Searching...
jueves, 4 de junio de 2015

III Fira D'entitats valencianistes Dissabte i Dumenge 30 i 31-05-2015 / III Feria de Entidades valencianistas Sábado y Domingo 30 y 31-05-2015La III Fira d'Entitats Valencianistes i Círcul Cívic Valencià

No nos estendrem massa en este comunicat puix l'acompanyem de vídeo i les imàgens parlen per si mateixes. Com associació hem tingut la sòrt d'estar en les tres edicions que porta ya esta fira, tan com a organisadors com a colaboradors membres del valencianisme cultural i defensors de les nostres senyes d'identitat.

Esta tercera edició ha estat marcada sense dubte pels resultats electorals, pero no condicionada. El valencianisme ha demostrat que no és dels polítics, el valencianisme és un sentiment en el qual es naix i es mor i que no entén de resultats electorals, perque la nostra llabor no passa pels polítics. En esta fira lo únic que nos importà a nivell polític fon demanar a les forces valencianes que s'unixquen per a ser més forts, nosatros estarem ahí per a recolzar eixa unió.

Varem fruir molt d'estos dos dies en tots els sentits, nos omplí d'orgull vore com la gent nos coneix i nos seguix en les rets socials, fon un plaer poder explicar i donar informació als que nos la demanaren, tant en la secció cultural com en la cívica. De la mateixa manera fon una alegria immensa vore als chiquets tan emocionats quan els obsequiàvem en una bufa o una Real Senyera, les caretes d'emoció, el futur del valencianisme. Ha sigut un verdader plaer compartir lloc en la CN10, els quals arribaren a la Fira per primera vegada i vore com els més menuts fruïen a montó de la seua presència, i els no tant menuts...

Donar les gràcies a tota la gent coneguda per passar a saludar-nos i a mostrar-nos el seu recolzament, també a totes les demés associacions per la germanor vixcuda eixos dos dies -la qual s'estén a lo llarc de tot l'any- i donar les gràcies a figures ilustres del valencianisme actual per passar a donar-nos l'enhorabona pel treball que actualment realisa CCV, cosa que nos ompli d'orgull i nos anima a seguir en la nostra llabor, si això és possible, en més força encara.

Gràcies a tots i per supost als més importants, els membres de CCV, per les hores de faena robades a les vostres vides per a dedicar-les de manera desinteressada a lluitar pel valencianisme, per la nostra cultura, tradicions, bandera, llengua...de tot cor, gràcies a tots per estos dos dies de faena dura pero gratificant.

Ya ho deya ma mare: “Càrrega a gust no pesa” i com sempre les mares solen tindre raó.

Enllaços dels videos de la III Fira Valencianista: Un plaer i fins a la pròxima germans
¡Vixca Valéncia! 

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià


La III Feria de Entidades Valencianistas y Círculo Cívico Valenciano

No nos extenderemos demasiado en este comunicado pues lo acompañamos de vídeo y las imágenes hablan por sí solas. Como asociación hemos tenido la suerte de estar en las tres ediciones que lleva ya esta feria, tanto como organizadores como colaboradores miembros del valencianismo cultural y defensores de nuestras señas de identidad.

Esta tercera edición ha estado marcada sin duda por los resultados electorales, pero no condicionada. El valencianismo ha demostrado que no es de los políticos, el valencianismo es un sentimiento con el que se nace y se muere y que no entiende de resultados electorales, porque nuestra labor no pasa por los políticos. En esta feria lo único que nos importó a nivel político fue pedir a las fuerzas valencianas que se unan para ser más fuertes, nosotros estaremos ahí para apoyar esa unión.

Pudimos disfrutar mucho de estos dos días en todos los sentidos, nos llenó de orgullo ver como la gente nos conoce y nos sigue en las redes sociales, fue un placer poder explicar y dar información a los que nos la pidieron, tanto en la sección cultural como en la cívica. Del mismo modo fue una alegría inmensa ver a los niños tan emocionados cuando los obsequiábamos con un globo o una Real Señera, las cáritas de emoción, el futuro del valencianismo. Ha sido un verdadero placer compartir sitio con la CN10, los cuales llegaron a la Feria por primera vez y ver cómo los más pequeños disfrutaban mucho de su presencia, y los no tan pequeños ...

Dar las gracias a toda la gente conocida para pasar a saludarnos y a mostrarnos su apoyo, también a todas las demás asociaciones por la hermandad vivida esos dos días -la cual se extiende a lo largo de todo el año- y dar las gracias a figuras ilustres del valencianismo actual por pasar a darnos la enhorabuena por el trabajo que actualmente realiza CCV, lo que nos llena de orgullo y nos anima a seguir con nuestra labor, si ello es posible, con más fuerza todavía.

Gracias a todos y por supuesto a los más importantes, los miembros de CCV, por las horas de trabajo robadas a sus vidas para dedicarse de manera desinteresada a luchar por el valencianismo, por nuestra cultura, tradiciones, bandera, lengua .. .de todo corazón, gracias a todos por estos dos días de trabajo duro pero gratificante.

Ya lo decía mi madre: "Càrrega a gust no pesa" y como siempre las madres suelen tener razón.

Enlaces de los vídeos de la III Feria Valencianista:Un placer y hasta la próxima hermanos
¡Vixca Valéncia! 

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

   Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!