Searching...
sábado, 11 de abril de 2015

Carolina Punset va tirar la pedra i ara un valencianiste li tira un guant ¿l'arreplegarà? / Carolina Punset tiró la piedra i ahora un valencianista le tira un guante ¿lo recogerá?

Des de Círcul Cívic Valencià afirmem açò de Punset perque la Sra. ha vilipendiat a tot el valencianisme en molts dels seus gests, pero sense dubte la frase per la que Carolina passarà a la història va ser aquella de “són quatre gats i caben en un taxi”, menyspreant aixina la llengua valenciana, be ella mateixa en les seues desconsideracions cap a la mateixa o des del seu partit fent declaracions, les quals estan a l'alcanç de tots, com l'última gran mostra de valencianisme en una burda manipulació en la seua pàgina web, obrint pàgina en idioma valencià, pero en la qual lo únic que canvia és el nom, puix la pàgina és la mateixa que la que tenen en català, com si nosatres no fórem capaços de discerniu lo que és català i lo que és valencià. 

Ya està be de manipulacions arbitraries i de jocs en els sentiments del poble valencianiste.

Ara ha botat als mijos que un històric del valencianisme En Joan Ignaci Culla, coautor del llibre "Cronologia històrica de la Llengua Valenciana", actualment militant en un partit valencianiste, ha reptat a Carolina Punset a un debat filològic sobre la Llengua Valenciana. El problema és que nos temem que l'eixercici democràtic de debatre de la candidata de C’s no li interessarà i no serà capaç d'arreplegar eixe guant i fer una cosa tan normal en els països del nostre entorn, com és debatre idees i en este cas que cadascun defenga la seua tesis.

Lo més llamentable és que cap partit en representació en Els Corts haja eixit en defensa dels valencians que nos hem sentit atropellats pel taxi de Carolina Punset, demostrant aixina la nefasta candidata que resulta per a esta Comunitat Autònoma. El PPCV ya sabem tots que en la seua llei de senyes, que únicament utilisen per a eixir en els mijos com a salvadors de lo que en acabant no defenen ya han fet prou, puix ni els va ni els ve defendre lo valencià públicament, absorbint tot tipo de valencianisme sempre que ha pogut. Del PSOE-PSPV o Compromís ya sabem lo que defenen, unitat de les llengües i països catalans. ¿Per qué devem canviar vells i coneguts antivalencians pancatalanistes per atres nous com la Sra. Punset?

Des de Círcul Cívic Valencià encara no tenim molt clar si està ací per turisme o perqué exactament, pero de lo que sí estem segurs, és de que no coneix al poble valencià lo suficient com per a governar-ho. I si no, accepte eixe repte i done-nos la possibilitat de vore les seues qualitats enfrontant-se un valencianiste de prestigi reconegut. 

Demostre el seu amor per la terra que pretén governar i deixe's ya la seua demagògica frase “soc ciutadana del món” puix permeta-nos dir-li que ciutadans del món som tots, pero no tots nos presentem per a presidents de la Generalitat. Queda el repte obert cap a vosté, alvance eixe pas i ixca dels seus fòrums per a tractar de guanyar adeptes entre els que no creem ni en vosté ni el seu partit i dubtem de les seues capacitats i intencions per al poble valencianiste.

Sra. Punset accepte eixe guant, elegixca el mig i mostre davant de tot lo món les seues qualitats com a candidata a presidenta de la Generalitat Valenciana, on s'inclou als del taxi també, perque la Generalitat representa a tots, o a lo manco aixina deuria ser. 

Aixina és com han actuat despuix del repte:


I és més, Sra. Punset ¿Qué preten vosté i Albert Rivera bloquejan-lo en twitter? ¿Quina llectura té esta acció despuix del repte del debat filològic de la Llengua Valenciana que li han oferit? ¿Eixa és la forma que tenen de debatre vostés? ¿Qué acàs no tenen prou arguments per a tindre eixe debat? Ara, que vist lo vist, està clar que no contestaran.

Siguen valents i no s'amaguen, no és més que un debat o ¿acàs per a vostés és alguna cosa més i no s'atrevixen a donar la cara per si se'ls veu el plomer?

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià


Desde Círculo Cívico Valenciano afirmamos esto de Punset porque la Sra. Ha vilipendiado a todo el valencianismo con muchos de sus gestos, pero sin duda la frase por la que Carolina pasará a la historia fue aquella de “son cuatro gatos y caben en un taxi”, menospreciando así la lengua valenciana, bien ella misma con sus desconsideraciones hacia la misma o desde su partido haciendo declaraciones, las cuales están al alcance de todos, como la última gran muestra de valencianismo con una burda manipulación en su página web, abriendo página en idioma valenciano, pero en la cual lo único que cambia es el nombre, pues la página es la misma que la que tienen en catalán, como si nosotros no fuéramos capaces de discernís lo que es catalán y lo que es valenciano.

Ya está bien de manipulaciones torticeras y de juegos con los sentimientos del pueblo valencianista.

Ahora ha saltado a los medios que un histórico del  valencianismo, Don Joan Ignaci Culla , coautor del libro "Cronología histórica de la Lengua Valenciana", actualmente militante en un partido valencianista, ha retado a Carolina Punset a un debate filológico sobre la lengua valenciana. El problema es que nos tememos que el ejercicio democrático de debatir de la candidata de C’s no le interesará y no será capaz de recoger ese guante y hacer algo tan normal en los países de nuestro entorno, como es debatir ideas y en este caso que cada uno defienda su tesis.

Lo más lamentable es que ningún partido con representación en Les Corts haya salido en defensa de los valencianos que nos hemos sentido atropellados por el taxi de Carolina Punset, demostrando así la nefasta candidata que resulta para esta Comunidad Autónoma. El PPCV ya sabemos todos que con su ley de señas, que únicamente utilizan para salir en los medios como salvadores de lo que luego no defienden ya han hecho bastante, pues mi les va ni les viene defender lo valenciano públicamente, absorbiendo todo tipo de valencianismo siempre que ha podido. Del PSOE-PSPV o Compromís ya sabemos lo que defienden, unidad de las lenguas y países catalanes. ¿Por qué debemos cambiar viejos y conocidos antivalencianos pancatalanistas por otros nuevos como la Sra. Punset?

Desde  Círculo Cívico Valenciano aún no tenemos muy claro si está aquí por turismo o por qué exactamente, pero desde luego no conoce al pueblo valenciano lo suficiente como para gobernarlo. Y si no, acepte ese reto y denos la posibilidad de ver sus cualidades enfrentándose a un valencianista de prestigio reconocido.

Demuestre su amor por la tierra que pretende gobernar y déjese de su demagógica frase “soy ciudadana del mundo” pues permítanos decirle que ciudadanos del mundo somos todos, pero no todos nos presentamos para presidentes de la Generalitat. Queda el reto abierto hacia usted, de un paso adelante y salga de sus foros para tratar de ganar adeptos entre los que no creemos que ni usted ni su partido y dudamos de sus capacidades e intenciones para con el pueblo valencianista.

Sra. Punset acepte ese guante, elija el medio y muestre ante todo el mundo sus cualidades como candidata a presidenta de la Generalitat Valenciana, donde se incluye a los del taxi también, porque la Generalitat representa a todos, o al menos así debería ser.

Así es como han actuado después del reto:

Y es más, Sra. Punset ¿Qué pretende usted y Albert Rivera bloqueándolo en twitter? ¿Qué lectura tiene esta acción después del reto del debate filológico de la Lengua Valenciana que le han ofrecido? ¿Esa es la forma que tienen de debatir ustedes? ¿Qué acaso no tienen bastantes argumentos para tener ese debate? Ahora, que visto lo visto, está claro que no costestarán

Sean valientes y no se escondan, no es más que un debate o ¿acaso para ustedes es algo más y no se atreven a dar la cara por si se les ve el plumero?


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!