Searching...
miércoles, 8 de abril de 2015

El socialiste Chimo Puig desprecia l'invitació de Lo Rat Penat per a participar en el seu fòrum d'opinió / El socialista Chimo Puig desprecia la invitación de Lo Rat Penat para participar en su foro de opinión


Chimo Puig mostra el major despreci cap a una de les institucions valencianistes més antiua del Regne de Valéncia, com és Lo Rat Penat. Des de Círcul Cívic Valencià no podem avear-nos ad estos continus gests de despreci cap al valencianisme cultural. Lo sorprenent del secretari general i aspirant a governar la Generalitat Valenciana, és que rebuge la seua participació en un fòrum d'opinió organisat per Lo Rat Penat, fòrums que es porten fent últimament en esta entitat i als quals han acodit polítics de variades ideologies, màxime quan este event en concret estarà dirigit per un exregidor de l'ajuntament de Valéncia pertanyent al seu mateix partit polític, el professor Fernando Millán.


Creem que ad estes altures del joc no devem calificar el gest com un rebuig sino com un despreci. I és que, ya ho diu el dit, no hi ha major despreci que el no fer apreci. De tots és sabuda la falta de diplomàcia d'este polític aspirant a la presidència de la Generalitat Valenciana, el qual ni s'ha dignat a respondre, declinant a lo manco l'invitació, ni en una excusa comodí, ni a l'entitat, ni al seu companyó de formació política.

CCV extrau d'estes experiències i gests, als quals ya nos té més que acostumats Chimo Puig, la poca calitat de certs polítics i el tipo de govern que serien capaços de portar avant, sense talant conciliador i solament pensant en els del seu signe polític i de pensament, puix en Chimo Puig no cap el diàlec, o eres lo que ells són o no eres valencià, quan ací els únics antivalencians que n'hi ha i de forta ideologia nazipancatalanista són ell i els seus seguidors, tant en les seues llistes polítiques com d'afiliats i simpatisants.

Chimo Puig –de tots és sabut- està molt més motivat per events organisats pel seu partit, com el d'Alcoy, (http://www.circulocivico.org/2015/03/el-pspv-dalcoy-es-gasta-els-diners-dels.html) donant acaronament en els mateixos a lo més pancatalaniste de la nostra Comunitat, ademés de recolzar a l'Institut d'Estudis Catalans. I és que el PSOE-PSPV no és solament un simpatisant més del pancatalanisme en Valéncia, sino que els finança en diners de les arques públiques del consistori alcoyà i a saber de quants atres en els quals governa.
La nostra posició Chimo Puig ya la sap, lo més llògic donada la seua ideologia, seria que es presentara en les llistes del PSC (partit socialiste català) evitant aixina les critiques del poble valencianiste i a on creem i sabem que estaria vosté en la seua salsa.

Lo més llamentable és que Chimo Puig, de la mateixa manera que massa valencians renegats, depenen del finançament del govern separatiste d'Artur Mas i no es donen conte que solament són uns trists peons en el tauler que maneja la partida de l'imperialisme anexionant català, puix en el moment en que deixen de ser útils, els verdaders separatistes catalans que es creuen per damunt de les lleis i que es rigen per una moralitat nazi a on ells són la raça suprema i els demés tots per baix de la seua genètica, els tiraran als lleons com vulgarment es diu.


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià
Chimo Puig muestra el mayor desprecio hacia una de las instituciones valencianistas más antiguas del Reino de Valencia, como es Lo Rat Penat. Desde Círculo Cívico Valenciano no podemos acostumbrarnos a estos continuos gestos de desprecio hacia el valencianismo cultural. Lo sorprendente del secretario general y aspirante a gobernar la Generalitat, es que rechace su participación en un foro de opinión organizado por Lo Rat Penat, foros que se llevan haciendo últimamente en esta entidad y a los que han acudido políticos de variadas ideologías, máxime cuando este evento concreto estará dirigido por un ex concejal del ayuntamiento de Valencia perteneciente a su mismo partido político, el profesor Fernando Millán.


Creemos que a esas alturas del juego no debemos calificar el gesto como un rechazo sino como un desprecio. Y es que, ya lo dice el dicho, no hay mayor desprecio que el no hacer aprecio. De todos es sabida la falta de diplomacia de este político aspirante a la presidencia de la Generalitat Valenciana, que ni se ha dignado a responder, declinando al  menos la invitación, ni con una excusa comodín, ni a la entidad, ni a su compañero de formación política.

CCV extrae de estas experiencias y gestos, a los que ya nos tiene más que acostumbrados Chimo Puig, la poca calidad de ciertos políticos y el tipo de gobierno que serían capaces de llevar adelante, sin talante conciliador y solo pensando en los de su signo político y de pensamiento, pues con Chimo Puig no caben los diálogos, o eres lo que ellos son o no eres valenciano, cuando aquí los únicos antivalencianos que hay y de fuerte ideología nazipancatalanista son él y sus seguidores, tanto en sus listas políticas como de afiliados y simpatizantes.

Chimo Puig -de todos es sabido- está mucho más motivado por eventos organizados por su partido, como el de Alcoy, (http://www.circulocivico.org/2015/03/el-pspv-dalcoy-es-gasta-els-diners-dels.html) dando protección en los mismos a lo más pancatalanista de nuestra Comunidad, además de apoyarse en el Instituto de Estudios Catalanes. Y es que el PSOE-PSPV no es solamente un simpatizante más del pancatalanismo en Valencia, sino que los financia con dinero de las arcas públicas del consistorio de Alcoy y a saber de cuántos otros en los que gobierna.

Nuestra posición Chimo Puig ya la sabe, lo más lógico dada su ideología, sería que se presentara en las listas del PSC (partido socialista catalán) evitando así las criticas del pueblo valencianista y donde creemos y sabemos que estaría usted en su salsa.

Lo más lamentable es que Chimo Puig, del mismo modo que demasiado valencianos renegados, dependen de la financiación del gobierno separatista de Artur Mas y no se dan cuenta que sólo son unos tristes peones en el tablero que maneja la partida del imperialismo de anexión catalán, pues en el momento en que dejen de ser útiles, los verdaderos separatistas catalanes que se creen por encima de las leyes y que se rigen por una moralidad nazi en donde ellos son la raza suprema y los demás todos por debajo de su genética , los echarán a los leones como vulgarmente se dice.Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!