Searching...
miércoles, 1 de abril de 2015

L'ent polític disfrassat de llingüístic, la AVL, amenaça al Consell Valencià / El ente político disfrazado de lingüístico, la AVL, amenaza al Consell Valenciano

                             


Si la llei de senyes va a ser derogada ans de que acabe l'any, si s'han omplit la boca dient que no anaven a entrar en la polèmica que el PP volia obrir en fer esta llei, resulta ara un poc desconcertant que tots, i a totes hores, parlen de lo mateix. Veem molt, massa nerviosos als representants de l'unitat de les llengües, als que afirmen que el valencià és català, als exterminadors de la nostra llengua, la valenciana.

Una volta més intenten enganyar al poble dient que esta llei ha creat una inquietut en l'opinió pública, especialment en lo que afecta a la llengua i els recorda que són l'única institució normativa de l'idioma valencià. Srs. de la AVL, ¿a quin sector del poble pot inquietar esta llei? Als pancatalanistes no, perque ya han promés derogar-la i als valencianistes tampoc, perque ademés de que no creem en el PP, no considerem que esta llei siga suficient. Deixen d'inventar-se les coses i diguen-li a la gent quina és la seua verdadera preocupació.

Ara la “acadèmia valenciana de la llengua” ix amenaçant al Consell, dient-li que si no complix les seues resolucions en matèria llingüística vulneraria l'Estatut d'Autonomia. Dient-ho més clar: tot lo que diga la AVL està per damunt de la llei màxima dels valencians, l'Estatut.

La AVL -açò és de lo més intolerable que podrem llegir en temps, ademés de mentira, incoherent i mil calificatius més que li pertanyen a este niu de pancatalanistes venuts i traïdors al poble valencià- demana respecte per la Constitució Espanyola i per l'Estatut d'Autonomia. Per ad estos policies polítics, més que acadèmics i llingüístes,  la llei ha creat un vigilant d'identitat el qual pot demanar l'anulació de les subvencions a qui considere que no s'ajusta a la seua visió dels símbols patris, ademés se llamenta perque Lo Rat Penat i la RACV estiguen dins i ells, la AVL i els seus amiguets de batalla antivalencianista, el CVC, estiguen fòra.

¿Quan ha respectat la AVL la Constitució o l'Estatut? ¿En nomenar català al valencià? ¿En promoure l'odi a Espanya acodint a actes de la mà de les entitats secessionistes com ACPV recolzant tot lo català front a lo valencià? ¿Se pot ser més fals a l'hora de demanar respecte?

Les subvencions que es poden llevar si vulneren la llei de senyes, això és lo que els preocupa ad estos depredadors que reben de la Generalitat 2.934.510 euros (presupost oficial per a 2015), acadèmics que cobren per destruir la llengua milenària dels valencians front als aproximadament 120.000 euros que rep la RACV. ¿Comparables les subvencions eh? ¡Quina poca vergonya que tenen! Dels pràcticament 3 millons d'euros per a la AVL als irrisoris 100.000 per a la RACV i encara es queixen.

La AVL també llamenta que l'Estatut no s'ha complit mai per part del PP per seguir donant aportacions a entitats que defenen la normativa llingüística valenciana per al valencià, com Lo Rat Penat i la RACV, diferent a la catalana de la AVL.

Quina poca vergonya tenen en comparar als ACADÈMICS de la RACV i al mestres Lo Rat Penat en ells.  Uns acadèmics que estan ahí per mèrits i no per designació política, que sense casi ajudes fan un immens treball regalant hores de la seua vida per a que no exterminen a la nostra llengua i que ademés inclou seccions d'humanitats, de ciències migambientals i agroalimentàries, d'història, d'economia i de dret, d'etnologia, d'ingenieria, de cartografia, d'art, de musicologia, d'arqueologia, de patrimoni artístic, de prehistòria...i tot això per la ridícula almoina que reben de subvenció.

Lo més democràtic i per lo que lluitarà Círcul Cívic Valencià és per l'igualtat de condicions per a les dos acadèmies -encara que nosatros si no estiguera blindada dins de l'Estatut exigim la seua derogació- i que els valencians triem lliurement a on volem dependre a escriure valencià. Si en els professors titulats per Lo Rat Penat (entitat centenària que ya formava professors ans que la AVL existira) o en els professors del català que promou la AVL (l'acadèmia dels polítics).

Twitter : @CCivico_val
 Círcul Cívic Valencià

            


Si la ley de señas va a ser derogada antes de que acabe el año, si se han llenado la boca diciendo que no iban a entrar en la polémica que el PP quería abrir al hacer esta ley, resulta ahora un poco desconcertante que todos , y a todas horas, hablen de lo mismo. Vemos mucho, demasiado nerviosos a los representantes de la unidad de las lenguas, los que afirman que el valenciano es catalán, a los exterminadores de nuestra lengua, la valenciana.

Una vez más intentan engañar al pueblo diciendo que esta ley ha creado una inquietud en la opinión pública, especialmente en lo que afecta a la lengua y les recuerda que son la única institución normativa del idioma valenciano. Sres. de la AVL, ¿a qué sector del pueblo puede inquietar esta ley? A los pancatalanistas no, porque ya han prometido derogarla y a los valencianistas tampoco, porque además de que no creemos en el PP, no consideramos que esta ley sea suficiente. Dejen de inventarse las cosas y díganle a la gente cuál es su verdadera preocupación.

Ahora la "academia valenciana de la lengua" sale amenazando al Consejo, diciéndole que si no cumple sus resoluciones en materia lingüística vulneraría el Estatuto de Autonomía. Diciéndolo más claro: todo lo que diga la AVL está por encima de la ley máxima de los valencianos, el Estatuto.

La AVL -esto es de lo más intolerable que podremos leer en tiempo, además de mentira, incoherente y mil calificativos más que le pertenecen a este nido de pancatalanistas vendidos y traidores al pueblo valenciano- pide respeto por la Constitución Española y por el Estatuto de Autonomía. Para estos policías políticos, más que académicos y lingüistas, la ley ha creado un vigilante de identidad el cual puede pedir la anulación de las subvenciones a las que considere que no se ajusta a su visión de los símbolos patrios, además se lamentan porque Lo Rat Penat y la RACV estén dentro y ellos, la AVL y sus amiguitos de batalla antivalencianista, el CVC, estén fuera.

¿Cuándo ha respetado la AVL la Constitución o el Estatuto? ¿Cuándo llaman catalán al valenciano? ¿Promoviendo el odio a España al acudir a actos de la mano de las entidades secesionistas como ACPV apoyando todo lo catalán frente a lo valenciano? ¿Se puede ser más falso a la hora de pedir respeto?

Las subvenciones que se pueden quitar si vulneran la ley de señas, esto es lo que les preocupa a estos depredadores que reciben de la Generalidad 2.934.510 euros (presupuesto oficial para 2015), académicos que cobran para destruir la lengua milenaria de los valencianos frente los aproximadamente 120.000 euros que recibe la RACV. ¿Comparables las subvenciones eh? ¡Qué poca vergüenza que tienen! De los prácticamente 3 millones de euros para la AVL a los irrisorios 100.000 para la RACV y todavía se quejan.

La AVL también lamenta que el Estatuto no se ha cumplido nunca por parte del PP por seguir dando aportaciones a entidades que defienden la normativa lingüística valenciana para el valenciano, como Lo Rat Penat y la RACV, diferente a la catalana de la AVL.

Qué poca vergüenza tienen al comparar los académicos de la RACV y a los maestros Lo Rat Penat con ellos. Unos académicos que están ahí por méritos y no por designación política, que sin casi ayudas hacen un inmenso trabajo regalando horas de su vida para que no exterminen  nuestra lengua y que además incluye secciones de humanidades, de ciencias medioambientales y agroalimentarias , de historia, de economía y de derecho, de etimología, de ingeniería, de cartografía, de arte, de musicología, de arqueología, de patrimonio artístico, de prehistoria ... y todo ello por la ridícula limosna que reciben de subvención.

Lo más democrático y por lo que luchará Círculo Cívico Valenciano es por la igualdad de condiciones para las dos academias -aunque nosotros si no estuviera blindada dentro del Estatuto exigiríamos su derogación- y que los valencianos eligamos libremente donde queremos aprender a escribir valenciano. Si con los profesores titulados por Lo Rat Penat (entidad centenaria que ya formaba profesores antes que la AVL existiera) o con los profesores del catalán que promueve la AVL (la academia de los políticos).

Twitter : @CCivico_val
 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!