Searching...
martes, 30 de diciembre de 2014

Carrera per a la presidència de la Generalitat / Carrera por la presidencia de la Generalitat

Vostés veuen eixa careta de chica bona, templada, que sempre parla suau, ¿algú la sentida chillar alguna volta o la vista pedre els papers? Nosatros no i miren que fem memòria i res de res.

Mònica Oltra va directa a la Generalitat i ella ho sap, pero ¿saben els valencians a qui voten si lo donen els seu vot a Oltra?

En una entrevista ya reconeix que “ella clar que se veu presidenta de la Generalitat” i no en un futur no, sino la pròxima presidenta. A part de que seria la primera dòna en ser presidenta de la Generalitat de Valéncia, li hem d'atribuir ans de que arribe eixe moment molts bons dots que l'han portat fins a on ara està. S'ha menjat a Morera i m'atrevixc a dir que també a Puig, s'ha fet estandart de les joventuts més catalanisades i radicals de la Comunitat Valenciana, seguir al partit que ella representa és ser seguidor d'Oltra. Estos dies se nota que ya ha començat la seua carrera per la presidència de la Generalitat, la chica no para de donar titulars i ademés dels que a la gent li agrada sentir i llegir. ¡Pero Oltra no ne trobem cap en valencià! Eixe català que parles tu disfrassant-lo en el nom de valencià i que abanderes per a defendre com tu dius: la nostra llengua, perque clar dir defendre el català que parlem en Valéncia ella no ho dirà, a lo manco no ho dirà ací i en acabant sabran perque dic açò.

“Oltra assegura que el seu present i futur polític van lligats a les seua idees i forma d’entrendre la vida i la política, i Compromís és qui ho representa millor en la Comunitat Valenciana. Nega, aixina, trobar-se tantada per Podem PV.

“Mònica Oltra posa a prova el rigos presupostari” La denuncia afirma: "Estem davant un falsejament dels contes públics en perjudici de la Generalitat i la cuitadania, ya que els ingresos computats vinculats a gastos no tenen cobertura llegal i existix la total seguretat de que no van a produïr-se”.

“La nostra relació sempre s’ha bassat en la solidaritat, generositat i intencanvi, ha manifestat Oltra en quan Morera ha fet públic que l’apoya com a candidata a la presidència de la Generalitat”

“Morera dona soport a Oltra en la seua carrera cap a la Generalitat”

Pero ¿vostés han vist a la verdadera Oltra quan creua les fronteres del Regne cap al nort? Puix no se preocupen que CCV s'encarregarà de que coneguen totes les cares de Oltra, perque CCV és apolítica pero igual que acrivellem a diari al PPCV per traïdors no anem a callar davant esta dòna que l'únic que farà si arriba a la Generalitat serà fer llegal tot lo que ara amaguen baix el nom de valencià, es a dir, nos faran catalans de segona (en els millors dels cassos).
I si tenen dubtes a soles tenen que dedicar uns minuts a este vídeo, ¿per a qué parlar nosatros si ella ya ho diu tot?

Ací voran a la verdadera Oltra.
https://www.youtube.com/watch?v=tb96x3BiX_c&feature=youtu.be

Círcul Cívic Valencià
Ustedes ven esa cara de niña mona, templada, que siempre habla suave, ¿Alguno la ha oído chillar alguna vez o la ha visto perder los papeles? Nosotros no y miren que hacemos memoria y nada de nada.

Mónica Oltra va directa a la Generalitat y ella lo sabe, pero ¿saben los valencianos a quien votan, si le dan el voto a Oltra?

En una entrevista ya reconoce que "ella claro que se ve presidente de la Generalitat" y no en un futuro no, sino la próxima presidente. A parte de que sería la primera mujer en ser presidenta de la Generalitat de Valencia, le hemos de atribuir antes de que llegue ese momento muchos buenos dotes que la han llevado hasta donde está ahora. Se ha comido a Morera y me atrevo a decir que también a Puig, se ha hecho estandarte de las juventudes más catalanistas y radicales de la Comunidad Valenciana, seguir al partido que ella representa es ser seguidor de Oltra. Estos días se nota que ya ha comenzado su carrera por la presidencia de la Generalitat, la chica no para de dar titulares y además de los que a la gente le gusta oír y leer. ¡Pero Oltra no encontramos nada en valenciano! Ese catalán que hablas tu disfrazándolo en el nombre de valenciano y que abanderas para defender como tú dices; nuestra lengua, porque claro decir defender el catalán que hablamos en Valencia ella no lo dirá, por lo menos no lo hará aquí y después sabrán por qué digo eso.

"Oltra asegura que su presente y futuro político van ligados a su idea y forma de entender la vida y la política, y Compromis es quien lo representa mejor en la Comunidad Valenciana. Niega, así, encontrarse tentada por Podem PV.

"Mónica Oltra pone a prueba el rigor presupuestario" La denuncia afirma: "Estamos delante un falseamiento de las cuentas públicas en perjuicio de la Generalitat y la ciudadanía, ya que los ingresos computados vinculados a gastos no tienen cobertura legal y existe la total seguridad de que no van a producirse".

"Nuestra relación siempre se ha basado en la solidaridad, generosidad e intercambio, ha manifestado Oltra cuando Morera ha hecho público que la apoya como a candidata a la presidencia de la Generalitat"

"Morera da soporte a Oltra en su carrera hacia la Generalitat"

Pero ¿ustedes han visto a la verdadera Oltra cuando cruza fronteras del Reino hacia el norte? Pues no se preocupen CCV se encargará de que conozcan todas las caras de Oltra, porque CCV es apolítica pero igual que acribillamos a diario al PPCV por traidores no vamos a callar delante de esta mujer que lo único que hará si llega a la Generalitat será hacer legal todo lo que ahora esconden bajo el nombre de valenciano, es decir, nos harán catalanes de segunda (en el mejor de los casos).

Y si tienen dudas solo tienen que dedicar unos minutos a este video, ¿para qué hablar nosotros si ella ya lo dice todo?

Aquí verán a la verdadera Oltra.
https://www.youtube.com/watch?v=tb96x3BiX_c&feature=youtu.be


Círculo Cívico Valenciano


0 comentarios:

 
Back to top!