Searching...
jueves, 16 de abril de 2015

El CEIP JOAN XXIII ven productes dins del recint escolar a “escola valenciana” / El CEIP JUAN XXIII vende productos dentro del recinto escolar de la entidad “escola valenciana”

El dimarts, només obrir els centres escolars Círcul Cívic Valencià va tornar a defendre els interessos de pares i alumnes en els coleges. 

En esta ocasió ha segut en El Grau de Gandia en el CEIP Joan XXIII, a on ans de les festes de pasqua nos va aplegar la queixa d'uns pares de que s'estaven venent productes d'una entitat que pertany a la categoria de tercers, com és Escola Valenciana dins del mateix centre. 


Acompanyem este comunicat en la carta íntegra tant en valencià com en castellà per a que pugen vostés llegir-la i les fotos en les quals poden vore el sagell d'entrada del 14 d'abril de 2014 en el mateix centre entregades les cartes en mà. 

Com sempre dir als pares
que ací nos tenen per a lo que necessitenAcí teniu la carta en valencià:

En Valéncia a 14 d´Abril de 2015

A l'atenció de En ,director del CEIP CENTRE JOAN XXIII DEL GRAU DE GANDIA, PLAÇA EL GARBÍ Nº2 GRAU I PLAJA DE GANDIA, C.P.: 46730.

Nos posem en contacte en vosté per una fotografia que hem rebut fa uns dies en Círcul Cívic Valencià, junt a la queixa d'uns pares demanant-nos ajuda en este assunt. En esta fotografia podem observar com s'oferix la venda de camisetes i artículs variats dins del centre escolar públic, en el fi d'arreplegar diners per a l'entitat Escola Valenciana.
En primer lloc els informem que Círcul Cívic Valencià és una entitat apolítica i sense ànim de lucre, i que donem veu als valencians i valencianes front a les ingerències d'entitats culturals alienes al poble valencià, aixina com també per a les vulneracions de drets dels chiquets i pares en les escoles, com qualsevol activitat relacionada en les senyes d´identitat del nostre poble.

Recordem la vinculació del director del l'escola a la normativa vigent en virtut del Decret 233/1997 de 2 setembre del Govern Valencià:

Artícul nº 19 Són competències del director de l'escola complir i fer complir les lleis i restants normes en vigor.
Artícul nº 95 Les escoles d'educació infantil i les escoles d´educació primària dispondran d'autonomia en la seua gestió econòmica...
No trobem en este articulat que el Centre Escolar tinga la funció de fer activitats mercantils per a terceres persones, com és en este cas Escola Valenciana.

Aixina mateixa fem menció de l'obligació d'incloure qualsevol activitat extraescolar en el PGA i que no poden tindre ànim lucratiu estes activitats, en virtut de la Resolució de 15 de Juliol de 2014, de les Direccions Generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació Ordenació i … per la qual es dicten instruccions:
2.7 Activitats extraescolars i complementàries. Servicis complementaris.
Punt 2.: les activitats extraescolars i complementàries i els servicis complementaris que s'incloguen en la PGA, seran organisats i realisats pel centre, per associacions colaboradores...i no tindran ànim de lucre.

Des de Círcul Cívic denunciem l'us de l'espai públic del Centre Educatiu per activitats mercantils, alienes a l'àmbit educatiu, ya que l'entitat Escola Valenciana dispon de pàgina web per a estos efectes, aixina com d'atres llocs i actes. No han d'aprofitar-se una escola o centre educatiu per a les seues activitat econòmiques. Ací lo únic que podem observar és una finançació per mig de l'escola Joan XXIII del Grau de Gandia cap a Escola Valenciana. Entitat subvencionada per la AVL i la Generalitat Catalana. Aixina que no hi ha cap motiu per a que els centres hagen de vendre-los els productes o demanar 2 euros a cada família per les activitats d'esta entitat.

És per això que soliciten la retirada immediata dels artículs a la venda, aixina com que no és demane diners als pares des del professorat per a les activitats d'esta entitat. Círcul Cívic Valencià farà un seguiment exhaustiu de les seues accions per mig de les famílies que s'han posat en contacte en nosatros, aixina com tampoc descartem comunicar a l'autoritat educativa pertinent lo que passa en el Centre Educatiu Joan XXIII, com de fer públic este tipo d'exaccions privades als pares dels alumnes.

Esperem la seua pronta resposta.

Jose Sanahuja 
President de Círcul Cívic Valencià

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià

El martes, sólo abrir los centros escolares Círculo Cívico Valenciano volvió a defender los intereses de padres y alumnos en los colegios.

En esta ocasión ha sido en El Grao de Gandía en el CEIP Juan XXIII, donde antes de las fiestas de pascua nos llegó la queja de unos padres de que se estaban vendiendo productos de una entidad que pertenece a la categoría de terceros, como es Escuela Valenciana dentro del mismo centro.Acompañamos este comunicado con la carta íntegra tanto en valenciano como en castellano para que puedan ustedes leerla y las fotos en las cuales pueden ver el sello de entrada del 14 de abril de 2014 en el mismo centro entregadas las cartas en mano.


Como siempre decirles a los padres
que aquí nos tienen para lo que necesitenAquí tenéis la carta en castellano:

En Valencia a 14 de Abril de 2015

A la atención de D. , director del CEIP CENTRO JUAN XXIII DEL GRAU DE GANDIA, PLAZA EL GARBÍ Nº2 GRADO Y PLAJA DE GANDIA, CP: 46730.

Nos ponemos en contacto en usted por una fotografía que hemos recibido hace unos días en Círculo Cívico Valenciano, junto a la queja de unos padres pidiéndonos ayuda en este asunto. En esta fotografía podemos observar cómo se ofrece la venta de camisetas y artículos variados dentro del centro escolar público, con el fin de recoger dinero para la entidad Escola Valenciana.

En primer lugar les informamos que Círculo Cívico Valenciano es una entidad apolítica y sin ánimo de lucro, y que damos voz a los valencianos frente a las injerencias de entidades culturales ajenas al pueblo valenciano, así como también para las vulneraciones de derechos de los niños y padres en las escuelas, como cualquier actividad relacionada en las señas de identidad de nuestro pueblo.

Recordemos la vinculación del director de la escuela a la normativa vigente en virtud del Decreto 233/1997 de 2 septiembre del Gobierno Valenciano:

Artículo nº 19 Son competencias del director de la escuela cumplir y hacer cumplir las leyes y demás normas en vigor.
Artículo nº 95 Las escuelas de educación infantil y las escuelas de educación primaria dispondrán de autonomía en su gestión económica...
No encontramos en este articulado que el Centro Escolar tenga la función de realizar actividades mercantiles para terceras personas, como es en este caso Escola Valenciana.

Así mismo hacemos mención de la obligación de incluir cualquier actividad extraescolar en el PGA y que no pueden tener ánimo lucrativo estas actividades, en virtud de la Resolución de 15 de Julio de 2014, de las Direcciones Generales de Centros y Personal Docente, y de Innovación Ordenación y... por la que se dictan instrucciones:
2.7 Actividades extraescolares y complementarias. Servicios complementarios.
Punto 2: las actividades extraescolares y complementarias y los servicios complementarios que se incluyan en la PGA, serán organizados y realizados por el centro, por asociaciones colaboradoras... y no tendrán ánimo de lucro.

Desde Círculo Cívico denunciamos el uso del espacio público del Centro Educativo para actividades mercantiles, ajenas al ámbito educativo, ya que la entidad Escola Valenciana dispone de página web para estos efectos, así como de otros lugares y actos. No deben aprovecharse de una escuela o centro educativo para sus actividades económicas. Aquí el único que podemos observar es una financiación por medio de la escuela Juan XXIII del Grau de Gandía hacia Escola Valenciana. Entidad subvencionada por la AVL y la Generalitat Catalana. Así que no hay ningún motivo para que los centros tengan que vender los mismos productos o pedir 2 euros a cada familia para las actividades de esta entidad.

Es por ello que solicitamos la retirada inmediata de los artículos a la venta, así como que no se pida dinero a los padres desde el profesorado para las actividades de esta entidad. Círculo Cívico Valenciano hará un seguimiento exhaustivo de sus acciones por medio de las familias que se han puesto en contacto en nosotros, así como tampoco descartamos comunicar a la autoridad educativa pertinente lo que pasa en el Centro Educativo Juan XXIII, como hacer público este tipo de exacciones privadas a los padres de los alumnos.

Esperamos su pronta respuesta.

Jose Sanahuja
Presidente de Círculo Cívico Valenciano


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!