de los más mínimos valores cívicos.

Llegados a este punto, los valencianos deberíamos hacer una urgente reflexión para aclarar las causas, no tanto del por qué se ha llegado a ésta situación, sino de cuál puede ser la forma más idónea para salir de ella.  Si algo queda claro, es que la nueva coalición gobernante del Cap i Casal y, bien pronto, de la Generalitat, dirigirá su acción de gobierno hacia el acoso a los más elementales valores constitucionales. Como la verdad siempre flota, hemos visto este fin de semana a todos los alcaldes de Compromiso y Podemos jurar o prometer su cargo por "imperativo legal" o "porque lo marca la ley", apartándose de la forma establecida en la ley jurar o prometer el cargo, es decir, "guardar y hacer guardar la Constitución".

Este hecho no es una anécdota más, sino una prueba bien clara de la intención de los nuevos gobernantes de las instituciones valencianas en convertir nuestro sistema constitucional, aunque imperfecto, democrático y de libertades en lo más parecido a un triste recuerdo de ese concepto. O más claramente, la intención de convertir nuestro Cap i Casal en una Caracas catalanizada.

Como parece que no se lleva por parte de estas formaciones el más mínimo respeto hacia el Estatuto de Autonomía ni a la Constitución, habría que hacer pedagogía hacia el pueblo valenciano de lo que ambos textos legales representan para nuestra idiosincrasia como valencianos.

En primer lugar, extraemos de nuestro Estatuto la siguiente máxima:

"Artículo primero.
1. El pueblo valenciano, históricamente Organizado como Reino de Valencia, se constituye en Comunidad Autónoma, Dentro de la unidad de la Nación española, como Expresión de súper identidad diferenciada como Nacionalidad histórica y en el Ejercicio del derecho de autogobierno que la Constitución Española reconoce a toda Nacionalidad, con la denominación de Comunidad Valenciana.
2. La Comunidad Valenciana es la Expresión de la voluntad democrática y del derecho de autogobierno del pueblo valenciano y se RIGE miedo el presente Estatuto, que se sume norma institucional básica.
3. La Comunidad Valenciana Tiene como Objetivo la consecución del autogobierno en los términos de este Estatuto, reforzado la democracia y garantizando la participación de todos los Ciudadanos en la realización de sobre finas.
(...)

Artículo cuarto.
1. La Bandera de la Comunidad Valenciana es la tradicional Real Señera compuesta por cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta.
(...)

Artículo sexto.
1. La lengua propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano.
2. El idioma valenciano es el oficial en la Comunidad Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos Tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a Recibir la Enseñanza de los dos, y en, idioma valenciano. "

Estos artículos van necesariamente conectados en estos otros que podemos extraer de nuestra Constitución:

"Artículo 2
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y Garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre Todas ellas.
Artículo 3
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles Tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de ACUERDO cono sobre Estatutos.
3. La riqueza de las distintas Modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será Objeto de especial Respeto y protección. "

Por tanto, podemos extraer la conclusión de que el gran pacto de 1978 reconocía el hecho de un derecho al autogobierno del Pueblo Valenciano en plena armonía en su identidad histórica y en pleno respeto a la singularidad y la independencia de la cultura y lengua valencianas, de forma compatible con la pertenencia a una Nación española integradora y acogedora de todos los hechos diferenciales que la componen. Es decir, el gran pacto de 1978 no venía más que reconocer la normalidad del Pueblo Valenciano, dentro de las reglas del juego democrático y del Estado de derecho.

Y ahí tenemos la cuestión que nos ocupa, la no aceptación de esta normalidad por parte de los partidos que el sábado fueron a burlarse del preceptivo juramento en su toma de posesión. No hace falta recordar que quién es responsable de esta situación es el que durante 20 años de gobierno ha permitido en las escuelas el odio a esa normalidad y ha colaborado con esa propaganda del odio con la creación de la Academia Valenciana de la Lengua, el Partido Popular, para más señas.

Ya denunciaba Edmund Burke que el mal siempre triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada, por eso la reflexión que debe hacerse el Pueblo Valenciano es que la única vía para recuperar el camino de la normalidad no es otro que el ejercicio con naturalidad de esa normalidad, es decir, el ejercicio de la valencianía. Pero el Pueblo Valenciano nunca podrá ejercer la valencianía si el movimiento valencianista, que es quien debe iluminar ese hecho, no sabe refundarse y renovarse de elementos que eran perfectamente válidos en el año 1995, pero que en el año 2015 no tienen razón de ser.

Naturalmente, el valencianismo del presente y del futuro tendrá que construir un mensaje que necesariamente relacione valencianismo con democracia, incidiendo sobre todo en este punto, en la fórmula de que una práctica efectiva de la valencianía no será posible sin la defensa de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, y lo mismo a la inversa.

El valencianismo del futuro deberá ser un valencianismo que acepte la realidad secular de que el Reino de Valencia es una comunidad bilingüe, de que tanto los ciudadanos de Requena como los de Torrente son igual de valencianos, del mismo modo que tendrá que hacer comprender que ser valenciano no consiste únicamente en haber nacido en Valencia, sino que, además, se practicará esa condición para poder serlo.

Es decir, el valencianismo deberá ser necesariamente constitucionalista o no será, el valencianismo deberá creer y defender de forma efectiva la libertad y los derechos inalienables de la persona, o no existirá. El valencianismo deberá amparar a bajo una única normativa lingüística elaborada por la Real Academia de Cultura Valenciana, o no tendrá cabida en la sociedad.

O las entidades valencianistas entienden que su independencia de cualquier partido político es sagrada y que deben ser fieles a su ideario gobierne quien gobierne, o será la perdición para esta vez, sí, terminar con la desaparición de las entidades valencianistas. Y el valencianismo deberá comprender que la unión entre las diversas corrientes del mismo es un hecho necesario, y que los personalismos y las capillitas y la anteposición de los intereses personales a los intereses colectivos del movimiento no son más que elementos desestabilizantes de una absoluta concordia entre la gran familia valencianista, o no podrá resurgir de sus cenizas.

Es por ello, que sirvan estas Líneas de reflexión para que el Pueblo Valenciano pueda decir orgulloso que lo que ahora está sufriendo no es más que una pesadilla, pues nunca puede perder la esperanza de revertir la situación en la que ahora mismo se encuentra, pero es necesario, en mi opinión, que el movimiento valencianista siga la senda del camino que antes comentábamos.

Unión es la única palabra
que nos puede salvar de desaparecer

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!