Searching...
martes, 28 de abril de 2015

Si Escola Valenciana no es pot comprometre a complir obligacions que se li lleven els drets de fer “trobades” / Si Escuela Valenciana no se puede comprometer a cumplir obligaciones que se le quiten los derechos de hacer "trobades"

Círcul Cívic Valencià Solicita de l´Ajuntament de Valéncia i de tots els ajuntaments que ahir ya nomenarem en la solicitut de declaració de “non grata” per a l'entitat Escola Valenciana que es prenguen les mides necessàries per a evitar enaltiments catalanistes o menyspreus als nostres símbols. Si l'entitat Escola Valenciana no es comprometen a garantisar el compliment de la Llei de Senyes i Símbols, no deu de ser autorisada a fer trobades en cap municipi valencià, ya que per a eixercir un dret no poden violar atres drets dels ciutadans valencians, la proporcionalitat i ponderació d'interessos està per damunt dels d'Escola Valenciana.

Carta en sagell d'entrada presentada el dia 23 d'abril de 2015 i dirigida als ajuntaments de l'Alqueria de la Comtesa, Benetússer, Camp de Mirra, Canyada de Biar, El Campello, L'Eliana, Godella, Morella, Petrer, Santa Pola, Valéncia Cap i Casal i Xàtiva:
Enllaços de les diferents cartes enviades en el seu sagell
A l'atenció de Na Laura Chulià Alcaldesa de Benetússer,

Círcul Cívic Valencià comunica que el pròxim dia 30 de maig, en la localitat de Benetússer és rebrà la visita d'Escola Valenciana. Tots els anys esta associació fa proselitisme del catalanisme i enaltixen les quatribarrades d'Aragó, que actualment representa als comtats catalans ( CCAA Catalana).

Denunciem que tot açò son atacs a la nostra idiosincràsia i sentiments valencians, des de Círcul Cívic Valencià no volem coartar cap dret com el de reunió, artícul 21.1 de la nostra Constitució Espanyola o ideologia artícul 16.1 del mateix text constitucional. Lo que no trobem correcte és que s´atente contra els nostres símbols, com la Real Senyera o la nostra llengua, en els documents que adjuntem és pot vore com l'entitat atenta als nostres símbols. Círcul Cívic Valencià entitat que defén els interessos del valencians, està en l'obligació de denunciar les ingerències d'esta associació cultural, que és finançada des de la Generalitat Catalana, açò és doble motiu de desllealtat cap als valencians. 

Hem de recordar que el dos d'abril d'enguany ha entrat en vigor la llei de senyes que protegix front a estes ingerències, en els nostres símbols, sabem que no podem llimitar el dret de reunió, pero si que podem demanar a l'administració local, que commine als promotors de l'event, a que no facen proselitisme del catalanisme, en banderes quatribarrades i pancartes de països inexistents. Per això que en virtut dels artículs de la llei 6/2015 de Senyes i Símbols:

Artícul 11. La acción de las entidades locales 1. Corresponde a las entidades locales de la Comunitat Valenciana colaborar con la Generalitat en el ejercicio de todas aquellas acciones de protección y defensa de las señas de identidad que resulten necesarias para garantizar el cumplimiento de los fines de esta ley. 2. En particular, las entidades locales estarán obligadas a intervenir para salvaguardar la integridad de aquellas señas de identidad que, por sus características, ubicación u otros elementos definitorios, guarden una especial vinculación con su territorio.

Artículo 10. La acción de la Generalitat 1. La Generalitat llevará a cabo todas aquellas actuaciones que sean precisas para garantizar la plena protección de las señas de identidad del pueblo valenciano en todos aquellos ámbitos en que éstas deban ser defendidas y frente a cualquier riesgo al que puedan verse sometidas. 2. En particular, el Consell podrá adoptar medidas específicas de protección para cada una de las señas de identidad reconocidas en esta ley, atendiendo a sus respectivas características y singularidades.

Artículo 7. La lengua valenciana 1. La lengua valenciana es la lengua propia y el idioma oficial, al igual que el castellano, de la Comunitat Valenciana y es, además, la principal seña de identidad del pueblo valenciano. 2. La dignificación y el respeto de la lengua valenciana como seña de identidad serán plenamente compatibles con un uso de aquélla que obedezca a su configuración histórica, popular y tradicional. 3. El respeto a la lengua valenciana como seña de identidad implica defender su individualidad respecto a las demás lenguas del Estado y su valor como patrimonio propio y exclusivo del pueblo valenciano. 

Artículo 5. Colaboración interadministrativa 1. La Generalitat y las entidades locales de la Comunitat Valenciana colaborarán, en el ejercicio de las funciones que cada administración pública tenga atribuidas por cada normativa sectorial aplicable, para tomar las medidas y poner en práctica aquellas actuaciones que resulten precisas u oportunas en el marco de esta ley.

Els artículs precedents deixen clar que les entitats locals tenen l'obligació de colaborar en la Generalitat Valenciana en l'àmbit de les seues potestats, i en cas de no tindre-les, demanarà auxili al Consell per a poder, fer respectar esta llei, els símbols i senyes de la CCAA Valenciana, que venen vinculats pel artícul dos del mateix text: 

Artículo 2. Definición de las señas de identidad del pueblo valenciano A los efectos de esta ley, tienen la consideración de señas de identidad del pueblo valenciano, además del idioma valenciano y los símbolos a los que se refiere la Ley 8/1984, de 4 de diciembre, por la que se regulan los símbolos de la Comunitat Valenciana y su utilización, todos aquellos otros símbolos y los bienes, documentos, costumbres, acontecimientos, fiestas, tradiciones e instituciones tradicionales que, por su especial vinculación con su historia, sus raíces y su idiosincrasia, merecen ser valoradas como especialmente representativas de su personalidad.

L'artícul dotze de la Llei de Senyes i Símbols 6/2015 nos dona llegitimació a Círcul Cívic Valencià, com persona jurídica per a poder defendre, tots els atacs que estem rebent en la nostra CCAA Valenciana, per part de les entitats catalanistes o qualsevol que vullga menysprear la nostra identitat: 

Artículo 12. Las actuaciones de las personas físicas y jurídicas Las personas físicas y jurídicas podrán intervenir activamente en la defensa y protección de las señas de identidad, poniendo en conocimiento de la Generalitat o de las entidades locales de la Comunitat Valenciana aquellas situaciones que puedan resultar contrarias a su integridad, consideración y debido respeto. 

Círcul Cívic Valencià Solicita de l´Ajuntament de El Campello que´s prenguen les mides necessàries per evitar enaltiments catalanistes o menyspreus als nostres símbols. Si l'entitat Escola Valenciana no es comprometen a garantisar el compliment de la Llei de Senyes i Símbols, no deuen de ser autorisat a fer la trobada dins dels carrers de El Campello, ya que per eixercir un dret no es tenen que violar atres drets dels ciutadans valencians, la proporcionalitat i ponderació d'interessos està per damunt dels d'Escola Valenciana.En la Ciutat de Valéncia a 23 d'abril de 2015 
José Sanahuja
President de Círcul Cívic Valencià

Document nº1 on podem observar com està violant-se l´artícul 7 de la Llei de Senyes , aixina com l’artícul nº2 del mateix text. 


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic ValenciàCírculo Cívico Valenciano Solicita del Ayuntamiento de Valencia y de todos los ayuntamientos que ayer ya nombramos en la solicitud de declaración de "non grata" para la entidad Escola Valenciana, que se tomen las medidas necesarias para evitar enaltecimientos catalanistas o desprecios a nuestros símbolos. Si la entidad Escola Valenciana no se comprometen a garantizando el cumplimiento de la Ley de Señas y Símbolos, no debe ser autorisada a hacer “trobades” en ningún municipio valenciano, ya que para ejercer un derecho no pueden violar otros derechos de los ciudadanos valencianos, la proporcionalidad y ponderación de intereses está por encima de los de Escola Valenciana.

Carta con cuño de entrada presentada el día 23 de abril de 2015 y dirigida a los ayuntamientos de la Alquería de la Condesa, Benetússer, Campo de Mirra, Cañada, El Campello, La Eliana, Godella, Morella, Petrer, Santa Pola, Valencia Cap i Casal y Xàtiva:                                              


Enlaces de las diferentes cartas enviadas con su sello:


A la atención de Laura Chuliá Alcaldesa de Benetússer,

Círculo Cívico Valenciano comunica que el próximo día 30 de mayo, en la localidad de Benetússer se recibirá la visita de Escola Valenciana. Todos los años esta asociación hace proselitismo del catalanismo y enaltecen las quatribarradas de Aragón, que actualmente representa a los condados catalanes (CCAA Catalana).

Denunciamos que todo esto son ataques a nuestra idiosincrasia y sentimientos valencianos, desde Círculo Cívico Valenciano no queremos coartar ningún derecho como el de reunión, artículo 21.1 de nuestra Constitución Española o ideología artículo 16.1 del mismo texto constitucional. Lo que no encontramos correcto es que se atente contra nuestros símbolos, como la Real Senyera o nuestra lengua, en los documentos que adjuntamos se puede ver cómo la entidad atenta a nuestros símbolos. Círculo Cívico Valenciano entidad que defiende los intereses de los valencianos, está en la obligación de denunciar las injerencias de esta asociación cultural, que es financiada desde la Generalitat Catalana, esto es doble motivo de deslealtad hacia los valencianos.

Debemos recordar que el dos de abril de este año ha entrado en vigor la ley de señas que protege frente a estas injerencias, a nuestros símbolos, sabemos que no podemos limitar el derecho de reunión, pero si que podemos pedir a la administración local, que commine a los promotores del evento, a que no hagan proselitismo del catalanismo, con banderas cuatribarradas y pancartas de países inexistentes. Por ello, en virtud de los artículos de la ley 6/2015 de Señas y Símbolos:

Artículo 11. La acción de las Entidades locales 1. Corresponde a las Entidades locales de la Comunidad Valenciana colaborar con la Generalitat en el Ejercicio de toda aquellas acciones de protección y defensa de las Señas de identidad que resultan necesarias para garantiza el cumplimiento de los finas de esta ley. 2. En particular, las Entidades locales estarán obligadas a intervenir para salvaguardar la integridad de aquellas Señas de identidad que, por sobre caracteristicas, ubicación u Otros Elementos definitorios, guardan una especial Vinculación con super territorio.

Artículo 10. La acción de la Generalidad 1. La Generalidad quitará a quepo Todas aquellas actuaciones que Sean precisas para garantizando la plena protección de las Señas de identidad del pueblo valenciano en todos Aquellos Ámbitos en que está devanado ser defendidas y frente a Cualquier Merkel al que puedan verse sometidas. 2. En particular, el Consejo podrá adoptar Medidas Específicas de protección para cada una de las Señas de identidad reconocidas en esta ley, atendiendo a sobre respectivas caracteristicas y singularidades.

Artículo 7. La lengua valenciana 1. La lengua valenciana es la lengua propia y el idioma oficial, al igual que el castellano, de la Comunidad Valenciana y se, además, la principal seña de identidad del pueblo valenciano. 2. La dignificación y el Respeto de la lengua valenciana como seña de identidad serán plenamente compatibles con un uso de aquélla que obedezca a super configuración histórica, popular y tradicional. 3. El Respeto a la lengua valenciana como seña de identidad implica defender sume individualidad respecto a las demas lenguas del Estado y sume valor como patrimonio propio y exclusivas del pueblo valenciano.

Artículo 5. Colaboración interadministrativa 1. La Generalidad y las Entidades locales de la Comunidad Valenciana colabora en el Ejercicio de las funciones que cada administración pública pretenda atribuidas por cada normativa sectorial aplicable, para volver las Medidas y poner en práctica aquellas actuaciones que resulten precisas uno oportunas, dentro del marco de esta ley.

Los artículos precedentes dejan claro que las entidades locales tienen la obligación de colaborar con la Generalitat en el ámbito de sus potestades, y en caso de no tenerlas, pedirá auxilio al Consejo para poder, hacer respetar esta ley, los símbolos y señas de la CCAA Valenciana, que vienen vinculados por dos artículos del mismo texto:

Artículo 2. Definición de las Señas de identidad del pueblo valenciano tiene los Efectos de esta ley, Tienen la consideración de Señas de identidad del pueblo valenciano, además del idioma valenciano y los símbolos a los que se refiere la Ley 8/1984, de 4 de diciembre, por la que se regulan los símbolos de la Comunidad Valenciana y sume UTILIZACION, todos Aquellos Otros símbolos y los BIEN, documentos, costumbres, acontecimientos, fiestas, tradiciones e instituciones tradicionales que, por super especial Vinculación con super historia, sobre raíces y sume idiosincrasia, merecía ser valoradas como especialmente representativas de super Personalidad.

El artículo doce de la Ley de Señas y Símbolos 6/2015 nos da legitimación a Círculo Cívico Valenciano, como persona jurídica para poder defender, todos los ataques que estamos recibiendo en nuestra CCAA Valenciana, por parte de las entidades catalanistas o cualquiera que quiera despreciar nuestra identidad:

Artículo 12. Las actuaciones de las personas físicas y jurídicas Las personas físicas y jurídicas podrán intervenir activamente en la defensa y protección de las Señas de identidad, poniéndo en Conocimiento de la Generalidad o de las Entidades locales de la Comunidad Valenciana aquellas situaciones que puedan resultar contrarias a super integridad, consideraciones y debida Respeto.

Círculo Cívico Valenciano solicita del Ayuntamiento de Benetússer que se tomen las medidas necesarias para evitar enaltecimientos catalanistas o desprecios a nuestros símbolos. Si la entidad Escola Valenciana no se comprometen a garantizando el cumplimiento de la Ley de Señas y Símbolos, no deben ser autorizada a hacer “la trobada” dentro de las calles o espacios públicos de ninguna localidad, ya que para ejercer un derecho no se tienen que violar otros derechos los ciudadanos valencianos, la proporcionalidad y ponderación de intereses está por encima de los de Escola Valenciana.En la Ciudad de Valencia a 23 de abril de 2015
José Sanahuja
Presidente de Círculo Cívico Valenciano

Documento nº1 donde podemos observar como está violándose articulado 7 de la Ley de Señas, así como el articulo nº2 del mismo texto.Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!