Searching...
jueves, 23 de abril de 2015

Seguim denunciant les ingerències en l'ensenyança en els centres educatius valencians / Seguimos denunciando las injerencias en la enseñanza en los centros educativos valencianos

Tot açò és possible gràcies als alumnes que conten en casa lo que els passa en classe i als pares i mares que es posen en contacte en Círcul Cívic Valencià (prensaccv@gmail.com) sabedors que l'anonimat el tenen assegurat. CCV espera i desija que cada dia siguen més els pares i mares que nos criden, nos escriguen...per a que fem d'intermediaris en estos assunts, protegint aixina l'anonimat dels alumnes per a que no sofrixquen cap tipo de represalia.

El dia 14 d'este mateix més presentàvem en el CEIP Joan XXIII del Grau de Gandia una denúncia enviada per uns pares, (http://www.circulocivico.org/2015/04/el-ceip-joan-xxiii-ven-productes-dins.html) en la qual se posava de manifest que este colege estava venent productes de l'entitat de caràcter privat Escola Valenciana, cosa totalment irregular. Hui mateixa estos pares nos han comunicat que els productes d'esta aliena entitat ya no es troben a la venda, pero com el colege no nos ha respost i no sabem si lo únic que han fet és posar estos productes en un lloc manco visible i aprofitant la visita a la Direcció General d'innovació, ordenació i política llingüística, també els hem deixat part dels actes d'este colege.

Ahir varem presentar davant un atre institut denúncia d'ingerències alienes en l'ensenyança dels alumnes valencians, acompanyem esta notícia en la carta íntegra entregada tant en el mateix institut, el IES Benimàmet com en la Direcció General d'innovació, ordenació i política llingüística.

Els deixem una de les cartes íntegra en valencià i castellà i les fotos dels sagells
d'entrada corresponents a cada centre i lloc a on s'han presentat estes denúncies més les fotos corresponents a les ingerències ya redactades en este escrit.

                                                                              

Ciutat de Valéncia 23 d'abril de 2015

A l'atenció d'En José Leopoldo Silvestre Sánchez director de IES Benimàmet.
Círcul Cívic Valencià denúncia les ingerències educatives i polítiques que està sofrint l'alumnat del IES Benimàmet, situat en el C/ Cullera S/N 46035 Valéncia per part dels docents de dit colege i comunicades ad esta associació per uns pares els quals tenen fills que acodixen a eixe centre.

Els continguts educatius que s'estan impartint en les aules d'este institut d'ensenyança mija, són directament les publicades per la Generalitat Catalana, com podem observar en estes fiches, entregades a l'alumnat. El professorat ni tan sols té la decència o la precaució d'ocultar la procedència dels texts utilisats. Des de Círcul Cívic Valencià nos preguntem, ¿quin sentit té la Conselleria d'Educació, ya que els texts o treballs amprats pels professors són els de la CCAA Catalana?, els ciutadans nos podem estalviar la despesa pública que suponen els nostres funcionaris, perque la seua funció educadora l'estan suplint des d'atres administracions, autonòmiques.

No obstant, també informem que en estar usant material didàctic català, este institut d'educació, està violant varis artículs de la LLEI 6/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Reconeiximent, Protecció i Promoció de les Senyes d'Identitat del Poble Valencià. [2015/3127], cóm eixemple l'artícul 7.

Artícul 7. La llengua valenciana 1. La llengua valenciana és la llengua pròpia i l'idioma oficial, de la mateixa manera que el castellà, de la Comunitat Valenciana i és, ademés, la principal senya d'identitat del poble valencià. 2. La dignificació i el respecte de la llengua valenciana com a senya d'identitat seran plenament compatibles en un us d'aquell que obedixca a la seua configuració històrica, popular i tradicional. 3. El respecte a la llengua valenciana com a senya d'identitat implica defendre la seua individualitat respecte a les demés llengües de l'Estat i el seu valor com a patrimoni propi i exclusiu del poble valencià.

Podem observar com s'usen paraules del lèxic català i per tant inadequades per a la llengua valenciana, i la seua individualitat sobre atres llengües de l'Estat Espanyol. Per estos motius i les fotos adjuntes, enviades per un pare d'una alumna del IES Benimàmet, com a prova de l'ocorregut exigim lo notificat en esta carta.
  

               
       

FONAMENTACIÓ JURÍDICA:
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

El artículo 10 de esta Ley de protección de Señas y Símbolos, vincula a toda la Administración autonómica a tomar las medidas necesarias para el respeto de nuestros símbolos como es la Lengua Valenciana, en virtud.:

Artículo 10. La acción de la Generalitat 1. La Generalitat llevará a cabo todas aquellas actuaciones que sean precisas para garantizar la plena protección de las señas de identidad del pueblo valenciano en todos aquellos ámbitos en que éstas deban ser defendidas y frente a cualquier riesgo al que puedan verse sometidas. 2. En particular, el Consell podrá adoptar medidas específicas de protección para cada una de las señas de identidad reconocidas en esta ley, atendiendo a sus respectivas características y singularidades.

Círcul Cívic Valencià recuerda la obligación de inclusión de toda actividad curricular en el proyecto curricular y su adecuación al currículo oficial de la CCAA Valenciana, en virtud del DECRETO 234/199 7, de 2 de septiembre, del Govern Valencia, por el cual se aprueba el Reglamento orgánico y funcionales de los institutos de educación secundaria.

103 CAPITULO II Proyecto curricular de etapa
l. La comisión de coordinación pedagógica coordinará la elaboración y se responsabilizaráde la redacción del proyecto curricular para cada una de las etapas educativas que se impartan en el instituto,de acuerdo con el currículo oficial de la Comunidad Valenciana.

Artículo 95
La comisión de coordinación pedagógica tendrá, en relación con el régimen de funcionamiento establecido en este Reglamento,las siguientes competencias:
l . Analizar, desde el punto de vista educativo, el contexto cultural y socio-lingüístico del instituto a fin de proponer al equipo directivo el plan de normalización lingüística y el diseño particular del programa o programas de educación bilingüe que aplique el
centro, para su inclusión en el proyecto educativo del instituto.
10. Promocionar el uso del valenciano en todas las actividades que le competen.Jose Sanahuja

President de Círcul Cívic ValenciàEntrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià


Todo esto es posible gracias a los alumnos que cuentan en casa lo que les pasa en clase y los padres y madres que se ponen en contacto con Círculo Cívico Valenciano (prensaccv@gmail.com) los cuales saben que el anonimato lo tienen asegurado. CCV espera y desea que cada día sean más los padres y madres que nos llamen, nos escriban ... para que hagamos de intermediarios en estos asuntos, protegiendo así el anonimato de los alumnos para que no sufran ningún tipo de represalia.

El día 14 de este mismo más presentábamos en el CEIP Juan XXIII del Grau de Gandia una denuncia enviada por unos padres,http://www.circulocivico.org/2015/04/el-ceip-joan-xxiii-ven-productes-dins.html en la que se ponía de manifiesto que este colegio estaba vendiendo productos de escuela valenciana, algo totalmente irregular. Hoy mismo estos padres nos han comunicado que los productos de esta ajena entidad ya no se encuentran a la venta, pero como el colegio no nos ha respondido y no sabemos si lo único que han hecho es poner estos productos en un lugar menos visible y aprovechando la visita a la Dirección General de innovación, ordenación y política lingüística, también los hemos dejado parte de los actos de este colegio.

Ayer presentamos ante otro instituto una denuncia de injerencias ajenas en la enseñanza de los alumnos valencianos, acompañamos esta noticia con la carta íntegra entregada tanto en el mismo instituto, el IES Benimàmet como en la Dirección General de innovación, ordenación y política lingüística .

Les dejamos una de las cartas íntegra en valenciano y castellano y las fotos de los sellos de entrada correspondientes a cada centro y lugar en donde se han presentado estas denuncias más las fotos correspondientes a las injerencias ya redactadas en este escrito.Ciudad de Valencia 23 de abril de 2015

A la atención de José Leopoldo Silvestre Sánchez director IES Benimàmet.
Círculo Cívico Valenciano denuncia las injerencias educativas y políticas que está sufriendo el alumnado del IES Benimàmet, situado en la C/Cullera S/N 46035 Valencia por parte de los docentes de dicho colegio y comunicadas a ésta asociación por unos padres que tienen hijos que acuden a ese centro.

Los contenidos educativos que se están impartiendo en las aulas de este instituto de enseñanza media, son directamente las publicadas por la Generalitat Catalana, como podemos observar en estas fichas, entregadas a los alumnos. El profesorado ni siquiera tiene la decencia o la precaución de ocultar la procedencia de los textos utilizados. Desde Círculo Cívico Valenciano nos preguntamos, ¿qué sentido tiene la Conselleria de Educación, ya que los textos o trabajos empleados por los profesores son los de la CCAA Catalana?, los ciudadanos nos podemos ahorrar el gasto público que suponen nuestros funcionarios, porque su función educadora la están supliendo desde otras administraciones autonómicas.

No obstante, también informamos que al estar usando material didáctico catalán, este instituto de educación, está violando varios artículos de la Ley 6/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano. [2015/3127], cómo ejemplo el artículo 7.

ARTICULO 7. La lengua valenciana 1. La lengua valenciana es la lengua propia y el idioma oficial, al igual que el castellano, de la Comunidad Valenciana y es, además, la principal seña de identidad del pueblo valenciano. 2. La dignificación y el respeto de la lengua valenciana como seña de identidad serán plenamente compatibles con un uso del que obedezca a su configuración histórica, popular y tradicional. 3. El respeto a la lengua valenciana como seña de identidad implica defender su individualidad con respecto a las demás lenguas del Estado y su valor como patrimonio propio y exclusivo del pueblo valenciano.

Podemos observar como se usan palabras del léxico catalán y por tanto inadecuadas para la lengua valenciana, y su individualidad sobre otras lenguas del Estado Español. Por estos motivos y las fotos adjuntas, enviadas por un padre de una alumna del IES Benimàmet, como prueba de lo ocurrido exigimos lo notificado en esta carta.
FONAMENTACIÓ JURÍDICA:
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

El artículo 10 de esta Ley de protección de Señas y Símbolos, vincula a toda la Administración autonómica a tomar las medidas necesarias para el respeto de nuestros símbolos como es la Lengua Valenciana, en virtud.:

Artículo 10. La acción de la Generalitat 1. La Generalitat llevará a cabo todas aquellas actuaciones que sean precisas para garantizar la plena protección de las señas de identidad del pueblo valenciano en todos aquellos ámbitos en que éstas deban ser defendidas y frente a cualquier riesgo al que puedan verse sometidas. 2. En particular, el Consell podrá adoptar medidas específicas de protección para cada una de las señas de identidad reconocidas en esta ley, atendiendo a sus respectivas características y singularidades.

Círcul Cívic Valencià recuerda la obligación de inclusión de toda actividad curricular en el proyecto curricular y su adecuación al currículo oficial de la CCAA Valenciana, en virtud del DECRETO 234/199 7, de 2 de septiembre, del Govern Valencia, por el cual se aprueba el Reglamento orgánico y funcionales de los institutos de educación secundaria.

103 CAPITULO II Proyecto curricular de etapa
l. La comisión de coordinación pedagógica coordinará la elaboración y se responsabilizaráde la redacción del proyecto curricular para cada una de las etapas educativas que se impartan en el instituto,de acuerdo con el currículo oficial de la Comunidad Valenciana.

Artículo 95
La comisión de coordinación pedagógica tendrá, en relación con el régimen de funcionamiento establecido en este Reglamento,las siguientes competencias:
l . Analizar, desde el punto de vista educativo, el contexto cultural y socio-lingüístico del instituto a fin de proponer al equipo directivo el plan de normalización lingüística y el diseño particular del programa o programas de educación bilingüe que aplique el
centro, para su inclusión en el proyecto educativo del instituto.
10. Promocionar el uso del valenciano en todas las actividades que le competen.Jose Sanahuja
President de Círcul Cívic Valencià

                                               


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!