Searching...
domingo, 28 de junio de 2015

Denúncia contra les ingerències en la UPV / Denuncia contra las injerencias en la UPV

Novament presentem davant Conselleria denuncies
contra les ingerències alienes,
esta vegada en la UPV


A l'atenció de la Conselleria d'Educació, Deport i Cultura, departament d'Inspecció General d'Educació de la Comunitat Valenciana. 

A l'atenció de Na Nieves García Brizuela, Inspectora General d'Educació. Av. Campanar nº 32, 46015 Valéncia.

Círcul Cívic Valencià denúncia les ingerències polítiques i de continguts inapropiats que està sofrint l'alumnat de l'Universitat Politècnica de Valéncia, Ciutat Politècnica de l'Innovació, Camí de Vera, s/n, 46022 Valéncia, per part dels docents i servicis associats a l'universitat.

Els continguts educatius que s'estan impartint en les aules d'esta universitat i servicis adscrits, són com podem observar inapropiats per als alumnes. ¿Quin valor educatiu poden obtindre els alumnes de publicacions en les que es fan referències a països inexistents o ficticis? ¿Està fomentant l'universitat un estudi general de l'alienació d'alguns colectius dels comtats catalans? No per més preguntes que nos fem podrem trobar una resposta cabal ad estes qüestions. Lo que Círcul Cívic Valencià té clar és que els alumnes d'esta universitat desconfien clarament dels servicis de l'alumnat i directament nos estan fent aplegar les seues queixes, front a estes iniciatives inexplicables de l'Universitat Politècnica de Valéncia.

En esta primera foto podem vore com des de l'Universitat Politècnica de Valéncia s'estan enviant correus a l'alumnat, en els quals se'ls convida a subscriure's a publicacions pancatalanistes. En les que podem vore com es fa referència als imaginaris "països catalans" com si d'una realitat es tractara. Veem en açò adoctrinament cap a un pensament alienat i poc realiste, en l'únic fi de crear una corrent favorable al moviment secessioniste i pancatalaniste.

En esta foto podem vore varis docents i les seues sensibilitats a diferents partits pancatalanistes. Ningú nega la llibertat d'estos docents de ser afiliats i militar en dits partits. Lo que denunciem en este escrit, és l'us de l'universitat com un mig per a fer proselitisme de les seues afinitats polítiques. Be des dels servicis a l'alumnat o directament des dels mateixos docents en les seues classes. Tornem a remarcar que són els alumnes de l'Universitat Politècnica de Valéncia, qui s'han posat en contacte en Círcul Cívic Valencià, per a denunciar tot açò. Perque són ells els que se senten atropellats en els seus drets i desconfien dels òrguens de l'universitat, per a solucionar estes actituts i comportaments en l'alumnat. En este enllaç d'un archiu Pdf, proporcionat als alumnes de la facultat, se'ls fa vore molt parcialment els orígens dels llinages, catalogant-los d'orige català, com si no hi haguera en eixos llinages orígens per a Ferrer o Fuster, en territoris com Múrcia i Albacete totalment independents dels catalans. Aixina es dona carta de naturalea a una teoria de repoblament català de l'antic Regne de Valéncia, quan simplement és una teoria mai confirmada i molt dubtosa com vostés saben. En este enllaç es dona com a bones coses que admeten contradicció, sent obviat per l'Universitat açò; el principal element que la forma, autocrítica i la crítica, que lluïx per la seua absència.

No obstant, també informem que en estar usant material didàctic català, esta Universitat, està violant varis artículs de la LLEI 6/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Reconeiximent, Protecció i Promoció de les Senyes d'Identitat del Poble Valencià. [2015/3127], cóm eixemple l'artícul 7.
Artícul 7. La llengua valenciana 1. La llengua valenciana és la llengua pròpia i l'idioma oficial, de la mateixa manera que el castellà, de la Comunitat Valenciana i és, ademés, la principal senya d'identitat del poble valencià. 2. La dignificació i el respecte de la llengua valenciana com a senya d'identitat seran plenament compatibles en un us d'aquell que obedixca a la seua configuració històrica, popular i tradicional. 3. El respecte a la llengua valenciana com a senya d'identitat implica defendre la seua individualitat respecte a les demés llengües de l'Estat i el seu valor com a patrimoni propi i exclusiu del poble valencià.

Podem observar cóm s'usen paraules del lèxic català i per tant inadequat per a la llengua valenciana, i la seua individualisació sobre atres llengües de l'Estat Espanyol. L'artícul 10 d'esta Llei de protecció de Senyes i Símbols, vincula a tota l'Administració autonòmica a prendre les mides necessàries per al respecte dels nostres símbols com és la Llengua Valenciana, en virtut.:

Artícul 10. L'acció de la Generalitat 1. La Generalitat portarà a determini totes aquelles actuacions que siguen precises per a garantisar la plena protecció de les senyes d'identitat del poble valencià en tots aquells àmbits en que estes deguen ser defeses i front a qualsevol risc al que puguen vore's someses. 2. En particular, el Consell podrà adoptar mides específiques de protecció per a cadascuna de les senyes d'identitat reconegudes en esta llei, atenent a les seues respectives característiques i singularitats.

Círcul Cívic Valencià recorda l'obligació de complir els artículs del DECRET 182/2011, de 25 de novembre, del Consell, per el que s'aproven els Estatuts de l'Universitat Politècnica de Valéncia.

Artícul 107. Deures del personal docent i investigador. Són deures del personal docent i investigador, ademés dels derivats de la llegislació vigent:
a) Eixercitar responsablement les llabors docents i investigadores pròpies de la seua categoria i lloc de treball d'acort en el règim de dedicació.

Artícul 88. Docència en la Universitat
…....
3. L'universitat promourà l'integració entre docència i investigació i l'adaptació d'estes activitats a les necessitats i demandes socials vigents.
4. L'universitat velarà per la calitat de l'ensenyança impartida i la seua adequació a la societat, i adoptarà les mides necessàries per al compliment d'este objectiu prioritari.

Artícul 4. Llengües oficials
1. Les llengües oficials de l'Universitat Politècnica de Valéncia són les de la Comunitat Valenciana.

Aixina mateix Círcul Cívic Valencià recorda que el tipo de publicacions que es fomenten atenten contra l'integritat d'Espanya, com la Constitució Espanyola de 1978 proclama en el seu text, en virtut:

Artícul 2.
La Constitució es fonamenta en l'indissoluble unitat de la Nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix i garantisa el dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions que la integren i la solidaritat entre totes elles.

Solicita Círcul Cívic Valencià a l'inspecció educativa, es realise una investigació exhaustiva de l'Universitat Politècnica de Valéncia, en el fi de depurar responsabilitats, i l'eliminació del currículum acadèmic qualsevol us de material que puga violar la llei de Senyes, com l'individualitat de la Llengua Valenciana en atres llengües de l'Estat Espanyol. Com l'inspecció dels servicis oferits a l'alumnat que fomenten el proselitisme al catalanisme.

Queixes rebudes per part de alumnes de la seua universitat: 
1- Des de la UPV m'han enviat un correu per a que em subscriga ad una revista PANCATALANISTA en la que es promouen els "països catalans". ¿Açò és llegal? ¿Qué passa en la llei de senyes? ¿Qué podem fer? ¡Denuncieu-ho per favor! Gràcies)

2- Mireu lo que diuen en els cursos de "valencià" de la UPV: https://www.youtube.com/watch?v=TMusWt6lmRU 

3-Eixe professor també participa en este curs de preparació de nivell superior de "valencià": http://cursvalenciac2.upvx.es/ficha 

4- Puix be, mira quins són els professors. Un grapat de catalanistes. Uns d'Esquerra Republicana i Acció Cultural del País Valencià. Atres colaboren en revistes catalanes o han escrit llibres en perfecte barceloní publicats en Barcelona. Seguixen en facebook a Compromís i en Twitter a institucions i organismes catalans com l'IEC. 

5- Les fotos adjuntades en este escrit.


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


 Círcul Cívic Valencià


Nuevamente presentamos ante Conselleria
denuncias contra las injerencias,
esta vez en la UPV
A la Atención de Conselleria de Educación, Deporte y Cultura, departamento de Inspección General de Educación de la Comunidad Valenciana.

A la atención de  Nieves García Brizuela Inspectora General de Educación. Av. Campanar nº 32, 46015 Valéncia.

Círculo Cívico Valenciano denuncia las injerencias políticas y de contenidos inapropiados que está sufriendo el alumnado de la Universidad Politécnica de Valéncia, Ciudad Politécnica de la Innovación, Camino de Vera, s/n, 46022 Valéncia, por parte de los docentes y servicios asociados a la universidad.

Los contenidos educativos que se están impartiendo en las aulas de esta universidad y servicios adscritos, son como podemos observar inapropiados para los alumnos. ¿Qué valor educativo pueden obtener los alumnos de publicaciones en las que se hacen referencias a países inexistentes o ficticios? ¿Está fomentando la universidad un estudio general de la enajenación de algunos colectivos de los condados catalanes? No por más preguntas que nos hagamos no podremos encontrar una respuesta cabal a estas cuestiones. Lo que Círculo Cívico Valenciano tiene claro es que los alumnos de esta universidad desconfían claramente de los servicios del alumnado y directamente nos están haciendo llegar sus quejas, frente a estas iniciativas inexplicables de la Universidad Politécnica de Valéncia.

En esta primera foto podemos ver como desde la Universidad Politécnica de Valéncia se están enviando emails al alumnado, en los cuales se les invita a suscribirse a publicaciones pancatalanistas. En las que podemos ver como se hace referencia a los imaginarios países catalanes como una realidad. Vemos en esto adoctrinamiento hacia un pensamiento enajenado y poco realista, con el fin de crear una corriente favorable al movimiento secesionista y pancatalanista. 

En esta foto podemos ver a varios docentes y sus sensibilidades a diferentes partidos pancatalanistas. Nadie niega la libertad de estos docentes en ser afiliados y militar en dichos partidos. Lo que denunciamos en este escrito, es el uso de la universidad como un medio para hacer proselitismo de sus afinidades políticas. Bien desde los servicios al alumnado o directamente desde los mismos docentes en sus clases. Volvemos a remarcar que son los alumnos de la Universidad Politécnica de Valéncia, los que se han puesto en contacto con Círculo Cívico Valenciano, para denunciar todo esto. Porque son ellos los que se sienten atropellados en sus derechos y desconfían de los órganos de la universidad, para solucionar estas actitudes y comportamientos con el alumnado. 


En este enlace de un pdf. Proporcionado a los alumnos de la facultad, se les hace ver muy parcialmente los orígenes de los linajes, catalogándolos de origen catalán, como si no hubiera en esos apellidos orígenes para Ferrer o Fuster, en territorios como Murcia y Albacete totalmente independientes de los catalanes. Así se da carta de naturaleza a una teoría de repoblación catalana del antiguo Reino de Valéncia, cuando simplemente es una teoría que admite debate. En este enlace se da como ciertas cosas que admiten contradicción, siendo obviado por la Universidad esto, que es el principal elemento que la forma, autocrítica y la crítica, que brilla por su ausencia.


No obstante, también informamos que al estar usando material didáctico catalán, esta Universidad, está violando varios artículos de la LEY 6/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano. [2015/3127], cómo ejemplo el artículo 7.
Artículo 7. La lengua valenciana 1. La lengua valenciana es la lengua propia y el idioma oficial, al igual que el castellano, de la Comunidad Valenciana y es, además, la principal seña de identidad del pueblo valenciano. 2. La dignificación y el respeto de la lengua valenciana como seña de identidad serán plenamente compatibles con un uso de aquélla que obedezca a su configuración histórica, popular y tradicional. 3. El respeto a la lengua valenciana como seña de identidad implica defender su individualidad respecto a las demás lenguas del Estado y su valor como patrimonio propio y exclusivo del pueblo valenciano.
Podemos observar cómo se usan palabras del léxico catalán y por tanto inadecuado para la lengua valenciana, y su individualización sobre otras lenguas del Estado Español.
El artículo 10 de esta Ley de protección de Señas y Símbolos, vincula a tota la Administración autonómica a tomar las medidas necesarias para el respeto de nuestros símbolos como es la Lengua Valenciana, en virtud.:

Artículo 10. La acción de la Generalitat 1. La Generalitat llevará a cabo todas aquellas actuaciones que sean precisas para garantizar la plena protección de las señas de identidad del pueblo valenciano en todos aquellos ámbitos en que éstas deban ser defendidas y frente a cualquier riesgo al que puedan verse sometidas. 2. En particular, el Consell podrá adoptar medidas específicas de protección para cada una de las señas de identidad reconocidas en esta ley, atendiendo a sus respectivas características y singularidades.

Círculo Cívico Valenciano recuerda la obligación de seguir los artículos del DECRETO 182/2011, de 25 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Politécnica de Valencia.

Artículo 107. Deberes del personal docente e investigador. Son deberes del personal docente e investigador, además de los derivados de la legislación vigente:
a) Desempeñar responsablemente las tareas docentes e investigadoras propias de su categoría y puesto de trabajo de acuerdo con el régimen de dedicación.

Artículo 88. Docencia en la Universidad
…....
3. La Universidad promoverá la integración entre docencia e investigación y la adaptación de estas actividades a las necesidades y demandas sociales vigentes.
4. La Universidad velará por la calidad de la enseñanza impartida y su adecuación a la sociedad, y adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de este objetivo prioritario

Artículo 4. Lenguas oficiales
1. Las lenguas oficiales de la Universidad Politécnica de Valencia son las de la Comunidad Valenciana

Asimismo Círculo Cívico Valenciano recuerda que el tipo de publicaciones que se fomentan atentan contra la integridad de España, como la Constitución Española de 1978 proclama en su texto, en virtud:

Artículo 2.
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 9.
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Solicita Círculo Cívico Valenciano a la inspección educativa, que se realice una investigación exhaustiva de la  Universidad Politécnica de Valéncia, con el fin de depurar responsabilidades, y la eliminación del currículo académico cualquier uso de material que pueda violar la ley de Señas, como la individualidad de la Lengua Valenciana con otras lenguas del Estado Español. Como la inspección de los servicios ofrecidos al alumnado que fomentan el proselitismo al catalanismo.

Quejas recibidas por parte de alumnos de su universidad:

1- Desde la UPV me han enviado un correo para que me suscriba a una revista pancatalanista en la que se promueven los PAÍSES CATALANES. ¿Esto es legal? ¿Qué pasa con la ley de señas? ¿Qué podemos hacer? ¡Denunciad esto por favor! (gracias)
2- Vean lo que dicen en los cursos de "valenciano" de la UPV: https://www.youtube.com/watch?v=TMusWt6lmRU

3-Ese profesor también participa en este curso de preparación de nivel superior de "valenciano": http://cursvalenciac2.upvx.es/ficha

4- Pues bien, mira cuáles son los profesores. Un puñado de catalanistas. Unos de ERC y Acción Cultural del País Valencià. Otros colaboran en revistas catalanas o han escrito libros en perfecto barcelonés publicados en Barcelona. Siguen en facebook a Compromiso y en Twitter en instituciones y organismos catalanes como el IEC.

5- Las fotos adjuntadas en este escrito.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!