Searching...
sábado, 6 de junio de 2015

Celebració del dia del Mig Ambient en l'Albufera de Valéncia // Celebración del día de Medio Ambiente en la Albufera de Valencia

Per motiu de la celebració del dia del Mig Ambient, CCV organisà una excursió a l'Albufera recolzant el nostre Patrimoni Mig Ambiental

L’Albufera és un espai emblemàtic per a la societat valenciana i un territori carregat de valors naturals i culturals. Ha segut i és u dels escenaris més importants i productius de Valéncia i també de destacats núcleus de població, com Sueca, Sollana, Silla, Cullera, Catarroja, Massanassa i molts atres els quals centren la seua activitat en l'entorn d'este aiguamoll.A pesar de la seua importància, d'haver segut declarada com a Parc Natural des de 1986 i de posseir diferents figures de protecció internacional (aiguamoll d'importància internacional per la Convenció Ramsar o espai de la Ret Natura 2000), l’Albufera seguix estant amenaçada per múltiples impactes i el futur que té per davant no pareix gens favorable para est aiguamoll emblemàtic. L'escassa calitat de les aigües que apleguen a este aiguamoll, associada en l'arribada d'aigües d'escassa calitat (especialment des del Túria i per les aportacions d'aigua de depuradores com les de Pinedo) i en nivells molt elevats de fòsfor i nitrogen, se li unix la disminució dels cabals superficials d'aigua que apleguen des del riu Xúquer (principal suministrament d'aigües netes per a l’Albufera). Les últimes décades els cabals que rep l’Albufera des del Xúquer, tant durant el cicle de cultiu com en l'inundació hivernal, s'han vist reduïts de manera molt important com a conseqüència d'una nefasta planificació hidrològica que està acabant per asfixiar i secar al propi riu Xúquer. Esta situació està condicionant que cada any que passa els cicles d'inundació dels arrossars que rodegen l’Albufera siguen més reduïts i curts i que els nivells d'inundació del propi llac de l’Albufera siguen dels més baixos de la seua història.


Per un atre costat, l'erosió en llitoral de l'Albufera, propiciada per l'ampliació del port de Valéncia, l'elevada pressió humana vinculada en un turisme desordenat i una mala planificació viària, l'activitat de la caça desenrollada sense cap tipo de vigilància o control, o la mínima inversió pública destinada a conservar i recuperar este espai són, entre moltes atres, amenaces importants que requerixen d'una solució efectiva i durable per part dels nostres governats i de les entitats que dirigixen i gestionen este espai de tots els valencians.

L’Albufera és u dels aiguamolls més importants d'Espanya pero que requerix d'una major preocupació per part de tots, de la societat i de les diferents administracions implicades. La Generalitat Valenciana, l'ajuntament de Valéncia, els restants Ajuntaments que tenen part del seu municipi inclosos en el parc natural, el Ministeri de Mig Ambient, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, la Demarcació de Costes, la Junta del Desaiguador de l’Albufera són, entre molts atres, responsables de que l’Albufera seguixca estant sériament amenaçada i de que tinga per davant un futur gens esperançador. En les seues mans està que este espai puga seguir sent un lloc emblemàtic i que puga recuperar l'esplendor d'atres anys.

Convidem a tot lo món a fruir d'este espai maravellós
que té la nostra valenciana.

També demanem a la Conselleria de Mig Ambient
que no deixe de costat este parage natural

Donem les gràcies a albuferaenbarca.com per el viage que ha organisat i per tota l'informació rebuda sobre tots els organismes vius de l'Albufera.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià


Por motivo de la celebración del día del Medio Ambiente, CCV organizó una excursión a la Albufera apoyando nuestro Patrimonio Medio Ambiental


La Albufera es un espacio emblemático para la sociedad valenciana y un territorio cargado de valores naturales y culturales. Ha sido y es uno de los escenarios más importantes y productivos de Valencia y también de destacados núcleos de población, como Sueca, Sollana, Silla, Cullera, Catarroja, Massanassa y otros muchos que centran su actividad en el entorno de este humedal.A pesar de su importancia, de haber sido declarada como Parque Natural desde 1986 y de poseer diferentes figuras de protección internacional (humedal de importancia internacional por la Convención Ramsar o espacio de la Red Natura 2000), la Albufera sigue estando amenazada por múltiples impactos y el futuro que tiene por delante no parece nada favorable para este humedal emblemático. La escasa calidad de las aguas que llegan a este humedal, asociada con la llegada de aguas de escasa calidad (especialmente desde el Turia y por las aportaciones de agua de depuradoras como las de Pinedo) y con niveles muy elevados de Fósforo y Nitrógeno, se le une la disminución de los caudales superficiales de agua que llegan desde el río Júcar (principal suministro de aguas limpias para la Albufera). Las últimas décadas los caudales que recibe la Albufera desde el Júcar, tanto durante el ciclo de cultivo como en la inundación invernal, se han visto reducidas de manera muy importante como consecuencia de una nefasta planificación hidrológica que está acabando por asfixiar y secar al propio río Júcar. Esta situación está condicionando que cada año que pasa los ciclos de inundación de los arrozales que rodean la Albufera sean más reducidos y cortos y que los niveles de inundación del propio lago de la Albufera sean de los más bajos de su historia.

Por otro lado, la erosión en el litoral de l’Albufera, propiciada por la ampliación del puerto de Valencia, la elevada presión humana vinculada con un turismo desordenado y una mala planificación viaria, la actividad de la caza desarrollada sin ningún tipo de vigilancia o control, o la mínima inversión pública destinada a conservar y recuperar este espacio son, entre otras muchas, amenazas importantes que requieren de una solución efectiva y duradera por parte de nuestros gobernantes y de las entidades que manejan y gestionan este espacio de todos los valencianos.

La Albufera es uno de los humedales más importantes de España pero que requiere de una mayor preocupación por parte de todos, de la sociedad y de las diferentes administraciones implicadas. La Generalitat Valenciana, el ayuntamiento de Valencia, el resto de Ayuntamientos que tienen parte de su municipio incluido en el parque natural, el Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Demarcación de Costas, la Junta de Desagüe de l’Albufera son, entre otros muchos, responsables de que l’Albufera siga estando seriamente amenazada y de que tenga por delante un futuro nada esperanzador. En sus manos está que este espacio pueda seguir siendo un lugar emblemático y que pueda recuperar el esplendor de otros años. 

Invitamos a todo el mundo a disfrutar de este espacio
maravilloso que tiene nuestra tierra valenciana.

También pedimos a la Consellería de Medio Ambiente
que no deje de lado este parage natural

Damos las gracias a albuferaenbarca.com por el viaje que organizó y por toda la información recibida sobre todos los organismos vivos de la Albufera.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!