Searching...
sábado, 27 de diciembre de 2014

La llei de senyes i el primer cabreig dels catalanistes en Algemesí / La Ley de Señas y el primer cabreo de los catalanistas en Algemesí


La Moixaranga d'Algemesí - Círcul Cívic Valencià

Ya tardaven en estirar-se dels pèls davant qualsevol cosa que no s'ajuste a la seua obsessió catalanista algunes entitats del nostre Regne. Esta volta ha segut en Algemesí en motiu d'incloure en la Llei de Senyes “La Festa d'Algemesí”

   Quant l'alcalde d'esta localitat valenciana, acompanyat de Lluís Santamaria visitaven el museu de la mateixa se produí l'insolència i desplant d'un dels colectius -“La Nova Muixeranga” - que, per supost està en contra de que la seua festa entre en la Llei de Senyes Valencianes. Molt manco agradà la resposta de l'alcalde Vicent Ramon Garcia Mont (PP), quant assegurà que és necessari «Defendre en orgull lo valencià, lo nostre» «Defenem la Festa igual que la Semana Taurina, per a que ningú entre i se la puga carregar». Per a més cabreig dels catalanistes la resposta de Lluís Santamaria, quan declarà que la seua llei a soles pretén «defendre lo valencià dels que preferixen atres integracions culturals o polítiques com els “països catalans” »

   En tot açò, la resposta de l'AVL, CVC, universitats i atres entitats -que de tots és sabut són catalanistes a més no poder- no s'ha fet esperar deixant al descobert que no els fa gens ni miqueta de gràcia una llei que podria deixar sense subvencions als que incloguen referencies al vexatori “país valencià” o ataquen les senyes d'identitat valencianes. 

   Com no, Enric Morera, ya s'ha manifestat en contra d'una llei segons ell -no consensuada i totalment innecessària- ¡Enric, lo que no està consensuat és que se nos nomene lo que no som! Per atra part “Més Algemesí” ha exigit la suspensió de l'acte fins que se consensue la llei en els demés partits i incloga a CVC, AVL – Per supost ni una mínima referència d'incloure a la RACV o LRP...i demés entitats que també estan adherides a esta llei. ¡Ai que inocents, se nos oblida qué eixes opinions no els convenen als demócrates defensors de tot lo alien a lo nostre!

    Des de CCV nos preguntem -a diari- i més quan ixen este tipo de noticies per qué els catalanistes i defensors del inexistent “país valencià” se creuen en el dret de fer i desfer al seu antoix, ¿o era a les órdens dels amos de dalt i creadors dels “països catalans”?

   Que no crega el PPCV que s'anirà de buit perque, d'açò no parlaríem hui si ells hagueren defés lo valencià com i quan degueren. Tampoc s'intenten penjar medalletes ara, puix a nosatros ya no nos enganya ningú. Més quant davant el cabreig dels ya citats, Lluís Santamaria degué notar un tremolor en el cos i corrent intentà rebaixar la tensió en un “No és una llei llingüística, no enfronta, està en tramitació i se pot millorar” 

¡Valencià! no se t'ocórrega defendre l'Estatut d'Autonomia per molt llegal, votat i consensuat que fon en son dia, si de coses consensuades volen parlar. ¡Valencià! no se t'ocórrega traure la Real Senyera, cantar l'Himne Regional, dir que eres valencià i espanyol perque ells ya han anunciat en llevar-nos tot açò i més, en quant governen. Quan se defén lo valencià -i no incloc a cap partit polític que ho defenga, perque no el tenim- hem d'escolar allò; d'espanyolistes, feixistes -com els agrada lo de chillar feixistes a estos que deurien mirar-se el melic ans de cridar res ni a ningú- i se queden tan amples, com si tingueren tota la raó i tot, pero ¡ai! ¡Gosats els que intenten tocar-los les seues falses senyes! 

En açò s'ha convertit la meua terra, Lo Regne ya no és dels valencians – o això volen creure alguns- nos la volen furtar. Pero...

“Mai ho conseguiran i sempre obtindran la nostra resistència per resposta”
 Círcul Cívic Valencià

La Moixaranga de Algemesí - Círculo Cívico Valenciano

Ya tardaban en tirarse de los pelos ante cualquier cosa que no se ajuste al enfermizo catalanismo de algunas entidades de  nuestro Reino. Ha sido en Algemesí con motivo de incluir en la ley de Señas “La Festa de Algemesí”. 

   Cuando el alcalde de esta localidad valenciana, acompañado por Luís Santamaría visitaban el museo de la misma se produjo el desplante de uno de los colectivos, “la Nova Muixeranga” que por supuesto está en contra de que su fiesta entre en la ley de señas. Mucho menos gustó la respuesta del alcalde Vicent Ramon García Mont (PP), cuando aseguró que es necesario «defender con orgullo lo valenciano, lo nuestro». «Defendemos la Festa como la Semana Taurina, para que no entre nadie y se la cargue», aseguró. Y para más cabreo de los catalanistas la respuesta de Luís Santamaría que dijo “que su ley sólo pretende «defender lo valenciano de quienes prefieren otra integración cultural o política como los països catalans”

   Con todo esto la respuesta de la AVL, de CVC y las universidades no se ha hecho esperar dejando al descubierto que no les hace ninguna gracia una ley que  prevé retirar subvenciones a quienes incluyan referencias al “país valencià” o ataquen las señas de identidad.

   Como no, Enric Morera, se manifestó en contra de una ley no consensuada e innecesaria- ¡Enric, lo que no está consensuado es que se nos llame lo que no somos! -  Y Més Algemesí ha exigido la suspensión del acto hasta consensuar la ley con los partidos e incluir a CVC y AVL. -Por supuesto no se lee nada de incluir a la RACV o LO RAT PENAT

   Desde CCV nos preguntamos - a diario- y más cuando saltan este tipo de noticias porqué los catalanistas y defensores del inexistente “país valencià” se creen con el derecho de hacer y deshacer a su antojo, ¿o era a las órdenes de los creadores de los “països catalans? 

   El PPCV no se va a ir de rositas porque, de esto no se hablaría hoy si ellos hubieran defendido lo valenciano como y cuando debían. Tampoco se cuelguen ahora medallitas que a nosotros ya no nos engaña nadie. Más cuando ante el enfado de los citados, Luís Santamaría debió sentir tembleque e intento rebajar la tensión con un «No es una ley lingüística, no enfrenta, está en tramitación y se puede mejorar», 

   No se te ocurra defender el Estatut d’Autonomia por muy legal que sea y además votado y consensuado en su día. No se te ocurra sacar la Real Señera o cantar el Himno Regional porque ellos ya amenazan con quitarlo todo en cuanto gobiernen. 

Cuando se defiende algo valenciano lo tratan de españolista o fascista y se quedan tan anchos pero ¡ay! ¡Osados quienes les intenten tocar sus falsas señas! En eso se ha convertido la Comunidad Valenciana. Mi tierra ya no es de los valencianos, nos la quieren robar. Pero…


“Nunca lo conseguirán y siempre tendrán nuestra resistencia por respuesta”

 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!