Searching...
miércoles, 31 de diciembre de 2014

¿Escola valenciana? ¿Escola catalana? / ¿Escuela valenciana?¿Escuela catalana?

¿Escola valenciana? ¿Escola catalana? - Círcul Cívic Valencià
Des de CCV volem mostrar el més enèrgic rebuig a la resposta d'escola "valenciana" davant la nula participació de pares i mares en la Consulta Llingüística de la Generalitat.

Estem d'acort en escola "valenciana" en que la "Sra". Mª José Català – li ve con anell al dit el llinage- no sap ni a on té la mà dreta. Pero fins ahí arriba el nostre estar d'acort en una entitat que rep diners públics i els utilisa per a adoctrinar llingüísticament i als pares i mares i en conseqüència als seus chiquetes i chiquets valencians, perque si posem els papers damunt la taula, escola valenciana no porta 10 anys lluitant per l'idioma valencià, porta 10 anys enganyant a la gent del Regne de Valéncia.

I diem enganyant perque una escola que se posa un nom fals i gasta diners públics per a dir-li mentires a la gent no mereix atre qualificatiu per la nostra part.

Les declaracions del seu president dient: - “"Escola Valenciana vol expressar el seu profund respecte al treball de les AMPES i el professorat de tot el "país valencià"”- ya parlen per elles mateixa. Lo de "país valencià" és tan aberrant que cap mare ni pare fa vint anys hagueren acceptat que esta entitat cívica haguera entrar a formar part de la vida escolar dels seus fills si des d'un primer moment les coses s'hagueren nomenat pel seu nom.

¡Sí! Pel seu nom, perque escola valenciana deuria d'haver-se nomenat “escola catalana en el país valencià” . ¿Imagineu la reacció dels pares si des d'un primer moment s'hagueren posat el nom de lo que realment són i formen els pensaments i principis d'escola valenciana? ¿ S'imaginen vostés que les coses s'hagueren dit pel seu nom des d'un principi?

Si fa vint anys estes persones al servici de polítics, ya que d'ells reben els diners per a poder funcionar,( tant ells com el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, les Unitats per a l'Educació Multilingüe de les universitats, la Confederació Gonçal Anaya, Fapa-València, Fapa-Penyagolosa, Fapa-Enric Valor, STEPV, FE CCOOPV, FETE-UGTPV, ANPE, CSIF-CV, l'Associació d'inspectors del País Valencià, Associació de directors de Primària, Associació de directors de Secundària, PSPV-PSOE, Compromís i EUPV )...

Nosatros no s'ho imaginem perque ho sabem. Si fa vint anys estos fills, engendres... de pactes polítics que van posar preu a tot un poble, si el PP haguera posat a les coses els seus noms reals, estem segurs que els pares i mares no hagueren acceptat mai l'engany al que han estat somesos sense ser la majoria de voltes culpables de res ni conscients. L'ignorància de no saber la veritat va fer que fins i tot alguns dels més fervents defensors del Regne de Valéncia caiguérem en la trampa d'estos manipuladors al servici de Catalunya per un grapat d'euros.

Molts de nosatros varem anar a les primeres trobades d'escola, i varem estar presents en l'implantació de l'assignatura de valencià en l'escola de la desapareguda EGB. I durant dos anys aixina va ser, classes en valencià de la RACV. ¿Per qué no li conten a la gent la veritat de lo que va passar en acabar eixos dos anys? ¿ Per qué de repent se crearen aberracions catalanisades sense preguntar al poble si volíem o no estes coses? ¿Per qué al poble valencià mai se li ha donat el modern concepte del dret a decidir? No hi ha prou artícul a on pugam fer totes les preguntes que per desgracia nos pareix que mai nos respondrà ningú.

Pero lo que sí que sabem, com díem ans, és que si fa anys les coses s'hagueren nomenat pel seu nom, els mares, pares, yayes i yayos, no hagueren autorisat l'adoctrinament que han patit els seus chiquets durant tots estos anys i que han donat com a fruït un dimoni sense escrúpuls que res té que vore en Castelló, Valencia i Alacant, ni en la nostra benvolguda llengua valenciana a la que mentrimentres quede un valencià en peu sabedor de la veritat mai podran assessinar.

I si la pregunta haguera segut: ¿valencià o català? Quines ganes de que facen la pregunta com deuen fer-la.

Per a mostra una felicitació de nadal d’un institut de Castelló i l’idioma que utilisen, se nomena català i haurien de dir-ho sense por, ¿o és millor dir “la nostra llengua” quan parlen de l’unitat de les llengues valenciana i catalana per a que la gent no s’entere massa?

https://www.escolavalenciana.com/noticies/index?categoria=174

Círcul Cívic Valencià


¿Escuela valenciana?¿Escuela catalana? - Círculo Cívico ValencianoDesde CCV queremos mostrar el más enérgico rechazo a la respuesta de escola "valenciana" delante la nula participación de padres y madres en la Consulta Lingüística de la Generalitat.

Estamos de acuerdo en escola "valenciana" en que la "Sra." Mª José Catalá - le viene como anillo al dedo el apellido - no sabe ni a donde tiene la mano derecha. Pero hasta aquí llega nuestro acuerdo en una entidad que recibe dinero público y los utiliza para adoctrinar lingüísticamente y a los padres y madres y en consecuencia a sus hijas e hijos valencianos, porque si ponemos los papeles encima de la mesa, escola "valenciana" no lleva 10 años luchando por el idioma valenciano, lleva 10 años engañando a la gente del Reino de Valencia.

Y decimos engañando porque una escuela que se pone un nombre falso y gasta dinero público para decirle mentiras a la gente no merece otro calificativo por nuestra parte.

Las declaraciones de su presidente diciendo: ""Escola "Valenciana" quiere expresar su profundo respeto al trabajo de las AMPAS y el profesorado de todo el "país valenciano""- ya hablan por ellas mismas. Lo de "país valenciano" es toda una aberración que ninguna madre ni padre hace 20 años hubieran aceptado que esta entidad cívica hubiera entrado a formar parte de la vida escolar de sus hijos si desde un primer momento las cosas se hubieran llamado por su nombre.

¡Sí! Por su nombre, porque escola "valenciana" debería de llamarse "escuela catalana en el "país valenciano"". ¿Imaginaros la reacción de los padres si desde un primer momento se hubieran puesto el nombre de los que realmente son y forman los pensamientos y principios de escola "valenciana"?¿Se imaginan ustedes que las cosas se hubieran dicho por su nombre desde un principio?

Si hace veinte años estas personas al servicio de los políticos, ya que de ellos reciben el dinero para poder funcionar, (tanto ellos como el Consejo Valenciano de Cultura, la Academia Valenciana de la Lengua, las Unidades por la Educación Multilingüe de las universidades, la Confederación Gonçal Anya, Fapa-Valencia, Fapa-Peñagolosa, Fapa-Enrica Valor, STEPV, FE CCOOPV, FETE-UGTPV, ANPE, CSIF-CV, la asociación de inspectores del "país valenciano", asociación de directores de primaria, asociación de directores de secundaria, PSPV-PSOE, Compromis y EUPV)...

Nosotros no lo imaginamos porque lo sabemos. Si hace veinte años estos hijos, engendros... de pactos políticos que pusieron precio a todo un pueblo, si el PP hubiera puesto las cosas sus nombres reales, estamos seguros que los padres y madres no hubieran aceptado nunca el engaño al que han sido sometidos sin ser la mayoría de veces culpables de nada ni conscientes. La ignorancia de no saber la verdad hace que hasta algunos de los más fervientes defensores del Reino de Valencia cayeron en la trampa de estos manipuladores al servicio de Cataluña por un puñado de euros.

Muchos de nosotros llegamos a las primeras encuentros de escola, y estuvimos presentes en la implantación de la asignatura de valenciano en la escuela de la desaparecida EGB. Y durante dos años así fue, clases en valenciano de la RACV. ¿Porqué no le cuentan a la gente la verdad de lo que pasó al acabar esos dos años?¿Porqué al pueblo valenciano de repente se crearon aberraciones catalanizadas sin preguntar al pueblo si queríamos o no estas cosas?¿Porqué al pueblo valenciano nunca se la ha dado el moderno concepto del derecho a decidir? No hay bastante artículo en donde podamos poner todas las preguntas que por desgracia nos parece que nunca nos responderá ninguno.

Pero lo que sí que sabemos, como decíamos antes, es que si hace años las cosas se hubieran llamado por su nombre, los padres, madres, abuelos y abuelas, no hubieran autorizado el adoctrinamiento de han padecido sus hijos durante todos estos años y que han dado como fruto un demonio sin escrúpulos que nada tiene que ver en Castellón, Valencia y Alicante, ni en la nuestra querida lengua valenciana a la que mientras quede un valenciano en pie sabedor de la verdad nunca podrán asesinar.

Y si la pregunta hubiera sido: ¿valenciano o catalán? Que ganas de que hagan la pregunta como deben hacerla.

Para muestra una felicitación de navidad de un instituto de Castellón y el idioma que utilizan, se llama catalán y tendríamos que decirlo sin miedo, ¿o es mejor decir "nuestra lengua" cuando hablan de la unidad de las lenguas valenciana y catalana para que la gente no se entere mucho?

https://www.escolavalenciana.com/noticies/index?categoria=174
Círculo Cívico Valenciano
0 comentarios:

 
Back to top!