Searching...
domingo, 26 de abril de 2015

Solicitem l'investigació de presunts delictes comesos en les Trobades d'Escola Valenciana / Solicitamos la investigación de presuntos delitos cometidos en “les trobades” de Escola Valenciana.

Posem en coneiximent de la Fiscalia de Menors de Valéncia, per a que investigue els possibles delictes comesos en estos events, com possibles injuries o calumnies tipificades en el Còdic Penal Espanyol, els fets ocorreguts dins de recints públics en una “Trobada d'Escola Valenciana” el passat 28 de març d'este mateix any en la localitat d'Agullent.

Círcul Cívic Valencià solicita l'investigació d'estos fets, per la Fiscalia de Menors de Valéncia, aixina com que se prenguen de totes les mides necessàries per a la protecció de menors d'edat, i en cas de possibles delictes l'interposició de l'oportuna querella.

Adjuntem la carta íntegra en sagell d’entrada presentada el dia 23 d’abril en Fiscalia de Menors.
Ciutat de la Justícia/Fiscalia de Menors
Autopista del Saler, 14, 
46013 Ciutat de Valéncia, Valéncia

A/A del Fiscal de Menors de la CCAA Valenciana

Círcul Cívic Valencià informa que el passat de vintihuit de març en la localitat d'Agullent, tingué lloc un event d'Escola Valenciana. Part de les activitats de dit event, eren uns tallers educatius, que se realisaven en instalacions consistorials de l'Ajuntament d'Agullent, locals cedits per a la realisació de les presuntes jornades culturals.

En eixos locals se realisà, en menors un supost taller educatiu que consistia en caricaturisar les cares de diferents personalitats polítiques, entre elles En Toni Cantó diputat per Valéncia, en les Corts Espanyoles; En Alejandro Font de Mora diputat per les Corts Valencianes i President de les mateixes; la diputada y Consellera de Govern per les Corts Valencianes Na Maria José Català; En Javier Santamaria diputat per les Corts Valencianes i Conseller de Govern de la Generalitat Valenciana. S'adjunten fotografies d'u dels tallers educatius realisats per Escola Valenciana com document nº1 i com document nº2 una portada de ABC.

Círcul Cívic Valencià posa en coneiximent de la Fiscalia de Menors de Valéncia, per a que investigue els possibles delictes comesos en estos events, com possibles injuries o calumnies tipificades en el Còdic Penal Espanyol:

Artícul nº 504: Incorren en la pena de multa de dotze a díhuit mesos els que calumnien, injurien o amenacen greument el Govern Nació.........Consell de Govern d'una Comunitat Autònoma.

Artícul nº 215:.......Se procedirà d'ofici quan l'ofesa se dirigixca contra funcionari públic, autoritat o agent de la mateixa sobre fets concernents al eixercici dels seus càrrecs.

Llei de l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal 50 de 1981.:

Artícul nº1: El Ministeri Fiscal té per missió promoure l'acció de la justícia en defensa de la llegalitat, dels drets dels ciutadans i de l'interés públic tutelat per la llei, d'ofici o a petició dels interessats, aixina com velar per l'independència dels Tribunals, i procurar davant estos la satisfacció de l'interés social.

Artícul nº3: Per a el compliment de les missions establides en l'artícul 1, corresponent al Ministeri Fiscal:......

4. Eixercitar les accions penals i civils dimanants de delictes i faltes u opondre-se a les eixercitades per atres, quan procedixca.

5. Intervindre en el procés penal, instant de l'autoritat judicial l'adopció de les mides cautelars que procedixquen i la pràctica de les diligencies encaminades al clarificament dels fets o instruint directament el procediment en l'àmbit de lo dispost en la Llei Orgànic reguladora de la Responsabilitat Penal de los Menors, puguen ordenar a la Policia Judicial aquelles diligències que estime oportunes.

Aixina mateix recordem la vinculació de l'Administració autonòmica valenciana a la llei de protecció integral de l'infància, ya que en estos fets estan presuntament involucrats menors, usats com instruments per a realisar les presuntes calumnies i injuries. En virtut de la llei:

- Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de l'Infancia i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana

Artícul 7 Reconeiximent genèric dels drets fonamentals i llibertats públiques del menor 

1. Els chiquets i adolescents fruiran, en la Comunitat Valenciana, dels drets que la Constitució Espanyola i els Tractats Internacionals firmats per Espanya reconeixen a les persones por el mateix fet de ser-ho i, en especial, dels drets reconeguts en la Convenció de Drets del Chiquet de les Nacions Unides, sense que puga donar-se discriminació alguna per raó de naiximent, nacionalitat, raça, sexe, deficiència o malaltia, religió, llengua, cultura, opinió o qualsevol atra condició personal, familiar, econòmica o social.

2. La Generalitat, dins de les seues competències, garantisaran la protecció integral i efectiva dels drets civils, polítics, socials, econòmics i culturals del menor, fomentant la seua integració real i efectiva en la societat.

3. La Generalitat establirà las mides de protecció adequades per a previndre, evitar i tractar d'erradicar qualsevol manera d'explotació, abús i violència de la que puga ser víctima el menor.

Artícul 9 Dret de protecció a l'integritat física i síquica del menor 

1. La Generalitat adoptarà les mides pertinents per a protegir la integritat física i síquica del menor front a situacions de maltractament, abús, violència, amenaça, mutilació genital, explotació sexual, laboral o econòmica, manipulació, utilisació instrumental i acció degradant i humiliant, en tot tipo de conductes, ya siguen intencionals per acció o omissió com imprudents.

Solicita Círcul Cívic Valencià l'investigació d'estos fets, per la Fiscalia de Menors de Valéncia, aixina com que se prenguen de totes les mides necessàries per a la protecció de menors d'edat, i en cas de possibles delictes l'interposició de l’oportuna querella.


En Valéncia a 23 de Abril de 2015

Jose Sanahuja
President de Círcul Cívic Valencià


Document nº1 Fotos de diverses autoritats valencianes vilipendiades i caricaturisades per menors en la Trobada de la localitat d'Agullent de data 28/03/2015Document nº2 notícia en el periòdic ABC del divendres 03/04/2015, podem observar la notorietat i publicitat de l'event.


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià


Ponemos en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Valencia, para que investigue los posibles delitos cometidos en estos eventos, como posibles injurias o calumnias tipificadas en el Código Penal Español, los hechos ocurridos dentro de recintos públicos en un "Encuentro de Escuela Valenciana "el pasado 28 de marzo de este mismo año en la localidad de Agullent.

Círculo Cívico Valenciano solicita la investigación de estos hechos, por la Fiscalía de Menores de Valencia, así como que se tomen todas las medidas necesarias para la protección de menores de edad, y en caso de posibles delitos la interposición de la oportuna querella.

Adjuntamos la carta íntegra presentada en Fiscalía de Menores con cuño de entrada de dia 23-04-2015
Ciudad de la Justicia/Fiscalía de Menores
Autopista del Saler, 14, 
46013 Ciudad de Valencia, Valencia 

A/A del Fiscal de Menores de la CCAA Valenciana

Círcul Cívic Valencià informa que el pasado veintiocho de marzo en la localidad de Agullent, tuvo lugar un evento de Escuela Valenciana. Parte de las actividades dicho evento, eran unos talleres educativos, que se realizaban en instalaciones consistoriales del Ayuntamiento de Agullent, locales cedidos para la realización de las pretendidas jornadas culturales.

En esos locales se realizó, con menores un supuesto taller educativo que consistía en caricaturizar las caras de diferentes personalidades políticas, entre ellas D. Toni Cantó diputado por Valencia, en las Cortes Españolas; D. Alejandro Font de Mora diputado por las Cortes Valencianas y Presidente de las mismas; la diputada y Consejera de Gobierno por las Cortes Valencianas Dña. María José Catalá; D. Javier Santamaría diputado por las Cortes Valencianas y Consejero de Gobierno de la Generalitat Valenciana. Se adjuntan fotografías de uno de los talleres educativos realizados por Escuela Valenciana como documento nº1 y como documento nº2 una portada de ABC.

Círcul Cívic Valencià pone en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Valencia, para que investigue los posibles delitos cometidos en estos eventos, como posibles injurias o calumnias tipificadas en el Código Penal Español:

Artículo nº 504: Incurrirán en la pena de multa de doces a dieciocho meses los que calumnien, injurien o amenacen gravemente el Gobierno Nación.........Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma.

Artículo nº 215:.......Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.

Ley del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal 50 de 1981.:

Artículo nº1: El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

Artículo nº3: Para el cumplimiento de las misiones establecidas en el artículo 1, corresponde al Ministerio Fiscal:......

4. Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda.

5. Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos o instruyendo directamente el procedimiento en el ámbito de lo dispuesto en la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, pudiendo ordenar a la Policía Judicial aquellas diligencias que estime oportunas.

Asimismo recordamos la vinculación de la Administración autonómica valenciana a la ley de protección integral de la infancia, ya que en estos hechos están presuntamente involucrados menores, usados como instrumentos para realizar las presuntas calumnias e injurias. En virtud de la ley:

- Ley 12/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana

Artículo 7 Reconocimiento genérico de los derechos fundamentales y libertades públicas del menor 

1. Los niños y adolescentes gozarán, en la Comunitat Valenciana, de los derechos que la Constitución Española y los Tratados Internacionales firmados por España reconocen a las personas por el mero hecho de serlo y, en especial, de los derechos reconocidos en la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, sin que pueda darse discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra condición personal, familiar, económica o social.

2. La Generalitat, dentro de sus competencias, garantizará la protección integral y efectiva de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales del menor, fomentando su integración real y efectiva en la sociedad.

3. La Generalitat establecerá las medidas de protección adecuadas para prevenir, evitar y tratar de erradicar cualquier forma de explotación, abuso y violencia de la que pueda ser víctima el menor.

Artículo 9 Derecho de protección a la integridad física y psíquica del menor 

1. La Generalitat adoptará las medidas pertinentes para proteger la integridad física y psíquica del menor frente a situaciones de maltrato, abuso, violencia, amenaza, mutilación genital, explotación sexual, laboral o económica, manipulación, utilización instrumental y acción degradante y humillante, en todo tipo de conductas, ya sean intencionales por acción u omisión como imprudentes.


Solicita Círculo Cívico Valenciano la investigación de estos hechos, por la Fiscalía de Menores de Valencia, así como la toma de todas las medidas necesarias para la protección de menores de edad, y en caso de posibles delitos la interposición de la oportuna querella.

En Valencia a 23 de Abril de 2015
Jose Sanahuja
President de Círcul Cívic Valencià


Documento nº1 Fotos de diversas autoridades valencianas vilipendiadas i caricaturizadas por menores en la “Trobada” de la localidad de Agullente de fecha 28/03/2015
Documento nº2 noticia en el periodico ABC delv viernes 03/04/2015, pueden observar la notoriedad y publicidad de l'event.Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!