Searching...
miércoles, 1 de abril de 2015

CCV exigix a Carolina Punset que rectifique les seues declaracions ofensives als valencians/ CCV exige a Carolina Punset que rectifique sus declaraciones ofensivas a los valencianos
Una aspirant a governar la Generalitat que diu:
“voler dividir als valencians en bons i roïns segons t'agraden els bous al carrer o no, és absurt"
“l'enfrontament entre blavers i catalanistes, ademés de no tindre cap sentit per a mi, és residual perque fan molt de soroll pero són quatre i caben en un taxi”
Afig ademés que no entrarà en polèmica i respectarà a la AVL perque és respectar l'Estatut.
Tot açò mereix una resposta molt contundent.

Sra. Punset li demanem que demane disculpes públiques al poble valencià, puix ací mai hem tingut bregues pels bous al carrer, pero eixe tema és el que manco nos afecta. Si els governs, segons vosté han de garantisar “lliures i iguals” ¿Per qué eixa falta de respecte a la llibertat dels valencians que vol governar? Nosatros volem llibertat i igualtat per a poder elegir que els nostres fills estudien en castellà, anglés i valencià. Ara mateixa només es pot estudiar en castellà i en català. Exigim el dret de poder estudiar en valencià. El dret de tindre la llibertat de poder triar entre u i l'atre, entre valencià i català. No li neguem res a ningú. Exigim igualtat.

La cosa és senzilla d'entendre. Més per a una dòna, com vosté, naixcuda en EEUU, que ha cursat carrera en Madrit i ha sigut lliure d'estudiar sense que la obligaren a fer-ho a soles en català. Una dòna tan dedicada a les ONG hauria de saber posar-se en el lloc dels valencians que només volem defendre lo nostre sense furtar res als veïns.
¡¡¡Per a governar un poble s'ha de conéixer ans a eixe poble!!!

Respecte al conflicte llingüístic, més li val saber que no és cosa de poquets, que ni som 4 ni caben en un taxi i que tan desafortunada frase per la seua part mereix una disculpa cap als valencians. Si tant vol respectar l'Estatut d'Autonomia com diu, estudie-se'l i vorà que posa que la llengua oficial de la Comunitat Valenciana és el valencià. No sabem en quin món pot viure una persona que pretén governar als valencians sense saber res d'ells. Poc favors li estàs fent aixina a C's i a Albert Rivera. 

Twitter : @CCivico_val

 Círcul Cívic Valencià
Una aspirante a gobernar la Generalitat que dice:
"Querer dividir a los valencianos en buenos y malos según gustan los toros en la calle o no, es absurdo"
"El enfrentamiento entre blaveros (valencianistas)  y catalanistas, además de no tener ningún sentido para mí, es residual porque hacen mucho ruido pero son cuatro y caben en un taxi"
Añade además que no entrará en polémica y respetará la AVL porque es respetar el Estatuto.
Todo esto merece una respuesta muy contundente.

   Sra. Punset le pedimos que pida disculpas públicas al pueblo valenciano, pues aquí nunca hemos tenido peleas por los toros en la calle, pero ese tema es lo que menos nos afecta. Si los gobiernos, según usted deben garantizando "libres e iguales" ¿Por qué esa falta de respeto a la libertad de los valencianos que quiere gobernar? Nosotros queremos libertad e igualdad para poder elegir que nuestros hijos estudien en castellano, inglés y valenciano. Ahora mismo sólo se puede estudiar en castellano y en catalán. Exigimos el derecho de poder estudiar en valenciano. El derecho de tener la libertad de poder elegir entre uno y el otro, entre valenciano y catalán. No le negamos nada a nadie. Exigimos igualdad.

La cosa es sencilla de entender. Más para una mujer, como usted, nacida en EEUU, que ha cursado carrera en Madrid y ha sido libre de estudiar sin que la obligaran a hacerlo solamente en catalán. Una mujer tan dedicada a las ONG debería saber ponerse en el lugar de los valencianos que sólo queremos defender lo nuestro sin robar nada a los vecinos.
¡¡¡Para governar a un pueblo antes debe conocer a ese pueblo!!!

Respecto al conflicto lingüístico, más le vale saber que no es cosa de pocos, que ni somos 4 ni cabemos en un taxi y que tan desafortunada frase por su parte merece una disculpa pública hacia los valencianos. Si tanto quiere respetar el Estatuto de Autonomía como dice, estudie  y verá que pone que la lengua oficial de la Comunidad Valenciana es el valenciano. No sabemos en qué mundo puede vivir una persona que pretende gobernar a los valencianos sin saber nada de ellos. Poco favores le estás haciendo así a C 's y Albert Rivera.

Twitter : @CCivico_val

 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!