Searching...
domingo, 15 de marzo de 2015

275 aniversari de la Mare de Deu del Sufragi (Sofrage) / 275 aniversario de la Madre de Dios del Sufragio

Fon un 15 de març de 1740, el 2 de giner de 1926 va ser nomenada Patrona de Benidorm.

Esta fi de semana i el dilluns (el nostre cap de semana) se celebra el 275 aniversari de l'arribada de la Mare de Deu del Sofrage a Benidorm, en una embarcació de l'época que anava a la deriva sense tripulació, i que uns quants mariners benidormers varen portar a la plaja.Anaven segurament més mariners en aquell llaüt, pero en els papers dels archius a soles nomenen a tres, a Antoni Bayona, Vicent Juan Llorca Pérez (de March) i Miguel Francisco Llorca Gorro (de Francisco) Aixina estan escrits en els archius parroquials.

En aquells moments li donaren el nom de Mare de Deu del Naufragi que els benidormers varen modificar per "Naufrage" per ser més fàcil de pronunciar, pero un retor li va canviar el nom pel de "Sufragi" que el benidormers varen modificar pel de "Sofrage" que és millor de pronunciar per a els habitants de Benidorm.

En 1971, Pere Mª Orts publicà una obra de teatre “Arribada d'una image de la Verge a Benidorm” em la qual va condensar tot l'ocorregut entre el 15 de març i el 5 d'abril. L'Associació Cultural Recreativa La Barqueta s'assegura que tots els anys se faça la representació en la plaja de Ponent. Alguns del papers de l'obra encara estan a càrrec de descendents directes dels protagonistes de 1740.

I aixina, Verge del Sufragi s'ha nomenat tots estos anys, fins que allà per 1975 va aplegar algú molt resabut i li va posar una "T" en mig del nom pensant que aixina el traduiria a un català alié a nosatros, que segons ell era més cult i adequat, i esta barbaritat ha arrelat entre la pobra gent ignorant i ha fet llei.

Verge del Sofrage, any 1948

Esta incorrecció llingüística s'ha denunciat més de una volta, demostrant que ni el Papa de Roma, ni l'insigne Pere Maria, ni el mestre Pasqual Alminyana diuen que és correcta, pero com diu este últim en el seu llibre, "L'escric aixina perque tot lo món ho fa” encara que siga una animalada.Per més que s'ha dit i demostrat, ni els Majorals, ni les autoritats, ni els de La Barqueta, ni la majoria de la gent han volgut baixar-se del burro i seguixen encabotats en escriure malament una i mil voltes el nom de la Nostra Mare de Deu del Sufragi o Sofrage.

L'història més pronte o més tart
posarà a cada u en el seu llocFue un 15 de marzo de 1740, el 2 de enero de 1926 fue nombrada Patrona de Benidorm.

Este fin de semana y el lunes se celebra el 275 aniversario de la llegada de la Virgen del Sofrage en Benidorm, en una embarcación de la época que iba a la deriva sin tripulación, y que unos cuantos marineros benidormenses llevaron a la playa.
Iban seguramente más marineros en ese laúd, pero en los papeles de los archivos solamente nombran a tres, a Antoni Bayona, Vicente Juan Llorca Pérez (March) y Miguel Francisco Llorca Gorro (de Francisco) Así están escritos en los archivos parroquiales.

En aquellos momentos le dieron el nombre de Virgen del Naufragio que los benidormenses modificaron por "Naufrage" por ser más fácil de pronunciar, pero un cura le cambió el nombre por el de "Sufragi" que los benidormenses modificaron por el de "Sofrage "que es mejor que pronunciar para los habitantes de Benidorm.

En 1971 Pedro Mª Orts publicó una obra de teatro "Llegada de una imagen de la Virgen en Benidorm" en la que condensó todo lo ocurrido entre el 15 de marzo y el 5 de abril. La Asociación Cultural Recreativa La Barqueta se asegura que todos los años se haga la representación en la playa de Ponent. Algunos de los papeles de la obra aún están a cargo de descendientes directos de los protagonistas de 1740.

Y así, Virgen del Sufragio se ha llamado todos estos años, hasta que allá por 1975 llegó alguien muy resabido y le puso una "T" en medio del nombre pensando que así lo traduciría en un catalán ajeno a nosotros, que según él era más culto y adecuado, y esta barbaridad ha arraigado entre la pobre gente ignorante y ha hecho ley.

Virgen del Sufragio, año 1948
Esta incorrección lingüística se ha denunciado más de una vez, demostrando que ni el Papa de Roma, ni el insigne Pedro María, ni el maestro Pascual Alminyana dicen que es correcta, pero como dice este último en su libro, "Lo escribo así porque todo el mundo lo hace" aunque sea una animalada.Por más que se ha dicho y demostrado, ni los Mayorales, ni las autoridades, ni los de La Barqueta, ni la mayoría de la gente han querido bajarse del burro y siguen empeñados en escribir mal una y mil veces el nombre de Nuestra Señora del Sufragio o Sofrage.

La historia más pronto o más tarde
pondrán a cada uno en su lugar 

0 comentarios:

 
Back to top!