Searching...
sábado, 27 de diciembre de 2014

La Comunitat Valenciana i son cavall Troya / La Comunidad Valenciana y su caballo de Troya

La Comunitat Valenciana i son cavall Troya - Círcul Cívic ValenciàNos parem a llegir les noticies que a diari ixen en prensa i cada dia nos sentim més estafats, enganyats, vilipendiats, ultrajats...
“Srs.” del PPCV  ¿Vostés se donen conte de qué el votant valencià, ciutadans del carrer, ya no sabem que pensar ni a ón mirar per si cometen un erro i nos podem enterar de la veritat?

Hui s'alcem en la noticia de que el seu proyecte de Llei que ha de defendre la singularitat de la llengua valenciana front a la catalana serà certificada el pròxim dimarts 30 de decembre de 2014 en el Consell per a que siga remesa a Les Corts. Mentres no s'incloga es la seua Llei de Senyes que se puga multar econòmicament a qui no respecte els nostres símbols, tal com s'ha fet en Mallorca en el TIL ¿de qué servix esta Llei?

Ahir en que els acadèmics de l'AVL se varen repartir 383.700 euros en indemnisacions -noticia a la que ya dedicarem un artícul ahir des de CCV- i per a més burla als valencians, d'esta cantitat se li entregaren 20.000 a la catalanista “escola valenciana” i 50.000 euros per a difondre el seu valencià entre els immigrants, la resta, 301.383 euros a estudis i treballs -¿Quins treballs i estudis faran estos acadèmics assessins de la verdadera llengua dels valencians?

¡A vore si nos hem enterat de res; se supon que la seua Llei de Senyes és per a defendre la singularitat del idioma valencià front al català, pero al mateix moment ixen les subvencions que se li han entregat en el present any a la catalanista AVL, lo mateix que la pàgina oficial de la Generalitat que escriu en perfecte català i ni parlar del ministeri d'Educació que té als nostres chiquets estudiant català i sent obligats a llegir uns llibres tan catalans que no hi ha manera d'entendre-los. Per a fer un resum anual de les mentires del PPCV i les llamentables actuacions de PSPV, IUPV i Compromís hauria de propagar-me en  més d'un artícul. ¡Democràcia! ¿A ón?

“Srs.” Polítics – per nomenar-los d'alguna forma- i si me repetixc me disculpen puix més se repetixen vostés en les seues mentires i manipulacions. La singularitat del idioma valencià no hauria de defendre's de res si se fera complir l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana votat, consensuat, pactat i firmat per tots -promulgat per Llei Orgànica 5/1982, de primer de juliol- La Generalitat Valenciana velarà per la defensa de l'identitat i els valors del Poble Valencià i son patrimoni històric com correspon a la seua condició de nacionalitat històrica.

Fins que arribà una de les majors catàstrofes en el nostre Regne de Valéncia, la maldita reforma de l'Estatut d'Autonomia, any de la major traïció al poble valencià puix se nos va clavar a la força i per pactes purament polítics  entre els “Srs.” Zaplana, Aznar, Pujol entre d'atres, el punt 8 de l'artícul 6 de l'Estatut -La Acadèmia Valenciana de la Llengua és l'institució normativa de l'idioma valencià- cavall Troyà de la nostra llengua, cultura i costums. Any en el que varem passar d'estudiar valencià fins a llavors normatiu de la RACV a estudiar el català baix el nom de valencià de la seua AVL.

“Srs. Del PPCV" nos poden explicar ¿cóm van a defendre la singularitat de l'idioma valencià front al català si el tenen clavat dins de les institucions i ademés l'alimenten i engrossen anualment assessinant la nostra llengua valenciana des de l'autoritat que li donen vostés a l'AVL? ¿Saben qué pensem en CCV? que tot és una patranya per a posar-se la Senyera de cara a les pròximes eleccions de maig, puix de res servix cap llei de senyes mentres l'AVL estiga dins de l'Estatut, ben abrigadeta i protegida per vostés, els majors traïdors de tots el temps del poble valencià.
Círcul Cívic Valencià
La Comunidad Valenciana y su caballo de Troya - Círculo Cívico ValencianoNos paramos a leer las noticias que a diario salen en prensa y cada día nos sentimos más estafados, engañados, vilipendiados, ultrajados…
"Srs." del PPCV  ¿Ustedes se dan cuenta de qué el votante valenciano, ciudadanos de a pie ya no sabe que pensar ni a dónde mirar por si en un error suyo pueden averiguar la verdad?

Hoy nos levantamos con la noticia de que su proyecto de ley que defiende la singularidad de la lengua valenciana frente a la catalana será certificada el próximo martes 30 de diciembre de 2014 en el “Consell” para que sea remitida a “Les Corts” .Mientras no incluyan en su ley de señas que se pueda multar a quien no respete nuestros símbolos, tal como han hecho en Mallorca con el TIL, ¿De qué nos sirve su ley?

Ayer con que Los académicos de la AVL se reparten 383.700 euros en indemnizaciones –noticia a la que ya dedicamos un artículo ayer desde CCV-  y para más burla a los valencianos de esta cantidad se le entregaron 20.000 euros a la catalanista “escola valenciana” y 50.000 euros para difundir su valenciano entre los inmigrantes, el resto, 301.383 euros a estudios y trabajos - ¿Qué trabajos y estudios harán estos académicos asesinos de la verdadera lengua de los valencianos?

A ver si nos hemos enterado de algo; se supone qué su Ley de Señas es para defender la singularidad del idioma valenciano frente al catalán, pero al mismo tiempo salen las subvenciones que se le han entregado en el presente año a la catalana AVL, al igual que la página oficial de la Generalitat escribe en perfecto catalán y ni que decir del ministerio de Educación que tiene a nuestros niños estudiando catalán y obligándolos a leer libros en un catalán que nadie entiende. Para hacer un resumen anual de las mentiras del PPCV i las lamentables actuaciones de PSPV, IUPV, Compromiso…tendría que extenderme en más de un artículo. ¡Democracia! ¿Dónde? 

"Srs." políticos – por llamarlos de alguna manera- y si me repito me disculpan pues más se repiten ustedes en sus mentiras y manipulaciones. La singularidad del idioma valenciano no tendría que defenderse de nada si se hiciera cumplir el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, votado, pactado, consensuado, firmado por todos -promulgado por Ley Orgánica 5/1982, de primero de julio- La Generalitat velará por la defensa de la identidad y los valores del Pueblo Valenciano y su patrimonio histórico como corresponde a su condición de nacionalidad histórica.

Hasta que llego una de las mayores  catástrofes de nuestro Reino de Valencia, la reforma del Estatuto de Autonomía, año de la mayor traición al pueblo valenciano pues se nos metió por pactos puramente políticos pactados entre los “Srs.” Zaplana, Aznar, Pujol principalmente,  el punto 8 del artículo 6 del Estatuto - La Academia Valenciana de la Lengua es la institución normativa del idioma valenciano- caballo de Troya de nuestra lengua, cultura y costumbres. Año en el que pasamos de estudiar el valenciano hasta entonces normativo de la RACV para estudiar el catalán disfrazado con el nombre de valenciano de su AVL.

“Srs.” del PPCV se nos puede explicar ¿cómo van a defender la singularidad del idioma valenciano frente al catalán si lo tienen metido en sus instituciones y además lo alimentan y engordan anualmente asesinando nuestra lengua valenciana desde la autoridad que se le da a la AVL? Saben que pensamos en CCV, que todo es una patraña para ponerse la Señera para las elecciones que se aproximan, pues de nada sirve ninguna Ley de Señas mientras la AVL esté dentro del Estatuto, bien abrigadita y protegida por ustedes, los mayores traidores al pueblo valenciano.


Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!