Searching...
miércoles, 29 de abril de 2015

"No és política, és la crua realitat" / "No es política, es la cruda realidad"

El PP (Partit Pancatalaniste)
porta fagocitant les Senyes d'Identitat Valencianes més de tres décades


A vore si els queda clar ya als senyors d'este partit fals, camuflat, desvergonyit...i sino els queda clar ad ells que li quede clar al poble; Ni el valencianisme és “peper” ni els “pepers” són blavers. 


Davant esta frase hauríem de juntar les veus tots els valencianistes de cor. El blau és el color de la nostra Real Senyera Coronada i per això a la gran majoria dels valencianistes no nos ofén quan els radicals catalanistes nos diuen blavers, nosatros defenem el blau de la nostra Real Senyera, el de la nostra mar Mediterrànea i el del nostre cel lluminós com ningun atre, sense oblidar el de la nostra Albufera.

Lo que nos ofén i molt, és que el PP vullga apropiar-se de la paraula blavers i que, estos en fer un mal us d'eixa paraula en l'única intenció d'enganyar al poble valencià, rosseguen la paraula blavers i valencianistes pel fanc fent un mal possiblement irreparable als valencians i a les valencianes que de cor si són blavers, que no pepers.

Per culpa del seu llarc i ,per a la majoria dels valencians, un tormentós mandat, molta gent jove no ha tingut més opció que anar-se'n al costat del radicalisme d'esquerres sense saber que si recolzaren al PP estarien igualment recolzant allò que tan anhelen. No hi ha més gran defensor dels interessos catalanistes que este partit. El partit que va pactar en Pujol la venda de la nostra llengua, el partit que permet que la llengua catalana córrega lliure per l'ensenyança en coleges, instituts i universitats, el que va permetre que RTVV és catalanisara, el que ha causat que la gent senta vergonya de ser blaver si aixina l'associen en vostés.


Facen el favor de deixar el valencianisme, el blau i les nostres senyes d'identitat en pau. Si els queda alguna mínima expressió per dins de lo que és defendre la llengua, l'història i cultura valencianes no s'acosten al valencianisme, perque li fan més mal vostés que tots els radicals junts.

¿Per qué açò hui? Molt senzill, perque quan veem en els mijos -que per desgràcia encara no es cansen de promocionar ad este malaït partit popular-pancatalaniste- que el dumenge la seua gran resposta als actes denigrants del dissabte pels carrers del Cap i Casal -i que vostés, molt a pesar de que CCV posà en antecedents en Delegació de Govern, varen permetre que ocorregueren- és una posta en escena ridícula, vergonyosa i patètica d'un acte a on posar-se les senyes valencianes per bandera -eixes senyes que vostés ni respecten ni complixen- volen fer creure que defenen els interessos dels valencians, quan això està molt llunt de la realitat. 

¿A ón estan les respostes a les cartes presentades per esta associació per a que prohibiren els enaltiments catalanistes?¿A ón les respostes que esperem sobre els actes adoctrinadors d'Escola Valenciana? ¿Per qué si són tan valencianistes, com volen paréixer en la foto, no lleven el català dels coleges? ¿Per qué no donen la cara d'una volta?

Miren les fotos del gran acte per les senyes valencianes en resposta als actes dels radicals del dissabte i comprendran perque els pepers no són blavers ni els blavers-valencianistes són pepers.
¡Estan més a soles que la una! Lliteralment a soles, no hi ha senyeres valencianes, no hi ha gent valencianista, no tenen el recolzament de ningú ya. S'han quedat a soles i ho celebrem, perque són els majors destructors del valencianisme i perque si algun dia un partit polític representa als valencianistes de cor, sense enganys, sense por...eixe dia els valencianistes acodirem als actes d'eixe partit enaltint les nostres Reals Senyeres blaves per a recolzar a qui nos torne tot lo que vostés nos han furtat.


¡Vostés no són blavers ni valencianistes,
deixen d'embrutat
els símbols valencians allà a on van! 


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià

El PP (Partido Pancatalanista)
lleva fagocitando las Señas de Identidad Valencianas más de tres décadasA ver si les queda claro ya a los señores de este partido falso, camuflado, desvergonzado... y sino les queda claro a ellos que le quede claro al pueblo; Ni el valencianismo es "peper" ni los "pepers" son blavers.

Ante esta frase deberíamos juntar las voces todos los valencianistas de corazón. El azul es el color de nuestra Real Señera Coronada y por eso a la gran mayoría de los valencianistas no nos ofende cuando los radicales catalanistas nos dicen blavers, nosotros defendemos el azul de nuestra Real Señera, el de nuestro mar Mediterráneo y el del nuestro cielo luminoso como ningún otro, sin olvidar el de nuestra Albufera.

Lo que nos ofende y mucho, es que el PP quiera apropiarse de la palabra blavers y que, éstos al hacer un mal uso de esa palabra con la única intención de engañar al pueblo valenciano, arrastran la palabra blavers y valencianistas por el barro haciendo un mal posiblemente irreparable a los valencianos y a las valencianas que de corazón si son blavers, que no pepers.

Por culpa de su largo y, para la mayoría de los valencianos, tormentoso mandato, mucha gente joven no ha tenido más opción que irse junto al radicalismo de izquierdas sin saber que si apoyaron al PP estarían igualmente apoyando lo que tanto anhelan. No hay mayor defensor de los intereses catalanistas que este partido. El partido que pactó con Pujol la venta de nuestra lengua, el partido que permite que la lengua catalana corra libre en la enseñanza por colegios, institutos y universidades, el que permitió que RTVV se catalanizara, lo que ha causado que la gente sienta vergüenza de ser blaver, si así lo asocian con ustedes.


Hagan el favor de dejar el valencianismo, el azul y nuestras señas de identidad en paz. Si les queda alguna mínima expresión por dentro de lo que es defender la lengua, la historia y cultura valencianas no se acercen al valencianismo, porque le hacen más daño ustedes que todos los radicales juntos.

¿Por qué esto hoy? Muy sencillo, porque cuando vemos en los medios -que por desgracia aún no se cansan de promocionar a este maldito partido popular-pancatalanista- que el domingo su gran respuesta a los actos denigrantes del sábado por las calles del Cap i Casal -y que ustedes, muy a pesar de que CCV puso en antecedentes en Delegación de Gobierno, permitieron que ocurrieran- es una puesta en escena ridícula, vergonzosa y patética de un acto donde al ponerse las señas valencianas por bandera -esas señas que ustedes ni respetan ni cumplen- quieren hacer creer que defienden los intereses de los valencianos, cuando esto está muy lejos de la realidad.

¿Dónde están las respuestas a las cartas presentadas por esta asociación para que prohibieran los enaltecimientos catalanistas? ¿Dónde las respuestas que esperamos sobre los actos adoctrinadores de Escola Valenciana? ¿Por qué si son tan valencianistas, como quieren parecer en la foto, no quitan el catalán de los colegios? ¿Por qué no dan la cara de una vez?

Miren las fotos del gran acto por las señas valencianas en respuesta a los actos de los radicales del sábado y comprenderán porque los pepers no son blavers ni los blavers-valencianistas son pepers.

¡Están más solos que la una! Literalmente a solas, no hay banderas valencianas, no hay gente valencianista, no tienen el apoyo de nadie ya. Se han quedado a solas y lo celebramos, porque son los mayores destructores del valencianismo y porque si algún día un partido político representa a los valencianistas de corazón, sin engaños, sin miedo...ese día los valencianistas acudiremos a los actos de ese partido enalteciendo nuestras Reales Señeras azules para apoyar a quien nos devuelva todo lo que ustedes nos han robado.¡Ustedes no son blavers ni valencianistas,
dejen de ensuciar
los símbolos valencianos allí donde van!


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!