Searching...
domingo, 26 de abril de 2015

National Geographic difon que el promotor del dia del llibre, el valencià En Vicente Clavel Andrés, era català / National Geographic difunde que el valenciano D. Vicente Clavel Andrés era catalán

Círcul Cívic Valencià denúncia la manipulació per part de la revista National Geographic en una de les seues publicacions del dia 23 d'abril d'este mateix any i baix el títul “¿Quí inventà el Dia del Llibre? La resposta fon que l'editor català Vicente Clavel Andrés....De tots és sabut que naixqué en Valéncia i fon valencià.


Des de Círcul Cívic Valencià no podem entendre com una revista del prestigi i d'àmbit internacional comet un erro tan greu en confondre el lloc de naiximent i procedència de l’escritor, periodiste i traductor valencià En Vicente Clavel Andrés. Pero no es preocupen de res senyors de National Geographic, puix nosatros els informem: naixqué en la nostra volguda Valéncia Cap i Casal, en l'any 1888. Fon amic d'atre ilustre valencià, En Vicente Blasco Ibañez. Escomençà escrivint en valencià en la novela “El Conte del Dumenche” en 1914.

Els podríem contar tota la seua profílica vida, pero perdríem l'idea del present escrit de denúncia sobre la manipulació de les senyes de naiximent i procedència d’En Vicent. No sabem si per poca destrea del redactor de la notícia o per simple voluntat manipuladora del mateix. No volem pensar que la seua vinculació en el Grup RBA Editors de Barcelona haja tingut res a vore en est assunt. Pero d'igual forma, els solicitem que o be, consulten les fonts bibliogràfiques en llibres especialisats en la matèria, o be es posen en contacte en nosatros. Gustosament els donarem probes fefaents del lloc de naiximent d’En Vicent Clavel i tot quan desigen saber sobre Valéncia, valencianisme i les figures de renom -com és el cas que nos ocupa- d'una terra en el seu propi Sigle d'Or de lliteratura en llengua valenciana, la qual a tan ilustres escritors ha vist nàixer i a la que li han llegat i seguixen llegant-li grans obres que mai moriran. 

De totes formes ací els deixem uns enllaços per a que puguen consultar-los:

http://www.pedeefe.com.es/universitat_alacant_vte_clavel_andres.pdf
http://www.diadellibro.eu/vicente-clavel.html

Círcul Cívic Valencià solicita de National Geographic la rectificació de la notícia del 23 d'abril de 2015 sobre la procedència i filiació de Dia del Llibre. Aixina com una disculpa als llectors i no llectors que veem com un icon de la publicació d'investigació cau en un erro tan destrellatat.Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià


Círculo Cívico Valenciano denuncia la manipulación de la Revista internacional Nacional Geographic en una de sus publicaciones del día 23/04/2015. Con el título “¿Quién inventó el Día del Libro? Fue el editor catalán Vicente Clavel Andrés... De todos es sabido que nació en Valencia y por lo tanto era valenciano.


Desde Círculo Cívico Valenciano no podemos entender como una revista de ámbito internacional, tiene el grave error de confundir el lugar de nacimiento y procedencia del escritor, editor, periodista y traductor valenciano D. Vicente Clavel Andrés. No se preocupen señores de Nacional Geographic nosotros les informamos: nació en nuestra querida Valéncia (Cap i Casal), en el año 1888. Fue amigo de otro ilustre valenciano D. Blasco Ibañez. Empezó escribiendo en valenciano la novela Noche Buena (Valensia: El Cuento del Dumenche, 1914)

Les podríamos contar toda su prolífica vida, pero, creo que perderíamos la idea del presente escrito de denuncia, sobre la manipulación de los datos de nacimiento y procedencia de D. Vicente Clavel Andrés. No sabemos si por torpeza del redactor de la noticia o simple voluntad manipuladora del mismo. No creemos que su vinculación con el Grupo RBA Editores de Barcelona, tenga que ver con esto, pero les solicitamos que o bien, consulten las fuentes bibliográficas en libros especializados en la materia, o bien se pongan en contacto con nosotros. Gustosamente les daremos pruebas fehacientes del lugar de nacimiento de D. Vicente Clavel y de todo cuanto deseen saber sobre Valencia, valencianismo y las figuras de renombre –como es el caso que nos ocupa-  de una tierra con su propio Siglo de Oro literario en lengua valenciana y que tan ilustres escritores ha visto nacer y a la que han dejado y siguen dejando grandes obras que nunca morirán.

De todas formas aquí les dejamos unos enlaces para que puedan consultarlos:

http://www.pedeefe.com.es/universitat_alacant_vte_clavel_andres.pdf
http://www.diadellibro.eu/vicente-clavel.html

Círculo Cívico Valenciano solicita de Nacional Geographic la rectificación de la noticia, del día 23/04/2015 sobre la procedencia y filiación del Día del Libro. Así como una disculpa a los lectores y no lectores que vemos como un icono de la publicación de investigación cae en un error tan burdo.Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!