Searching...
jueves, 2 de abril de 2015

CVC aliat de la AVL despilandraja els diners a favor del català / CVC aliado de la AVL malgasta el dinero a favor del catalán


El CVC, l'aliat de la AVL i seny de tot lo antivalencià, vol despilandrajar més diners valencians en favor del català

No nos cansarem de denunciar i donar a conéixer als valencians, de quina manera estan destruint-nos la nostra llengua en favor de la que es parla en el nort. Ara proponen obrir un “centre valencià de les lletres” per a promoure la llectura, lliteratura i recolzar als autors valencians. Una atra mentira més disfrassant el català baix el nom de valencià, perque si fora un centre per a autors en llengua valenciana, s'hauria de nomenar “Centre de les Lletres Valencianes”. ¿La diferència? Tota la mateixa que n'hi ha entre “acadèmia valenciana de la llengua” (AVL) si es nomenara “acadèmia de la llengua valenciana”. O dient-ho més pla: no és lo mateix orchata valenciana de chufa que orchata de chufa valenciana. I açò qualsevol valencià ho sap.

Argumenten que la gent llig poc en valencià, lo qual és cert, pero ells, lo que van a fomentar, més encara, és la llectura en català. La gent no vol llegir llibres en català perque no és valencià. ¿Per qué no recolzen l'iniciativa de Foment de les Lletres Valencianes, associació sense ànim de lucre, i de la seua promoció Oronella VIP? Senzillament perque promou la llectura en valencià i això no els interessa.

Es queixen de la poca visibilitat dels autors valencians, ¡mentira! Els autors valencians estan molt visibles en Lo Rat Penat i la Real Acadèmia de Cultura Valenciana que són els dos ents que recolzen la llectura en valencià. Ademés contem en l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA). ¿Per qué no se'ls dona recolzament? Senzillament perque escriuen en valencià i això no els interessa.

Volen fer una base de senyes d'escritors valencians, promoure la llectura en espais oberts i entre els més jóvens, ¡adoctrinament! ¿Per a qué fer el “dia de les lletres valencianes”, com volen fer, si ya tenim a la RACV que tots els anys celebra el “Dia de la Llengua Valenciana”? Açò no interessa, no és el dia de la llengua catalana, i per això ni ho recolzen, ni ho fomenten.

Insten a constituir un “observatori de la llengua i el llibre” per a que faça un anàlisis continu de la situació del llibre i la llectura en la Comunitat. ¡Mentira! Volen una policia llingüística del català que puga tindre la facultat de recomanar que s'ha de subvencionar, més i més, als editors del país valencià i amics per al foment del llibre en català. I això, per supost, en els diners de la bojaca de tots els valencians.

I no per arribar a lo últim, és manco cínic, encara que en ells tot ho és: censuren la destrucció de bens culturals en Iraq, cosa en la que estem d'acort. La llengua i cultura de qualsevol poble ha d'estar protegida. Pero vostés, senyors de CVC, que porten destruint la valenciana tants anys, se'ls hauria de caure la cara als peus de la vergonya, per defendre tota la cultura forastera, manco la pròpia i milenària valenciana.


Twitter : @CCivico_val

 Círcul Cívic Valencià

El CVC, el aliado de la AVL y seña de todo lo antivalenciano, quiere despifarrar más dinero valenciano en favor del idioma catalán

No nos cansaremos de denunciar y dar a conocer a los valencianos, de qué manera están destruyendo  nuestra lengua en favor de la que se habla en el norte. Ahora proponen abrir un "centro valenciano de las letras" para promover la lectura, literatura y apoyar a los autores valencianos. Otra mentira más disfrazado el catalán bajo el nombre de valenciano, porque si fuera un centro para autores en lengua valenciana, se debería llamar "Centro de las Letras Valencianas". ¿La diferencia? Toda la misma que hay entre "academia valenciana de la lengua" (AVL) si se llamara "academia de la lengua valenciana". O diciéndolo más plano: no es lo mismo horchata valenciana de chufa que horchata de chufa valenciana. Y esto cualquier valenciano lo sabe.

Argumentan que la gente lee poco en valenciano, el cual es cierto, pero ellos, lo que fomentan, más aún, es la lectura en catalán. La gente no quiere leer libros en catalán porque no es valenciano. ¿Por qué no apoyan la iniciativa de Fomento de las Letras Valencianas, asociación sin ánimo de lucro, y de su promoción Oronella VIP? Sencillamente porque promueve la lectura en valenciano y eso no les interesa.

Se quejan de la poca visibilidad de los autores valencianos, ¡mentira! Los autores valencianos están muy visibles en Lo Rat Penat y la Real Academia de Cultura Valenciana que son los dos entes que apoyan la lectura en valenciano. Además contamos en la Asociación de Escritores en Lengua Valenciana (AELLVA). ¿Por qué no se les da apoyo? Sencillamente porque escriben en valenciano y eso no les interesa.

Quieren hacer una base de datos de escritores valencianos, promover la lectura en espacios abiertos y entre los más jóvenes, ¡adoctrinamiento! ¿Para qué hacer el "día de las letras valencianas", como quieren hacer, si ya tenemos a la RACV que todos los años celebra el "Día de la Lengua Valenciana"? Esto no interesa, no es el día de la lengua catalana, y por eso ni lo apoyan, ni lo fomentan.

Instan a constituir un "observatorio de la lengua y el libro" para que haga un análisis continuo de la situación del libro y la lectura en la Comunidad. ¡Mentira! Quieren una policía lingüística del catalán que pueda tener la facultad de recomendar y subvencionar, más y más, a los editores del país valenciano y amigos para el fomento del libro en catalán. Y esto, por supuesto, con el dinero del bolsillo de todos los valencianos.

Y no por llegar lo último, es menos cínico, aunque en ellos todo lo es: censuran la destrucción de bienes culturales en Irak, algo en lo que estamos de acuerdo. La lengua y cultura de cualquier pueblo debe estar protegida. Pero ustedes, señores de CVC, que llevan destruyendo la valenciana tantos años, se les debería caer la cara a los pies de la vergüenza, por defender toda la cultura foránea, menos la propia y milenaria valenciana.

0 comentarios:

 
Back to top!